INTERREG

Predstavitev projekta

V okviru prvega razpisa Sosedskega programa Slovenija-Madžarska-Hrvaška, pobude Skupnosti INTERREG III A, je kot prijavitelj s partnerji uspel Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto s projektom z naslovom:

"Visokodebelni travniški sadovnjaki kot element ohranjanja biotske raznovrstnosti in estetske vrednosti krajine".

Partnerji v projektu so na slovenski strani Javni zavod Kozjanski park in Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in na hrvaški Park prirode Žumberak Samoborsko gorje (kot prijavitelj na hrvaški strani) in Hrvatski zavod za poljuprivrednu savjetodavnu službu. Projekt se izvaja kot ´skupni´ kar pomeni, da se identične projektne aktivnosti izvajajo tako na slovenski kot hrvaški strani, pri čemer pa so finančne obveznosti med državama ločene. Projektne aktivnosti se izvajajo na območju treh regij v Sloveniji (JV Slovenija, Spodnja Posavska in Savinjska) in na območju štirih županij na Hrvaškem (Primorsko-goranska, Karlovačka, Zagrebačka in Krapinsko-zagorska).

Visokodebelna sadna drevesa in travniški sadovnjaki so del tradicionalnega izgleda kulturne krajine. Oblikujejo pa tudi edinstven življenjski prostor za vrste, ki so vezane na t.i. odprto kulturno krajino oz. na ekstenzivne travnike in visokodebelne sadovnjake. Med nje sodijo tudi redke in ogrožene vrste tako v evropskem kot slovenskem in hrvaškem območju (Direktiva o pticah 79/409/EEC). Populacije teh vrst so na projektnem območju še tako zdrave in številne in varstveno pomembne, da je velik del območja na katerem se bodo izvajale projektne aktivnosti vključen v mrežo območij NATURE 2000 na slovenski strani oz. CRONEN (Nacionalno ekološko območje kot del PEEN območij) na hrvaški strani.

S stališča ekonomičnosti kmetijske pridelave je oskrba visokodebelnih sadnih dreves in travniških sadovnjakov manj zanimiva. Vzrok so uveljavljeni tehnološki postopki, pa tudi velik delež kmetijskih površin, ki so kategorizirane kot manj primerna območja za kmetijsko pridelavo.

Osnovni cilji projekta so:

 • ohranjanje in revitalizacija visokodebelnih sadnih dreves in travniških sadovnjakov,
 • ohranjanje biotske raznovrstnosti (visokodebelnih) sadnih vrst in sort,
 • trajnostni (sonaravni) način kmetovanja in tako zagotavljanje podpornega okolja mreži območij NATURE 2000,
 • ohranjanje trajnostne rabe sadja v gospodinjstvih na podeželju.

S tem namenom se bodo izvajale številne projektne aktivnosti in sicer:

 • ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje različnih ciljnih skupin prebivalstva (splošna javnost, strokovnjaki s področja kmetijstva in naravovarstva, lastniki visokodebelnih sadnih dreves, osnovnošolska mladina),
 • vzpostavitev drevesnice z namenom oskrbe s sadikami tradicionalnih (avtohtonih) sort in vrst visokodebelnih dreves.

Rezultati projekta bodo:

 • promocijski material in internet stran,
 • Priročnik tradicionalnih (avtohtonih) vrst in sort visokodebelnih sadnih dreves,
 • animacijske predstavitve, demonstracijski prikazi (oskrba visokodebelnih sadnih dreves, predelava sadja), tečaj rezi visokodebelnih sadnih dreves s potrdilom o usposobljenosti,
 • zasaditev sadik visokodebelnih sadnih dreves na dvorišča osnovnih šol s predstavitvijo,
 • drevesnica za vzgojo sadik visokodebelnih sadnih dreves,
 • matični sadovnjak,
 • drevored visokodebelnih sadnih dreves Bistrica ob Sotli - Kumrovec.

Projekt delno financira Evropska unija v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREGIII Sosedskega programa Slovenija - Madžarska - Hrvaška 2004-2006.
Organ upravljanja sosedskega programa Slovenija - Madžarska - Hrvaška 2004-2006 je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
Za vsebino dokumenta je odgovorna Kmetijsko-gozdarska zbornice Slovenije - Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto in v nobenem pogledu ne izraža stališča Evropske Unije.