Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk

 

 

Ukrep Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020
Podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
Naslov projekta Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk
Projektno obdobje 2019 - 2022
Partnerji projekta • Univerza v Mariboru – vodilni partner,
• Univerza v Ljubljani,
• Kmetijsko gozdarski zavod Maribor,
• Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota,
• Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto,
• Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana,
• Kmetijski inštitut Slovenije,
• Kmetijsko gozdarska zadruga Sava z.o.o.,
• MIROSAN d.o.o.,
• EVROSAD d.o.o.,
• Mohor Holešek,
• KARLOVČEK d.o.o.,
• Kmetija Novak,
• Kmetija Juhart,
• Kmetija Šušterič.

 

Kratek opis projekta

V demonstracijsko poskusnih nasadih bomo združili vse v zadnjih letih preskušane pridelovalne tehnike za doseganje naslednjega ključnega cilja: trajnostna in svetovno konkurenčna pridelava prvovrstnih slovenskih jabolk, pridelanih s sintezo tehnoloških ukrepov za zmanjševanje obremenitev okolja, zmanjševanje pridelovalnih tveganj zaradi podnebnih sprememb, doseganje najvišjih trženjskih standardov in zadovoljevanje pričakovanj najzahtevnejših kupcev.

Načrtovane aktivnosti projekta:

– Izdelane analize sadovnjakov, vključenih v projekt,
– Izdelani načrti za izvedbo predvidenih tehnoloških ukrepov za vsak nasad.
– Zasnovanje poskusov za izboljšanje tehnologij v pridelavi jabolk na 8 kmetijskih gospodarstvih.
– Vzpostavitev skladiščenja v dinamični in ULO atmosferi.
– Izvajanje tehnologij oskrba tal, pomotehnični ukrepi, regulacija pridelka, varstvo rastlin, spravilo pridelka in skladiščenje pridelka.
– Spremljanje, nadziranje in po strokovni presoji korigiranje nove tehnologije glede na specifične okoliščine na kmetijskem gospodarstvu.
– Vrednotenje rezultatov izboljšanih tehnologij na vsakem kmetijskem gospodarstvu ter objava le-teh na spletni strani vodilnega partnerja.
– Na osmih kmetijskih gospodarstvih preizkušeni tehnološki ukrepi.
– Izvedeni strokovni ogledi za širjenje izkušenj o zvišanju produktivnosti pridelave jabolk in varovanja okolja.
– Izdelana analiza izvedljivosti prenosa projektnih rešitev za povečanje produktivnosti kmetijske pridelave in ohranjanja okolja.
– Izvedba predavanj in tehnoloških krožkov s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru praktičnega preizkusa za kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva.
– Izvedba predavanja in delavnice s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru praktičnega preizkusa, za ostale strokovnjake s področja kmetijstva.
– Izkušnje in znanje o uporabi novega modela pridelave predstavljeno na konferenci oz. simpoziju za širjenje rezultatov projekta.
– Izdelana pisna in multimedijska tehnološka navodila za novi model pridelave jabolk.

Pričakovani rezultati projekta:

– Izbira ustreznih sadovnjakov in strojev za izvedbo novih tehnologij.
– Usposabljanje vseh članov partnerstva za uspešno izvajanje novih tehnologij.
– Začetek izvajanje novih tehnoloških ukrepov in vrednotenje prvih rezultatov količine in kakovosti pridelka.
– Rezultati bodo vodilo za izdelavo načrta izvedbe ukrepov za naslednje leto 2021.
– Izvedba tehnoloških krožkov za širjenje znanja v okviru praktičnega preizkusa.
– Rezultati iz osmih kmetijskih gospodarstev bodo vodilo za korekcijo v prvem letu načrtovane tehnologije.
– Izvedba tehnoloških krožkov za širjenje znanja v okviru praktičnega preizkusa
– Uspešno izvedeni novi tehnološki ukrepi na večini kmetijskih gospodarstev bodo osnova za promocijo – širjenje med ostale Slovenske sadjarje in širšo javnost.
– Analiza in definiranje rezultatov bodo osnova za izdelavo tehnoloških navodil.

več na spletni strani www.fkbv.um.si