PRP projekti

Sofinanciranje aktivnosti KGZS-ZAVOD NM iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Evropa investira v podeželje

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto v okviruizvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja aktivnosti, ki so sofinanciraneiz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Te sosofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

 

Z vsebino: EIP IN PILOTNI PROJEKTI - Aktivnosti PRP 2014-2020 iz podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in podukrepa 16.5: Okolje in podnebne spremembe.

 1. POVEČANJE PRODUKTIVNOSTI KMETIJSKE PRIDELAVE Z UČINKOVITO IN TRAJNOSTNO RABO VODE (PRO-PRIDELAVA)
 2. ZRNATE STROČNICE - PRIDELAVA, PREDELAVA IN UPORABA
 3. PITANJE GOVEDI ZA PRIREJO GOVEDINE VRHUNSKE KAKOVOSTI
 4. SPEKTROSKOPIJA V REALNEM ČASU ZA OPTIMIZACIJO PRIDELKA GLEDE NA SPREMLJANJE HRANIL V ZEMLJI
 5. KONTROLIRANO KRMLJENJE KORUZNE SILAŽE V OBROKIH GOVEDI
 6. VPELJAVA ODBIRE PLEMENSKIH ŽIVALI NA PODLAGI KAKOVOSTI MESA PRI PASMI KRŠKOPOLJSKI PRAŠIČ
 7. TEHNOLOŠKA POSODOBITEV PRIDELAVE GROZDJA IN VINA ZA CVIČEK PTP
 8. OKOLJSKI VIDIKI PREUSMERITVE V EKOLOŠKO PRIDELAVO SADJA
 9. VISOKOSTORILNA TRAJNOSTNA PRIDELAVA JABOLK
 10. AVTOMATIZACIJA IN EKONOMSKA UPRAVIČENOST NAMAKANJA V OLJKARSTVU
 11. GRAJENI EKOSISTEMI ZA BLAŽENJE VPLIVA KMETIJSTVA NA OKOLJE OZ. ZAŠČITO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
 12. BONITA, NOVA ODPORNA KLUBSKA SORTA JABOLK V SLOVENIJI - OD PRIDELAVE DO TRŽENJA
 13. UVEDBA NACIONALNEGA GENOMSKEGA OBRAČUNA PLEMENSKIH VREDNOSTI S KOMBINIRANO REFERENČNO POPULACIJO ZA SLOVENSKO RJAVO IN ČRNO-BELO PASMO GOVEDI
 14. REJA PRAŠIČEV ZA PROIZVODNJO IZDELKOV VIŠJE KAKOVOSTI
 15. SLEDLJIVOST POREKLA PRI PASMI KRŠKOPOLJSKI PRAŠIČ
 16. RAZVOJ SODOBNIH ANALITIČNIH SISTEMOV V PODPORO SVETOVANJU NA KMETIJAH Z RAZVOJEM EMPIRIČNO PODPRTIH PANOŽNIH KROŽKOV IN RAZVOJEM RAČUNALNIŠKEGA SISTEMA ZA POSLOVNO ODLOČANJE NA KMETIJAH (FARM MANAGER)
 17. VLOGA INDUSTRIJSKE KONOPLJE PRI PRILAGAJANJU PODNEBNIM SPREMEMBAM TER VAROVANJU VIROV V KMETIJSTVU
 18. VZPOSTAVITEV GEO-REFERENCIRANEGA MOBILNEGA VZORČENJA ZA ANALIZE TAL S CILJEM OPTIMALNE RABE GNOJIL IN ZMANJŠANJA NEGATIVNIH VPLIVOV NA OKOLJE
 19. VZPOSTAVITEV MODELA RECIKLAŽE AGRO – STRETCH FOLIJE ZA BALE IN SILAŽNE FOLIJE S CILJEM OLAJŠATI ORGANIZACIJO ZA KMETE IN ZMANJŠATI NEGATIVNE POSLEDICE NA OKOLJE
 20. VZPOSTAVITEV VZDRŽEVALNE SELEKCIJE ČEBULNIC ZA PRIDELAVO ZDRAVEGA SEMENA SLOVENSKIH SORT ČESNA IN ŠALOTKE
 21. INTEGRACIJA DOSEVKOV ZA OZELENITEV TAL V NJIVSKI KOLOBAR - MOŽNOST NADOMEŠČANJA N IZ MINERALNIH GNOJIL PRI GNOJENJU NASLENJE POLJŠČINE
 22. ZMANJŠEVANJE IZPUSTOV TOPLOGREDNIH PLINOV Z NAČRTNO ODBIRO PLEMENSKIH SVINJ IN MERJASCEV
 23. VISOKOSTORILNA IN TRAJNOSTNA VZREJA TEKAČEV PASME KRŠKOPOLJSKI PRAŠIČ S POMOČJO PRECIZNIH KRMILNIH AVTOMATOV
 24. OPTIMIZACIJA PORABE ENERGIJE PRI REJI GOVEDI RJAVE PASME
 25. OPTIMIZACIJA BIOLOŠKE RAZGRADNJE GNOJEVKE (S PRODUKTI, KI VSEBUJEJO AEROBNE IN ANOKSIČNE MIKROORGANIZME) ZA ZMANJŠANJE IZGUB DUŠIKA IN NJENA RABA V KMETIJSTVU
 26. TEHNOLOŠKE REŠITVE ZA ZAŠČITO VISOKOKAKOVOSTNEGA PRIDELKA PRED NEGATIVNIMI VPLIVI POZEBE V SADOVNJAKIH
 27. BELJAKOVINSKO ENERGETSKE POGAČE ZA ČEBELE
 28. UVAJANJE NOVIH SLOVENSKIH SORT V PRIDELAVO INDUSTRIJSKE KONOPLJE V SLOVENIJI
 29. POTRJEVANJE IZVORA IN POREKLA BELOKRANJSKE PRAMENKE Z GENOTIPIZACIJO

 

PROJEKTI V OKVIRU RAZPISANIH JAVNIH NAROČIL - To so aktivnosti PRP 2014-2020 iz ukrepa M1: Prenos znanja in informiranja in iz ukrepa M2: Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah.

IZVEDBA DEMONSTRACIJSKIH PROJEKTOV RAZVOJA DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI, PODJETNIŠTVA IN TRŽENJA NA KMETIJAH

IZDELAVA PROGRAMOV DOBROBIT ŽIVALI

PREDHODNA USPOSABLJANJA KMETOV  ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA KOPOP

REDNA USPOSABLJANJA KMETOV ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA KOPOP

USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA EKOLOŠKO KMETOVANJE

USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DOBROBIT ŽIVALI

IZDELAVA PROGRAMOV AKTIVNOSTI ZA VSTOP V UKREP KOPOP IN EK

IZDELAVA NAČRTOV PREUSMERITVE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V PRAKSE IN METODE EKOLOŠKEGA KMETOVANJA

KATALOG STROŠKOV

INDIVIDUALNA SVETOVANJA ZA KMETIJSKA GOSPODARSTVA, KI SO VSTOPILA V UKREP EK

INDIVIDUALNA SVETOVANJA ZA KMETIJSKA GOSPODARSTVA, KI SO VSTOPILA V UKREP KOPOP, ZA SKLOP 1