Sofinanciranje aktivnosti KGZS-ZAVOD NM iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Evropa investira v podeželje

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja aktivnosti, ki so sofinancirane iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Te so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Iz tega vira se sofinancirajo: izdelava programov dobrobiti živali,    predhodno usposabljanje za potrebe izvajanja KOPOP in usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP),  usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa ekološko kmetovanje (EK), usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali, izdelava programov aktivnosti za vstop v KOPOP in EK, izdelava načrtov preusmeritev kmetijskih gospodarstev v prakse, metode ekološkega kmetovanja, izdelava kataloga stroškov, individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK in individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP za sklop 1.

 

INDIVIDUALNA SVETOVANJA ZA KMETIJSKA GOSPODARSTVA, KI SO VSTOPILA V UKREP EK

POVZETEK:

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto v okviru izvedbe javnega naročila:

- št.430-114/2017 z dne 7.11.2017 »Izvedba individualnih svetovanj v letu 2017 in 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK«, izvaja storitev svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK do vključno leta 2017. 
- št. 430-144/2018 z dne 21.11.2018 »Izvedba individualnih svetovanj v letu 2019 in 2020 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK«, izvaja storitev svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK do vključno leta 2020. 
 
Izvedba svetovanja je za kmetijsko gospodarstvo brezplačna. Storitev se financira iz javnih sredstev ukrepa svetovanje.
 

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto je v letu 2018 izvedel 367 svetovanj EK za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so vstopila v ukrep EK do vključno leta 2017.

V letih 2019 in 2020 Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto izvaja, oziroma bo izvedel individualna svetovanja za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so oziroma bodo vstopila v ukrep EK do vključno leta 2020.
Svetovanje se izvaja na območju treh regij: Dolenjska, Posavje in Bela krajina.
 

Aktivnosti za izvedbo svetovanj:

  • Preverjanje KMG o upravičenosti do svetovalnih storitev ter obveščanje nosilcev KMG o izvedbi individualnega svetovanja
  • Pregled vseh razpoložljivih podatkov in dokumentov za KMG
  • Pregled stanja na kmetiji
  • Svetovanje s področja kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa
  • Svetovanje o morebitnih spremembah načina kmetovanja z namenom blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam, ohranjanja biotske raznovrstnosti, kakovosti tal, voda in zraka ob upoštevanju razmer in stanja na zadevnem KMG
  • Svetovanje o napakah in kršitvah, ugotovljenih pri izvajanju ukrepa EK
  • Svetovanje o evidencah in druge spremljajoče dokumentacije na KMG, ki se vodijo ali hranijo za potrebe izvajanja ukrepa EK
  • Izdelava poročila o izvedenem individualnem svetovanju
  • Vnos podatkov o izvedenem svetovanju ter Poročila o izvedenim svetovanju v aplikacijo EVIZO
 

 

 

CILJ:

Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so vstopila v ukrep EK (oddana zbirna vloga za ukrep EK ne glede na to, ali za podukrep plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja ali za podukrep plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja) iz PRP 2014-2020 do vključno leta 2020 enkrat v času trajanja obveznosti od vstopa KMG v ukrep EK, nuditi individualno svetovanje s področja kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa EK. Namen storitve individualnega svetovanja za nosilce KMG je izvesti svetovanje s področja izvajanja vsebin ukrepa EK, s področja horizontalnih vsebin podnebnih sprememb, varovanja voda, habitatov, tal in zraka ter njihovega izvajanja in agrotehničnih praks, ki pripomorejo ali k hitrejšemu prilagajanju podnebnim razmeram ali pa k manj agresivnim metodam kmetovanja.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI:

Izvedena individualna svetovanja na KMG ter izdelana Poročila o opravljenem svetovanju na KMG, ki so se vključila v ukrep EK do vključno leta 2020 na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Poročila vsebujejo informacije, podane na KMG.