Sofinanciranje aktivnosti KGZS-ZAVOD NM iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Evropa investira v podeželje

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja aktivnosti, ki so sofinancirane iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Te so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Iz tega vira se sofinancirajo: izdelava programov dobrobiti živali,    predhodno usposabljanje za potrebe izvajanja KOPOP in usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP),  usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa ekološko kmetovanje (EK), usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali, izdelava programov aktivnosti za vstop v KOPOP in EK, izdelava načrtov preusmeritev kmetijskih gospodarstev v prakse, metode ekološkega kmetovanja, izdelava kataloga stroškov, individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK in individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP za sklop 1.

 

 

INDIVIDUALNA SVETOVANJA ZA KMETIJSKA GOSPODARSTVA, KI SO VSTOPILA V UKREP KOPOP

POVZETEK:

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto v okviru izvedbe javnega naročila:

- št.430-147/2017 z dne 11.12.2017 »Izvedba individualnih svetovanj v letu 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP, za sklop1«, izvaja storitev svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP v letih 2015, 2016 in 2017.
- št. 430-158/2018 z dne 14.12.2018 »Izvedba individualnih svetovanj v letu 2019 in 2020 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP, izvaja storitev svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP  do vključno leta 2020.
Izvedba svetovanja je za kmetijsko gospodarstvo brezplačna. Storitev se financira iz javnih sredstev ukrepa svetovanje.
 

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto je v letu 2018 izvedel 508 svetovanj KOPOP za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so vstopila v ukrep KOPOP v letih 2015, 2016 in 2017.

V letih 2019 in 2020 Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto izvaja, oziroma bo izvedel individualna svetovanja za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so oziroma bodo vstopila v ukrep EK do vključno leta 2020.
Svetovanje se izvaja na območju treh regij: Dolenjska, Posavje in Bela krajina.
 

Aktivnosti za izvedbo svetovanj:

  • Preverjanje KMG o upravičenosti do svetovalnih storitev ter obveščanje nosilcev KMG o izvedbi individualnega svetovanja
  • Pregled vseh razpoložljivih podatkov in dokumentov za KMG
  • Pregled stanja na kmetiji
  • Svetovanje s področja kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa
  • Svetovanje o morebitnih spremembah načina kmetovanja z namenom blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam, ohranjanja biotske raznovrstnosti, kakovosti tal, voda in zraka ob upoštevanju razmer in stanja na zadevnem KMG
  • Svetovanje o napakah ugotovljenih pri izvajanju ukrepa KOPOP
  • Svetovanje s področja evidenc ter druge spremljajoče dokumentacije vodene na KMG (v okviru izvajanja ukrepa KOPOP)
  • Izdelava poročila o izvedenem individualnem svetovanju
  • Vnos podatkov o izvedenem svetovanju ter Poročila o izvedenim svetovanju v aplikacijo EVIZO

CILJ:

Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so vstopila v ukrep KOPOP iz PRP 2014-2020 v letu 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 in do vključno leta 2020 nuditi najmanj enkrat v prvih treh letih trajanja obveznosti storitev individualnega svetovanja (izjemoma lahko KMG, ki so se v ukrep KOPOP vključila v letu 2015 storitev svetovanja uporabijo enkrat v prvih štirih letih trajanja obveznosti) s področja kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa KOPOP. Namen storitve svetovanja za nosilce KMG je pregled stanja na kmetiji, razlaga kaj, kako in zakaj varuje z izvajanjem določenih zahtev ukrepa KOPOP, v katere je že vključen ali v katere se še lahko vključi. Posebno pozornost izvajalec svetovanja namenja svetovanju s področja podnebnih sprememb (prilagajanje in blaženje) ter ohranjanja biotske raznovrstnosti, kakovosti tal, voda in zraka.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI:

Izvedena individualna svetovanja na KMG ter izdelana Poročila o opravljenem svetovanju na KMG, ki so se vključila v ukrep KOPOP v letih 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 in do vključno leta 2020  na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Poročila vsebujejo informacije, podane na KMG.