Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo pravočasno naročeni na UE bodo v zamudnem roku za vložitev zbirne vloge brez znižanja plačil!

Nosilci KMG, ki zaradi epidemije COVID-19, ki vpliva na delo UE ne morejo pravočasno izvesti potrebnih sprememb v RKG, ki so potrebne za vložitev zbirne vloge, bo priznana izjemna okoliščina in ne bodo imeli znižanja plačil, čeprev bodo vložili zbirno vlogo v zamudnem roku. Nosilci, ki se bodo prijavili na urejanje podatkov v RKG na UE do 4.5.2021,če vlagajo zahtevke za drobnnico  oz. do 5.5.2021 za ostale zahtevke, bo UE uvrstila na seznam, ki ga bo RKG posredoval ARSKTRP in bo osnova za obravnavao "COVID-19 izjemne okoliščine".

Zmanjšanje oz. odpis prispevkov za kmete, ki so utrpeli škodo zaradi spomladanske pozebe

- Vlogo lahko podajo kmetje, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti.
- Vlogo je potrebno oddati v 15 dneh od škodnega dogodka in škodo oceni pristojna komisija. Vlogo je mogoče oddati ekektronsko, osebno ali po pošti.
-  Navodila in obrazci so na povezavi.
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=odpis_pris_preb
 

VABILO IN PRIJAVA ZA UDELEŽBO NA PREDHODNEM USPOSABLJANJU ZA VKLJUČITEV V KOPOP

Usposabljanje je obvezno za vse, ki se bodo na novo vključili v ukrep Kmetijsko-okoljsko -podnebna plačila (KOPOP) in v obdobju 2041-2020 še niso opravili predhodnega usposabljanja. Usposabljanje bo potekalo v treh terminih in sicer 31.3.2021, 21.4.2021 in 3.5.2021.

PREDAVANJA S PODROČJA TRAVNIŠTVA IN ŽIVINOREJE 2021

Predavanja s področja travništva in živinoreje 2021 - izvedena v okviru javne službe kmetijskega svetovanja dobite na spodnji povezavi:
https://youtu.be/rEBYYp4hrAg

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
 
 

Usposabljanje za ravnanje s FFS