Organi zavoda

V Republiki Sloveniji se je v skladu z Zakonom o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije iz leta 1999 ustanovila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS).

Cilji, zaradi katerih se je ustanovila in deluje zbornica, so:

 • varovanje in zastopanje interesov kmetijstva, gozdarstva in ribištva;
 • svetovanje posameznikom in pravnim osebam, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko in ribiško dejavnost;
 • pospeševanje gospodarnega in okolju prijaznega kmetovanja, gozdarstva in ribištva. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je ustanovitelj 8 kmetijsko gozdarskih zavodov, med njimi KGZS Zavoda Novo mesto.

Na območju, ki ga pokriva KGZS- Zavod Novo mesto, delujeta dve območni enoti in sicer OE Novo mesto in OE Brežice.

Organi zavoda:

Člani sveta zavoda:

 • Jože Švalj
 • Kerin Simon
 • Cerar Gašper
 • Kure Ivan
 • Orešek Boris
 • Legan Janžekovič Martina
 • Badovinac Ivanka
 • Kocjan Brigita
 • Omerzu Sabina

Damijan Vrtin, direktor
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 70 ali 051 343 126
damijan.vrtin@kgzs-zavodnm.si

 • Izvajanje, vzdrževanje in posodabljanje postopkov v zvezi z mednarodnim standardom ISO/IEC 17025 za izboljševanje kakovosti storitev v enološkem laboratoriju
 • Priprava Poslovnika kakovosti enološkega laboratorija, ki povzema zahteve
 • Priprava notranjih in zunanjih presoj ter vodstvenih pregledov na podlagi določb standarda
 • Izvajanje laboratorijskih analiz v enološkem laboratoriju

Služba za splošne zadeve, finance in računovodstvo skrbi za tekoče finančno poslovanje, reševanje kadrovskih in pravnih vprašanj ter za vsakodnevno poslovanje s strankami in zaposlenimi. Služba sestavlja letni finančni načrt in letni zaključni računa z vsemi poročili, ki jih zahtevajo računovodski standardi.

Barbara Derganc, vodja službe III
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 88 ali 051 343 128
barbara.derganc@kgzs-zavodnm.si

Katarina Omerzel, tajnica direktorja V
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 70 ali 031 522 070
katarina.omerzel@kgzs-zavodnm.si
tajnistvo@kgzs-zavodnm.si

Karmen Košak Povše, Knjigovodja VII/1
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 98 ali 051 224 553
karmen.kosak-povse@kgzs-zavodnm.si

Zaposleni v oddelku opravljajo storitve JSKS, določene v uredbi, ki določa način in obveznosti izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja:

 • svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti;
 • svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva,
 • svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike,
 • svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij proizvajalcev, drugih oblik proizvodnega izobraževanja in novih oblik združevanja kmetijskih pridelovalcev,
 • svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov. 

Storitve JSKS so za uporabnike javno dostopne in so za njih delno ali v celoti plačljive v skladu s predpisom, ki ureja cene storitev JSKS, ali pa so za njih brezplačne.

Plačljive storitve za uporabnike JSKS so:

 • izdelava načrtov kolobarjenja, gnojilnih načrtov, bilanc gnojil, jemanje vzorcev na terenu in izvajanje talnih in rastlinskih testov,
 • elektronsko izpolnjevanje in elektronska vložitev zbirne vloge,
 • priprava analiz in mnenj za uporabnike na podlagi predpisov,
 • kotizacije in vstopnine za strokovno pospeševalne in promocijske dogodke ter prireditve, ki jih organizira izvajalec JSKS,
 • ocenjevanja kmetijskih proizvodov v okviru strokovno pospeševalnih in promocijskih dogodkov ter prireditve, ki jih organizira izvajalec JSKS.

Dostopnost storitev JSKS na območju KGZS-Zavod NM zagotavlja osnovna mreža JSKS na 6 izpostavah KGZS- zavod NM (Brežice, Črnomelj – Metlika, Krško, Novo mesto, Sevnica in Trebnje), kjer so zaposleni terenski kmetijski svetovalci in specialistična mreža JSKS (poljedelstva in travništva, zelenjadarstva, sadjarstva, vinogradništva, vinarstva, kmetijske tehnike, razvoja podeželja, živinoreje, ekološkega kmetovanja – v okviru že navedenih specialističnih področij, varstva okolja in narave, agrarne ekonomike, kmečke družine in dopolnilnih dejavnosti) in vodje Oddelka (na sedežu KGZS-Zavod NM, Šmihelska 14).

 

Delo na oddelku za živinorejo obsega izvajanje kontrole proizvodnosti in selekcijo v govedoreji, prašičereji ter reji drobnice na območju Dolenjske, Posavja in Bele Krajine. Pri prašičereji izvajamo še vodenje rejskega programa pri edini ohranjeni slovenski avtohtoni pasmi prašičev, krškopoljskem prašiču na območju celotne Slovenije. Označevanje in registracija govedi sta pretežno opravljena s strani naših kontrolorjev, manjši del označujejo in registrirajo rejci sami ali s pomočjo veterinarske službe. Dnevno sodelujemo z drugimi javnimi službami, ki delujejo na področju živinoreje.

mag. Andrej Kastelic, vodja oddelka za živinorejo
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 95 ali 051 606 684
andrej.kastelic@kgzs-zavodnm.si

Marko Mlakar, vodja kontrole
Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 82 ali 031 378 817
marko.mlakar@kgzs-zavodnm.si

Štefka Vidic, rodovničar
Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 83 ali 041 385 802
stefka.vidic@kgzs-zavodnm.si

Katarina Kuhar, selekcionist II
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 040 535 722
katarina.kuhar@kgzs-zavodnm.si

Kontrolorji

Ivanka Anderlič
Šentrupert, Trebnje
tel.: 031 378 766
ivanka.anderlic@kgzs-zavodnm.si

Anton Bebar
Črnomelj, Metlika, Semič
tel.: 031 628 933
anton.bebar@kgzs-zavodnm.si

Nada Bučar
Straža, Prečna
tel.: 031 628 934
nada.bucar@kgzs-zavodnm.si

Borut Dragan
Mirna Peč
tel.: 031 378 762
borut.dragan@kgzs-zavodnm.si

Damjana Kastelic
Trebnje
tel.: 031 378 813
damjana.kastelic@kgzs-zavodnm.si

Brigita Kocjan
Škocjan, Šentjernej, Novo mesto
tel.: 031 378 761
brigita.kocjan@kgzs-zavodnm.si

Marjan Kosmač
Novo mesto
tel.: 031 378 764
marjan.kosmac@kgzs-zavodnm.si

Gašper Kovačič
Sevnica
tel.: 031 515 157
gasper.kovacic@kgzs-zavodnm.si

Branka Mandelj
Trebnje
tel.: 031 554 596
branka.mandelj@kgzs-zavodnm.si

Jože Papež
Sevnica
tel.: 031 628 930
joze.papez@kgzs-zavodnm.si

Marija Peterlin
Krško, Sevnica
tel.: 031 628 931
marija.peterlin@kgzs-zavodnm.si

Branko Pirnar
Mirna Peč
tel.: 031 378 760
branko.pirnar@kgzs-zavodnm.si

Peter Račič
Brežice, Krško
tel.: 031 628 932
peter.racic@kgzs-zavodnm.si

V Službi za varstvo rastlin se ukvarjamo s spremljanjem pojava škodljivih organizmov rastlin, z njihovim prepoznavanjem in evidentiranjem. S temi nalogami napovedujemo tudi njihove pojave. V okviru javne službe zdravstvenega varstva rastlin opravljamo opazovanje in napovedovanje škodljivih organizmov, s spremljanjem pojava in razvoja gospodarsko pomembnih rastlinskih bolezni ter škodljivcev, ki ovirajo pridelavo kmetijskih in drugih rastlin. Glede na njihovo pojavnost, vremenske razmere in razvoj gostiteljskih rastlin ugotavljamo stopnjo ogroženosti nasadov in posevkov ter na to opozarjamo pridelovalce oz. imetnike rastlin. Usmerjamo jih k primernim varstvenim ukrepom, s katerimi bodo omejevali širjenje škodljivih organizmov in hkrati pridelovali kakovostno ter zdravo hrano in skrbeli za ohranjanje naravnega okolja.

S tem zajamemo spremljanje razvoja škodljivih organizmov, ugotavljanje prisotnosti in razširjenosti škodljivih organizmov in spremljanje fenoloških faz kmetijskih rastlin, vzdrževanje agrometeorološke mreže Adcon postaj in senzorjev, zbiranje in analiziranje podatkov spremljanja škodljivih organizmov in fenoloških faz rastlin ter agrometeoroloških podatkov in upravljanje z modeli za napovedi.

Ob teh nalogah smo v zadnjih letih vzpostavili sistema digitalizacije spremljanj fenologije rastlin in škodljivih organizmov ter sedaj prilagajamo lastne mobilne aplikacije za spremljanje fenologije rastlin in škodljivih organizmov (ZumZum 3.0) in vzpostavljamo povezave v agrometeorološki informacijski sistem UVHVVR (MKGP) z razširitvijo uporabe aplikacije na druge centre javne službe.

Pripravljamo in objavljamo prognostična obvestila.

Vzpodbujamo integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi (IVR) in sodelujemo v strokovnih skupinah za ekološko pridelavo sadja, vinogradništvo,… ter skladno s tem pripravljamo strokovna gradiva in dopolnjujemo portal IVR s tehnološkimi navodili, članki ter drugimi strokovnimi prispevki.

Uvajamo dodatne tehnične novosti ter

Skrbimo za napoved oroševanja za zaščito sadovnjakov pred spomladansko pozebo.

Po dodeljenih javnih pooblastilih sodelujemo pri programu preiskav karantenskih škodljivih organizmov. Ob tem nudimo Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi drugo strokovno podporo pri problematiki škodljivih organizmov, ki se pojavljajo na ozemlju Slovenije ali sosednjih državah in pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin pri nas.

Skupaj z Oddelkom za kmetijsko svetovanje usposabljamo uporabnike in prodajalce fitofarmacevtskih sredstev o njihovi pravilni rabi.

mag. Domen Bajec, specialist za varstvo rastlin
Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 94 ali 051 343 120
domen.bajec@kgzs-zavodnm.si

Andreja Peterlin, svetovalka za varstvo rastlin
Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 86 ali 051 229 079
andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si

mag. Karmen Rodič, specialistka za varstvo rastlin
Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 79 ali 051 343 121
karmen.rodic@kgzs-zavodnm.si

Franci Bambič, tehnik
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 94 ali 040 850 720
franci.bambic@kgzs-zavodnm.si

Ivica Imperl, terenski kmetijski svetovalec I
Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 94 ali 031 731 876
ivica.imperl@kgzs-zavodnm.si

Začetki delovanja laboratorija segajo v leto 1998. V letu 2001 je KGZS – Zavod Novo mesto na podlagi razpisa pridobil s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije status pooblaščene organizacije za ocenjevanje grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (št. odločbe 321-03-123/01-4/1) in status pooblaščene organizacije za spremljanje dozorevanja grozdja v vinorodni deželi Posavje zaradi določitve roka trgatve in ugotavljanja primernosti grozdja za vrhunsko vino ZGP (št. odločbe 321-03-124/01-6).

Laboratorij je akreditiran pri Slovenski akreditaciji na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025), kar izkazujemo s certifikatom LP101 in Prilogo k akreditacijski listini LP101. Z vzdrževanjem akreditacijske listine sledimo zahtevam standarda ISO/IEC 17025 in s tem utrjujemo zaupanje in zadovoljstvo naših strank.

V enološkem laboratoriju poleg uradnih analiz nudimo:

 • svetovalne analize mošta in vina
 • poskuse čiščenja, stabilizacije in tipizacije vin
 • svetovanje od pridelave, predelave grozdja do stekleničenja vina
 • izdajo dokumentov, ki spremljajo prevoz vina na ozemlje držav članic EU in ob izvozu v tretje države
 • prodajo enoloških sredstev s strokovnimi navodili in nasveti

Enološki laboratorij je akreditiran pri Slovenski akreditaciji, kar izkazujemo s certifikatom LP101 in Prilogo k akreditacijski listini LP101.

Morebitne pritožbe na rezultate preskušanj ali na delo laboratorija pošljite na e-naslov tajnistvo@kgzs-zavodnm.si. V kolikor se želite seznaniti s celotnim postopkom reševanja pritožb, ki ga sicer opisujemo v navodilu »Vodenje pritožb«, vam ga posredujemo na vašo zahtevo in na dogovorjen način, praviloma po elektronski pošti.

Na spletni strani Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto v rubriki »Aktualno« vam nudimo rezultate spremljanja dozorevanja grozdja za vinorodno deželo Posavje (Bela krajina, Dolenjska, Bizeljsko- Sremič).

Kontakti:

Andrej Bajuk, vodja laboratorija
Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 92 ali 051 687 805
andrej.bajuk@kgzs-zavodnm.si

Janja Lokovšek, laboratorijski tehnik
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 92 ali 051 229 150
janja.lokovsek@kgzs-zavodnm.si

Seznam uradnih prevzemnikov vin in grozdja

Območje izpostave Sevnica:

 • Miha Pavkovič, mtel.: 051/ 692 001
 • Gašper Kovačič, mtel.: 031/ 515 157

Območje izpostave Trebnje:

 • Sabina Lazič, mtel.: 031/ 481 791
 • Ivanka Anderlič, mtel.: 031/ 378 766

Območje izpostave Krško:

 • Sabina Omerzu, mtel.: 051/ 616 541
 • Peter Račič, mtel.: 031/ 628 932

Območje izpostave Brežice:

 • Andrej Golob, mtel.: 051/ 687 802
 • Marija Levak, mtel.: 051/ 687 803

Območje izpostave Črnomelj – Metlika:

 • Katja Jakljevič, mtel.: 051/ 245 707
 • Ivanka Badovinac, mtel.: 051/ 338 213

Območje izpostave Novo mesto:

 • Katica Kregar, mtel.: 051/ 687 812
 • Janja Lokovšek, mtel.: 051/ 229 150
 • Brigita Kocjan, mtel.: 031/ 378 761
 • Ivanka Badovinac, mtel.: 051/ 338 213

Seznam parametrov in metod

Mateja Zajc, vodja službe
Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 80 ali 031 240 462
mateja.zajc@kgzs-zavodnm.si

Vida Butala, strokovna sodelavka
Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 97 ali 040 643 655
vida.butala@kgzs-zavodnm.si
fadn@kgzs-zavodnm.si

Maja Rom, računovodja VII/1
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
fax: 07 373 05 90
tel.: 07 373 05 73 ali 041 466 341
maja.rom@kgzs-zavodnm.si