Tehnološka posodobitev pridelave grozdja in vina za cviček PTP

 

 

Ukrep Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020
Podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
Naslov projekta Tehnološka posodobitev pridelave grozdja in vina za cviček PTP
Projektno obdobje 2019 -2022
Partnerji projekta • KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto – vodilni partner,
• Kmetijski inštitut Slovenije
• Vinska klet Frelih d.o.o.,
• Kmetija Žaren Jernej,
• Kmetija Grabnar Andrej,
• Kmetija Martinčič Jernej,
• Kmetija Jelenič Marjan,
• Kartuzija Pleterje d.o.o.

 

Kratek opis projekta

Vino cviček slovi po svoji posebnosti, lahkotnosti in svežini ter pitnosti. Vendar so raziskave, ki bi povečevale kakovost vina cviček, izjemno redke. Zadnji rezultati v zvezi z raziskavami so bili pridobljeni na KIS-u v projektu z naslovom »Spremljanje nekaterih parametrov kakovosti in geografskega porekla vina cviček PTP«. Rezultati pridobljeni v projektu so bili: določen profil polifenolov, profil antocianov, mikrobiološko sliko ter ostanke FFS v 20 stekleničenih vinih cviček PTP. Cilj pilotnega projekta je tako dvojen; prvič, da se določi tehnologija pridelave grozdja v vinogradu in drugič, da se pripravi protokol predelave grozdja v visoko kakovostni cviček.

Pričakuje se, da bodo rezultati projekta pomembno prispevali k učinkovitejši pridelavi cvička (izboljšana kakovost vina cviček) in tako prispevali k povečanju njegove kakovosti, prepoznavnosti ter hkrati prispevali k ohranjanju rodovitnosti tal, zadrževanju vode v tleh in se tako bolj prilagodili klimatskim spremembam. Poskrbeli bomo za redčenje grozdja z namenom boljše kakovosti vina, izvedbo ročnega razlistanja ter zmanjšanje uporabe fungicidov zaradi izboljšane mikroklime v listni steni vinske trte. S hiperreduktivno vinifikacijo, uporabo inertnih plinov, kontrolirano fermentacijo, kontrolo kisika in CO2 in biološkim razkisom pa bi pridobili protokole pridelave cvička in izboljšali kletarsko znanje ter vpeljali precizno enologijo za pridelavo visokokakovostnih cvičkov, ki bodo sadni, sveži in prefinjeni.

 

Cilji projekta

Izboljšanje vinogradniško-vinarskih praks za naravi prijazno in trajno kmetovanje ter ohranitev naravnih virov pri pridelavi visokokakovostnega cvička PTP na Dolenjskem. Na osnovi pridobljenih rezultatov v projektu, bomo v prihodnje razvili posodobljen protokol za pridelavo visokokakovostnega cvička PTP. Izboljšana kletarska znanja, uvedba precizne enologije in nov, sodoben stil vina, bodo pripomogli k večji všečnosti in prepoznavnosti vina cviček PTP.

 

Pričakovani rezultati

Ohraniti rodovitnost tal, prispevati k zadrževanju vode v tleh in se prilagoditi klimatskim spremembam. Rezultati bodo pomembno prispevali k učinkovitejši pridelavi cvička PTP ter k povečanju njegove kakovosti in prepoznavnosti. Z izboljšanim kletarskim znanjem ter vpeljavo precizne enologije, bo cviček PTP bolj saden, svež, sodoben in všečen.

Dostop do video vsebin Pilotni projekt cviček PTP

Protokol dobre prakse za pridelavo grozdja za visoko kakovosten cviček PTP