Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu

 

 

Ukrep Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020
Podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam
Naslov projekta Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu
Projektno obdobje 2019 - 2022
Partnerji projekta • Znanstveno – raziskovalno središče Koper – vodilni partner,
• KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto,
• Jenko Boris,
• Jereb Gorazd,
• Miklavčič Franko,
• Novak Igor,
• Kante Ernest,
• Hlaj Dorjana,
• Bošnjak Franjo,
• Dujc Vanja.

 

Kratek opis projekta

Ob splošnemu spreminjanju podnebnih razmer se je tudi v oljkarstvu pojavila potreba po prilagoditvi tehnologije pridelave oljk in namestitvi namakalnih sistemov v oljčne nasade. Številne raziskave so pokazale, da je namakanje oljk ustrezen ukrep za blaženje podnebnih sprememb. Kljub temu se pridelovalci oljk, zaradi pomanjkanja znanja in bojazni o ekonomski neupravičenosti, le redko odločijo za postavitev namakalnega sistema. S prenosom raziskovalnih rezultatov v prakso ob hkratnem ovrednotenju ekonomske upravičenosti, bomo širši krog oljkarjev opremili z znanjem in orodji s katerimi bodo lahko ovrednotili upravičenost namakanja in vzpostavili avtomatiziran namakalni sistem v nasadu.

 

Projektne aktivnosti

  • izvedba 3 usposabljanj (vodni viri; oprema za avtomatizacijo namakanja; odziv oljke na sušo)
  • izvajanje meritev – spremljali parametrov okolja, stanja rastline, kakovost ter količino pridelka in porabo finančnih sredstev na 7 kmetijskih gospodarstvih
  • priprava in izvedba praktičnega preizkusa avtomatiziranega namakanja na 7 lokacijah
  • analiza ekonomske upravičenosti namakanja oljk in izdelava osnovnega modela za izračun upravičenosti namakanja oljk
  • razširjanje rezultatov

 

Cilji projekta

  • zagotoviti učinkovito prilagajanje na podnebne spremembe in s tem povečati konkurenčnost oljkarstva ter ohranjanje kulturne krajine in dediščine podeželja, ki sta pomembni turistični priložnosti za obalno – kraško in goriško regijo;
  • s ekonomsko upravičenim načinom avtomatiziranega namakanja oljk izboljšati pridelovalni potencial kmetijskih zemljišč, zagotoviti stabilnost proizvodnih in ekonomskih razmer za oljkarstvo, zmanjšati nelegalno črpanje vode in izboljšati upravljanje z vodnimi viri;
  • z vzpostavitvijo demonstracijskih nasadov zagotoviti učinkovitejši in pospešen prenos znanja in inovaciji v oljkarstvo ter trajnostno rabo proizvodnih potencialov in vode na kmetijskem gospodarstvu (raziskovalne rezultate projekta – avtomatiziranega namakanja oljk prenesti v prakso in razširiti na druge kultivarje in rastne pogoje);
  • povečati izvedbo ukrepov za blaženje podnebnih sprememb, ki bodo omogočile konstantne in kakovostne pridelke.

 

Pričakovani rezultati projekta

V okviru projekta bomo vzpostavili 8 vzorčnih nasadov – demonstracijskih nasadov, ki bodo opremljeni z vrhunsko dovršeno namakalno opremo za izvajanje namakanja. Opremljeni nasadi bodo služili za raziskovalne potrebe, saj se bodo v le-teh opravljale meritev za ovrednotenje ekonomske upravičenosti namakanja oljk pri različnih talnih tipih, rastnih pogojih in kultivarjih. Poleg tega bodo vzpostavljeni nasadi služili kot referenčna točka – demonstracijski prikaz dobre prakse, na katerih bodo kmetijski svetovalci, izobraževalne ustanove, itd. imeli možnost izvajanja različnih usposabljanj in izobraževanj. Kmetijska gospodarstva pa možnost ogleda dobre prakse za izbrane kultivarje v različnih rastnih pogojih.

Da bodo kmetijska gospodarstva lažje vzpostavila avtomatsko deficitno namakanje v oljčniku in po izbranem principu izvajala namakalni ukrep bo izvedeno usposabljanje na temo vodni viri in dovoljenja, avtomatizacija namakanja in namakalna oprema in deficitno namakanja oljk. V ta namen bo izdelan tudi protokol vzpostavitve deficitnega avtomatskega namakanja, ki bo vključen v gradivo za uporabnike v katerem bo poleg protokola, predstavljen tudi vpliv namakanja na vodne vire, ekonomska upravičenost namakanja oljk v praksi in izdelan model oz. mobilna aplikacija za osnovni izračun ekonomske upravičenosti namakanja oljk.