Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Odgovorna uradna oseba:
Damijan Vrtin, direktor

Datum prve objave kataloga:
Večina informacij javnega značaja po 10. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je dostopna na spletni strani KGZS od leta 2003 dalje

Datum zadnje spremembe:
25.9.2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
https://www.kmetijskizavod-nm.si

Druge oblike kataloga:
Tiskana oblika se nahaja na tajništvu zavoda Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto je regijski javni zavod, ustanovljen za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, gozdarstva in drugih nalog v skladu s pridobljenimi koncesijami na območju naslednjih občin: Brežice, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Krško, Kostanjevica na Krki, Metlika, Mirna Peč, Mirna, Mokronog – Trebelno, Novo mesto, Semič, Sevnica, Straža, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Šentjernej, Trebnje in Žužemberk.

S svojim strokovnim delovanjem tako pokriva območje Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Oddelek za kmetijsko svetovanje izvaja svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem kmetijskim gospodarstvom. Zaradi spreminjajočih ekonomskih razmer in slabšanja poslovnih rezultatov na račun slabših pogojev v primerjavi s konkurenco se vedno več kmetij odloča za doseganje dodane vrednosti z oznakami kakovosti, blagovnimi znamkami in dopolnilnimi dejavnostmi ter neposredno prodajo. Vse pomembnejše postaja svetovanje s področja ukrepov programa razvoja podeželja ter svetovanje izvajanja zahtev, za katere se zavežejo prejemniki teh sredstev.

Tehnološko svetovanje je ločeno na specialistična področja živinoreje, poljedelstva in travništva, sadjarstva, vinarstva, vinogradništva, zelenjadarstva, kmetijske tehnike, razvoja ter ekonomike. Znotraj specialističnih področij izvajamo svetovanje konvencionalnega, integriranega in ekološkega kmetijstva. Svetovanje se ne omejuje zgolj na pridelavo oziroma prirejo, ampak tudi na poslovanje in dodajanje vrednosti proizvodom, razvojnemu vidiku in inovacijami. Terenski kmetijski svetovalci izvajajo splošno kmetijsko svetovanje in izvajanje nalog v okviru izpostave (vnos zbirnih vlog, izdelava načrtov kolobarjenja, gnojilnih načrtov, …), sodelujejo pri izdelavi razvojnih načrtih kmetij in območja, zadolženi pa so tudi za poglobljeno svetovanje preko meja izpostav za vsebino, v kateri so posebej usposobljeni.

Dopolnilne dejavnosti svetujejo v okviru svetovalk za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti. Zaradi raznolikosti dopolnilnih dejavnosti osnovno svetovanje podajajo na območju izpostave, poglobljeno svetovanje posameznih vsebin pa na območju celotnega zavoda.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Seznam po izpostavah:

 • Izpostava Brežice, Šentlenart 72, 8250 Brežice
 • Izpostava Črnomelj – Metlika, Kolodvorska cesta 34, 8340 Črnomelj
 • Izpostava Krško, Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
 • Izpostava Novo mesto, Šentjernejska cesta 6, 8000 Novo mesto
 • Izpostava Sevnica, Glavni trg 27, 8290 Sevnica
 • Izpostava Trebnje, Temeniška pot 1, 8210 Trebnje

Organizacijske enote članstva

Vodja kakovosti:
 

Organi zavoda:

 • Služba za splošne zadeve, finance in računovodstvo
 • Oddelek za kmetijsko svetovanje
 • Oddelek za živinorejo
 • Služba za varstvo rastlin
 • Služba enološki laboratorij
 • Služba za knjigovodstvo

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Damijan Vrtin, direktor
Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
damijan.vrtin@kgzs-zavodnm.si,
tel.: 373 05 70 ali 051 343 126

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 • Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 45/04, 20/06, 51/06, 45/08)
 • Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS št. 55/03)
 • Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01, 37/04, 98/04, 14/07, 35/07)
 • Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01, 86/04, 40/07, 36/10)
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 22/05, 119/05, 24/06, 126/07, 65/08, 8/10)
 • Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97, 16/01) in 105/06)
 • Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02, 45/04, 86/04, 25/05, 41/09)
 • Zakon o varstvu okolja (41/04
 • Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 2/04, 36/04, 128/06)
 • Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil (Uradni list RS, št. 71/10)
 • Pravilnik o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve (Uradni list RS, št. 68/99, 79/00, 69/01)
 • Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 71/10
 • Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99, 25/04, 69/04, 26/08)
 • Statut Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/01, 5/03, 89/03 in 29/04, 53/08

2. d Seznam programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Letno poročilo 2019
 • Letno poročilo 2018
 • Letno poročilo 2017
 • Program dela zavoda 2019
 • Program dela zavoda 2018
 • Program dela zavoda 2017

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ: ne odločamo po upravnih postopkih

2.f Seznam uradnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 1. Evidenca o zaposlenih delavcih
 2. Evidenca o stroških dela
 3. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih
 4. Evidenca o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih
 5. Evidenca o kandidatih za sklenitev delovnega razmerja
 6. Evidenca izvajalcev na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb
 7. Evidenca vstopov in izstopov
 8. Evidenca souporabnikov fitofarmacevtskih sredstev in prodajalcev fitofarmacevtskih
 9. Evidenca o opravljenih izpitih in preverjanjih znanja prodajalcev FFS in izvajalcev ukrepov varstva rastlin
 10. Evidenca rejcev drobnice
 11. Evidenca Benakta
 12. Evidenca članov rejske organizacije v prašičereji
 13. Evidenca članov rejske organizacije v govedoreji
 14. Evidenca načrtovanja gnojenja
 15. Evidenca podatkov o plačah, potnih nalogih in drugih izplačilih
 16. Evidenca podatkov o izplačilih avtorskih, podjemnih in drugih pogodbah
 17. Evidenca podatkov o vzdrževanih družinskih članih
 18. Evidenca podatkov o strankah
 19. Evidenca podatkov o plačilnem prometu med strankami
 20. Evidenca strank – uporabnikov FFS in trgovcev s fitofarmacevtskimi sredstvi Zapisniki o fitosanitarnih pregledih in vzorčenjih
 21. Evidenca naročnikov – analiza vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina
 22. Evidenca naročnika - vinarska inšpekcija
 23. Evidenca naročnikov- analiza zemlje rastlin, plodov, semena
 24. Evidenca vzorčevalcev vina - zunanji
 25. Evidenca podatkov o zdravstvenih pregledih zaposlenih
 26. Evidenca podatkov o članih sveta kgzs – zavoda Novo Mesto
 27. Evidenca podatkov o listi prisotnosti

2.g Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 • Podatki o področni zakonodaji
 • Podatki o dejavnosti
 • Evidenca opravljenih strokovnih izpitov in usposabljanj
 • Evidenca izdanih potrdil

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna preko spleta.

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

 • osebni dostop na sedežu javnega zavoda
 • dostop po elektronski poti na spletni strani zavoda (Spletne strani lahko pregledujete z uporabo spletnega brskalnika. Za prikaz poročil je potrebno imeti program za branje PDF dokumentov, za prikaz povzetkov poročil pa urejevalnik besedil (npr. za branje word dokumentov).)

Dostop na podlagi zahteve:

Neformalna zahteva:

 • ustna zahteva
 • preko telefona
 • po elektronski poti

Formalna zahteva:

 • zahteva podana ustno na zapisnik
 • pisna zahteva po pošti
 • vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.


4. Stroškovnik

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.


5. Cenik

Cene materialnih stroškov za posredovanja informacij javnega značaja (v ceno ni vključen DDV):

 • ena stran fotokopije formata A4 0,16 eura
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen, prav tako je brezplačno telefonsko posredovanje informacij, posredovanje informacij po elektronski pošti in posredovanje informacij s pomočjo telefaksa, ki skupaj ne presegajo petih strani.

Prosilec za dostop do informacije javnega značaja je oproščen plačila materialnih stroškov, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis itd.), če ti ne presegajo zneska 10 EUR (z vključenim DDV) razen, kadar organ zaračuna materialne stroške posredovanja informacij skupaj s ceno ponovne uporabe.

V kolikor stroški posredovanja informacij presegajo 83,46 EUR (z vključenim DDV), se lahko zahteva vnaprejšnji polog. Po posredovanju informacij se obračunajo dejansko nastali stroški in prosilcu se izda račun. Če polog presega dejanske materialne stroške, organ prosilcu ob posredovanju informacije vrne presežni znesek. Organ lahko določi, da mora prosilec plačati stroške posredovanja informacij najkasneje v petnajstih dneh od prejema računa ali zahtevka za položitev pologa.

Pridobivanje informacij javnega značaja za pridobitne namene se zaračuna. Cena ponovne uporabe informacij javnega značaja v pridobitne namene se določi v skladu z 22. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Stroškovnik je sestavljen na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.


6. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji): Letna poročila KGZS - ZAVODA NM


Datum zadnje spremembe: 25.9.2023