Vpeljava odbire plemenskih živali na podlagi kakovosti mesa pri pasmi krškopoljski prašič

 

 

Ukrep Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020
Podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
Naslov projekta Vpeljava odbire plemenskih živali na podlagi kakovosti mesa pri pasmi krškopoljski prašič
Projektno obdobje 2020 -2022
Partnerji projekta • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto – vodilni partner,
• Kmetijski inštitut Slovenije,
• Univerza v Ljubljani,
• Kmetija Ložar Elizabeta,
• Kmetija Dežman Štefan,
• Kmetija Kamenik Tončka,
• Kmetija Žgajnar Tina,
• Kmetija Društvo za ohranjanje podeželske dediščine Belčji vrh,
• Društvo rejcev krškopoljskih prašičev,
• Gostilna Kunst.

 

Vsebina projekta

Slovenska avtohtona pasma krškopoljski prašič slovi po boljši kakovosti mesa v primerjavi s sodobnimi pasmami. Pri tem razumemo kakovost mesa v najširšem pomenu, torej kot kakovost mišičnine in mastnine. Vendar pa so raziskave, ki so se ukvarjale s kakovostjo mesa pri tej pasmi redke in pravzaprav je izjemno malo znanstveno potrjenih rezultatov. Zadnji rezultati pridobljeni v projektu TREASURE kažejo na to, da je pri tej pasmi še vedno prisotna visoka pojavnost mutacije na genu RYR1, za katero je znano, da negativno vpliva na lastnosti kakovosti mesa (bolj natančno mišičnine). Cilj pilotnega projekta je tako dvojen, prvič, da se ta alel iz populacije postopno izloči (uvede načrt in postopek na nivoju kmetije za izločevanje alela), in drugič, da se z projektom bolje spozna kakšna je kakovost mesa te pasme, da se identificira lastnosti kakovosti mesa in njihovo variabilnost, in oceni katere lastnosti, ki bi jih v bodoče lahko vključili v rejski program in jih upoštevali pri odbiri plemenskih živali ter tako s tem dolgoročno zagotovili in ohranili kakovost mesa pri tej pasmi. Pričakuje se, da bodo rezultati projekta pomembno prispevali k učinkovitejši reji avtohtone pasme (dolgoročne izboljšave končnega produkta) in tako prispevali k strateškim ciljem razvoja ohranjanja genskega vira – avtohtone pasme, ohranjanja biodiverzitete in diverzitete hrane, ter prispevka k ohranjanju okolja saj gre za manj intenzivne reje, ki manj bremenijo okolje (kar so ključni poudarki vseh nacionalnih in EU strategij). Odbira, ki bi bila načrtna, bi povečevala učinkovitost reje živali, s tem posredno prispevala tudi k zmanjšanju emisij. Krškopoljski prašič si še iz svojega nagona lažje poišče zanj primeren prostor in zato je bolj prilagodljiv na klimatske spremembe.

 

 

Izhodišča projekta

Vključitev kakovosti mesa v odbiro plemenskih živali krškopoljske pasme na kmetije, ki redijo avtohtono pasmo krškopoljski prašič.

Trenutno se pri avtohtoni pasmi krškopoljski prašič odbira plemenskih živali izvaja zgolj glede na lastnosti zunanjosti in plodnosti. Kakovost mesa ni vključena v postopek pri določanju ustreznosti živali za odbiro za pleme.

Rezultati pridobljeni v projektu TREASURE kažejo na to, da je pri tej pasmi še vedno prisotna visoka pojavnost mutacije C1843T (Arg615Cys) na genu RYR1, in sicer je bila ugotovljena pojavnost 0.24 za alel (v literaturi pogosto označen kot hal- ali n ), ki je s stališča kakovosti mesa (mišičnine) nezaželen, saj negativno vpliva na lastnosti kakovosti mesa (bolj natančno mišičnine) tudi pri heterozigotnih osebkih (in ne samo v stresnih situacijah). Prav tako smo podobne rezultate dobili (pojavnost 0,20) v okviru rejskega dela. Tako visoka pojavnost je pri avtohtonih pasmah neobičajna (po podatkih projekta TREASURE daleč najvišja pri krškopoljskemu prašiču v primerjavi z 20 evropskimi avtohtonimi pasmami) in kaže na introgresijo zaradi domnevno v preteklosti nenačrtnega parjenja s pasmami pietrain ali nemški landrace in ugodnih učinkov, ki jih ima ta mutacija na mesnatost.

Prvi in ključni korak k izboljšavam kakovosti mesa je torej zmanjšanje pojavnosti mutacije C1843T (Arg615Cys) na genu RYR1, katerega lahko dosežemo s tem, da se genotipizira ustrezen delež populacije krškopoljskega prašiča in na podlagi tega pripravi program postopnega zmanjševanja pojavnosti upoštevajoč omejitve povezane s preprečevanjem parjenja v sorodstvu in ohranjanja določenih linij.

Drugi cilj projekta je povezan z dejstvom, da je izjemno malo znanstveno potrjenih rezultatov o potencialih pasme, še posebej kakovosti mesa (v najširšem pomenu besede) kar otežuje strokovno delo na področju rejskega dela. V kolikor želimo pri odbiri plemenskih živali upoštevati tudi kakovost mesa in s tem dolgoročno to ohranjati oz. izboljševati, je potrebno najprej te lastnosti spoznati (njihovo variabilnost in pomen za kakovostne produkte) za njihovo potencialno vključitev v selekcijo.

Odsotnost mutacije na genu RYR1 privede do manjšega pogina, s čimer se poveča učinkovitost reje. Dodatno je v večini rej stranski proizvod gnoj in ne gnojevka, ki ima manjši negativen vpliv na podtalnico in naravo kot celoto.

 

 

Cilji projekta

  • program postopnega zmanjševanja pojavnosti mutacije C1843T na genu RYR1 z izvajanjem na kmetijskih gospodarstvih
  • ocena primernosti lastnosti kakovosti mesa za potencialno odbiro plemenskih živali na podlagi kakovosti mesa

Načrtovani rezultati bodo primarno koristni za rejce, saj izboljšanje produkta pomeni boljši proizvodni potencial pasme in s tem boljšo ekonomsko učinkovitost. Ugodni učinki so pričakovani za celotno verigo in potrošnike ter posledično tudi družbo kot celoto v smislu vseh vidikov trajnostne reje (biodiverziteta, dobrobit, ekonomska učinkovitost in okolje), saj gre za pospeševanje reje avtohtone pasme, ki se vzreja v manj intenzivnih razmerah, kar je pozitivno z vidika dobrobiti in okolja (v teh rejah je stranski proizvod gnoj in ne gnojevka kar manj obremenjuje okolje in podtalnico).

Zaradi vključitve nosilca rejskega programa, bodo učinki dolgoročni, saj bo lahko rejska organizacija rezultate projekta vključila v rejski program.

 

Predstavitev pilotnega projekta "Krškopoljski prašič" na kmetiji Dežman

 

Predstavitev pilotnega projekta "Krškopoljski prašič" na kmetiji Kamenik

 

Predstavitev pilotnega projekta "Krškopoljski prašič" na kmetiji Ložar