Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti

 

Ukrep Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020
Podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
Naslov projekta Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti
Projektno obdobje 2020 -2022
Partnerji projekta • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota – vodilni partner
• Kmetijski inštitut Slovenije,
• Kmetijski gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto,
• Kmetijski gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj,
• KODILA d.o.o.,
• KMG Mikola Milan,
• KMG Žižek Jelka,
• PRIBINOVINA d.o.o.,
• JGZ Rinka,
• KMG Kuntarič Jože,
• KMG Dežman Štefan,
• KMG Kamenik Tončka.

 

Opis projekta

V okviru projekta se ukvarjamo s pogoji za vzpostavitev trajnostne verige in povezanosti med rejci prašičev in odkupovalcem oz. predelovalcem v izdelke višje kakovosti. Aktivnosti zajemajo seznanitev s primeri dobrih praks, testiranjem in optimizacijo sistema reje prašičev, z oceno ekonomičnosti testiranih sistemov oz. določitvi polne lastne cene pitanca za testirane sisteme reje. V ta namen bodo v sklopu projekta izvedeni preizkusi različnih genotipov pod enakimi pogoji reje, optimizacija reje in krmljenja z razpoložljivimi krmnimi viri in genotipi na partnerskih kmetijah, ter izpeljana evalvacija kakovosti produkta (prašič, izdelki). Na podlagi proizvodnih rezultatov bo izdelana ocena ekonomičnosti ter pripravljen poslovni model reje prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti. Izvedene bodo tudi aktivnosti prenosa znanja do uporabnikov.

Aktivnosti bodo zajemale analizo dobrih praks, testiranjem in optimizacijo sistema reje prašičev, z oceno ekonomičnosti testiranih sistemov oz. določitvi polne lastne cene pitanca za testirane sisteme reje. V ta namen bo v sklopu projekta izvedeni preizkusi različnih genotipov pod enakimi pogoji reje, optimizacija reje in krmljenja z razpoložljivimi krmnimi viri in genotipi na partnerskih kmetijah, ter izpeljana evalvacija kakovosti produkta (prašič, izdelki). Na podlagi proizvodnih rezultatov bo izdelana ocena ekonomičnosti ter pripravljen poslovni model reje prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti. Izvedene bodo tudi aktivnosti prenosa znanja do uporabnikov.

 

Cilji projekta in pričakovani rezultati

  • S sodelovanjem v trikotniku znanj med kmetijskimi gospodarstvi, kmetijskimi svetovalnimi organizacijami, raziskovalnimi institucijami, predelovalno industrijo ter drugimi razviti sistem pitanja prašičev na višjo težo za izdelke višje kakovosti.
  • Postavitev sodobnega sistema pitanja prašičev na višjo težo
  • Izboljšati znanje kmetov, kmetijskih svetovalcev in ostalih strokovnjakov o sistemu pitanja na višjo težo
  • Izboljšana tehnologija predelave mesa v mesne izdelke višje kakovosti
  • Gospodarnejša reja prašičev na višjo težo
  • Izboljšana dostopnost do tehnoloških in ekonomskih podatkov preko elektronske aplikacije o reji prašičev