Osebna izkaznica

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto je bil ustanovljen leta 2001, po ustanovitvi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Območje, ki ga naš zavod pokriva zajema Dolenjsko, Posavje in Belo krajino.

Tako imamo na omenjenem območju nekaj manj kot 8600 aktivnih kmetijskih gospodarstev, ki so v letu 2021 oddala Zbirno vlogo. Na podlagi oddanih zbirnih vlog v letu 2021, lahko povzamemo, da naša kmetijska gospodarstva tako obdelujejo 82.582 ha kmetijskih zemljišč. Glede na naravne danosti našega terena ni presenetljivo, da po rabi prednjači trajno travinje z kar 49.788 ha, kar za polovico manj je njivski površine in sicer dobrih 24.100 ha, na 8.473 ha pa se razprostirajo trajni nasadi. V povprečju kmetijsko gospodarstvo obdeluje 7.1 ha kmetijskih zemljišč.

Glede na podatke ni presenetljivo, da je vodilna na območju našega zavoda živinoreja, kar pa ne pomeni, da ostale panoge niso pomembne. Lahko povzamemo, da so panoge kot so vinogradništvo, sadjarstvo, poljedelstvo, zelenjadarstvo iz vidika ustvarjanja prihodka na kmetijah zelo pomembne. V zadnjih letih je območje vse bolj prepoznano tudi po intenzivni pridelavi sadja in vrtnin.

Delovanje zavoda je razdeljeno na več služb in delovnih področij, ki aktivno opravljajo svoje delo pri podajanju znanja, razvoju kmetij, tehnološkemu napredku posameznih panog, raziskavah… Tako preko javnega svetovanja nudimo svetovanja kmetijskim gospodarstvom pri vsakodnevnih izzivih strokovna svetovanja iz področja tehnologije reje, pridelave, ekonomike poslovanja gospodarstva, in nadaljnjega razvoja. Preko tržnih ponudb pa prav tako razne analize, teste, poslovne načrte, izdelave vlog itd.

Sedaj, ob vstopu v tretje desetletje delovanje zavoda s ponosom ugotavljamo, da je do sedaj opravljeno delo pustilo močan pečat. Kot glavni akter pri razvoju kmetijstva si prizadevamo biti prisotni tako posredno kot tudi neposredno pri številnih aktivnostih na področju kmetijstva in podeželja.

* V Oddelku za kmetijsko svetovanje se na Izpostavah lahko zaposlijo tudi pripravniki in sicer na delovnih mestih Terenski kmet.svetovalec I in Terenski kmet.svetovalec II.
** V Službi za varstvo rastlin se lahko zaposli tudi pripravnik in sicer na delovnem mestu Terenski kmet.svetovalec I.
*** V Oddelku za živinorejo se lahko zaposli tudi pripravnik in sicer na delovnem mestu Selekcionist II.

 

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Tel.: +386 7 373 05 70
Fax: +386 7 373 05 90
Email: tajnistvo@kgzs-zavodnm.si
Splet: www.kmetijskizavod-nm.si
Delovni čas: 7:00 - 15:00

Naziv zavoda: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Skrajšan naziv: KGZS – Zavod NM
Pravno organizacijska oblika: javni zavod
Zakoniti zastopnik: Damijan Vrtin, direktor
Matična številka: 1625403000
Davčna številka: 70711798
Zavezanec za DDV: DA (SI70711798)
Transakcijski račun: SI56 0110 0603 0235 311 (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA)
Število zaposlenih: 80 zaposlenih