Sofinanciranje aktivnosti KGZS-ZAVOD NM iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Evropa investira v podeželje

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja aktivnosti, ki so sofinancirane iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Te so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).  Iz tega vira se sofinancirajo: izdelava programov dobrobiti živali,    predhodno usposabljanje za potrebe izvajanja KOPOP in usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP),  usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa ekološko kmetovanje (EK), usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali, izdelava programov aktivnosti za vstop v KOPOP in EK, izdelava načrtov preusmeritev kmetijskih gospodarstev v prakse in metode ekološkega kmetovanja, izdelava kataloga stroškov, individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK in individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP za sklop 1.

 

 

PREDHODNO USPOSABLJANJE KMETOV ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA KMETIJSKO OKOLJSKO PODNEBNIH PLAČIL IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014 – 2020

POVZETEK:

KGZS-ZAVOD NM je v okviru izvedbe javnih naročil štev. 430-5/2014 z dne 10.7.2014 in 430-277/2014 z dne 9.1.2015 namenjenim Podpori za predhodno usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 izvedel 2 SKLOPA PREDHODNIH USPOSABLJANJ KMETOV ZA VKLJUČITEV V KOPOP.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Izvedli smo 2 SKLOPA PREDHODNIH USPOSABLJANJ KMETOV ZA VKLJUČITEV V KOPOP. Predhodna usposabljanja so bila izvedena na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine in sicer:

- Prvi sklop v obdobju od 18.11.204 – 12.12.2014 na 12 lokacijah- usposabljanja se je udeležilo 1.178 kmetov;

- Drugi sklop: v obdobju od 2.3.2015 – 28.2015 na 12 lokacijah – usposabljanja se je udeležilo 523 kmetov.

 

Posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu 6-tih ur z vsebino:Odvzem vzorcev tal za analizo

0,50

Ohranjanje narave v povezavi z ukrepom KOPOP

0,50

Predstavitev ukrepa KOPOP

4,00

Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam

0,50

Varovanje voda in ukrep KOPOP

0,50

 

Poleg usposabljanj so izvedene še naslednje aktivnosti: priprava strokovnih gradiv, obveščanje udeležencev o usposabljanjih in vpis udeležencev v aplikacijo.

 

CILJ:

Ozaveščanje in spodbujanje kmetijskih gospodarstev k izvajanju kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter drugih obveznih zahtev oz. običajnih kmetijskih praks.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI:

Ozaveščenost in povečano število kmetijskih gospodarstev , ki s kmetijskimi zemljišči gospodarijo na načine, ki zmanjšujejo vplive kmetovanja na okolje, prispevajo k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam ter zagotavljajo izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

 

Vključenost kmetijskih gospodarstev v KOPOP (ukrep M10 Kmetijsko okoljska podnebna plačila).