Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)

 

 

Ukrep Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020
Podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam
Naslov projekta Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)
Projektno obdobje november 2019 – december 2022
Partnerji projekta • Limnos Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o.– vodilni partner,
• Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
• Meja Šentjur d.d.,
• Infrastrukturni Center Jablje,
• Kmetija Dejan Küčan,
• Kmetija Andrej Grabnar,
• Kmetija Majda Veselič,
• Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave,
• Razvojna agencija Kozjansko
• KGZS – Zavod Novo mesto,
• KGZS – Zavod Murska Sobota.

 

Vsebina projekta

Kmetijstvo ima pomembno vlogo pri vzdrževanju kvalitete vode v naravnem okolju. Odtok s kmetijskih površin je vir gnojil, organskih snovi in sedimentov v vodna telesa. Onesnaževanje vode predstavlja tveganje za vodne ekosisteme. Namen projekta je povezati izkušnje kmetijstva in okoljskega inženiringa za zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske vode. V projektu bomo razvili, umestili in testirali učinek grajenih ekosistemov, ki bodo umeščeni na 5 lokacijah na kmetijskih gospodarstvih.

 

Cilj projekta

Cilj projekta je oceniti učinkovitosti grajenih ekosistemov z vidika zmanjševanja onesnaženja površinskih voda ter zadrževanja vode v okolju. Podana bo ocena primernosti in učinkovitosti umeščanja takih ukrepov v osuševalne sisteme. Rezultati projekta bodo poleg omenjenih pilotnih lokacij tudi usposabljanja in priročnik za uporabo rezultatov projekta, pripravljen za širšo rabo.