Lokalna oskrba v Beli krajini

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

 

PROJEKT LEADER LAS Dolenjske in Bele krajine z naslovom »LOKALNA OSKRBA V BELI KRAJINI...«

Zakaj projekt ?
Za območje Bele krajine je značilen izrazit trend opuščanja kmetijske dejavnosti, zlasti se vse manj kmetij odloča za delovno intenzivni kmetijski panogi kot sta pridelava zelenjave in jagodičevja. Pretežni del njivskih površin je namenjenih pridelavi krme za živali. Glede na to, da ravno na tem območju narašča število brezposelnih, sta ti dve delovno intenzivni kmetijski panogi ena od možnosti pridobitve dodatnega prihodka v gospodinjstvih na podeželju. Hkrati pa začetna investicijska vlaganja glede na pričakovan prihodek, v primerjavi z ostalimi kmetijskimi panogami, niso visoka. Pomemben vidik odločitve za izbor projekta v Beli krajini je tudi načrtovana investicija v izgradnja poslovno proizvodnega obrata in nakupa nove tehnološke opreme v PSC Vrtača Semič – izgradnja hladilnice in sortirnice ter embaliranje sadja in zelenjave.

Večina hrane, ki jo pojedo prebivalci Bele krajine, je predelane izven Bele krajine. Naravni pogoji so na posameznih območjih Bele krajine optimalni za pridelavo zelenjave in sadja. Tudi v Beli krajini so vse izrazitejše zahteve potrošnika po hrani višje kakovosti, ter po hrani z natančno znanim poreklom-s čim krajšo verigo od pridelave do prodaje.

Kaj želimo s projektom doseči ?
Namen projekta je povečati obseg pridelane hrane – v projektu bomo posebno pozornost namenili zelenjavi in deficitarnim vrstam sadja (jagodičevje,...) v Beli krajini in jo v Beli krajini tudi prodati. Namen je vzpostaviti sistem organizacije odkupa in prodaje hrane pridelane v Beli krajini obratom prehrane javnih ustanov. S tem namenom bodo poleg širokega spektra animacij in izobraževanj prilagojenih različnim ciljnim skupinam (kmetijska gospodarstva, splošna javnost, politične institucije, javne ustanove, otroci v šolah) v okviru projektnih aktivnosti postavljeni tudi trije vzorčni objekti (2 plastenjaka in pokrit nasad malin).

Partnerji v projektu:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
GRM NOVO MESTO – center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto
Domači vrt d.o.o., Križevska vas 42, 8330

Kmetije:
MUC Andrej, Lokvica 7c, 8330 Metlika;
ŠTERK Angela, Sodevci 2, 8342 Stari trg;
PLUT Anton, Cerovec pri Črešnjevcu 17, 8333 Semič

Pridruženi partnerji:
OBČINA ČRNOMELJ, OBČINA METLIKA, OBČINA SEMIČ, DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE SEMIČ

Vodja projekta: mag. Zdenka Kramar

Projekt sofinancira EU iz naslova Evropskega sklada za razvoj podeželja (ESRP),ukrepa LEADER in občine Dolenjske in Bele krajine

 

Priponka

Pridruzite_se_nam.pdf