Sofinanciranje aktivnosti KGZS-ZAVOD NM iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Evropa investira v podeželje
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja aktivnosti, ki so sofinancirane iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Te so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Iz tega vira se sofinancirajo: izdelava programov dobrobiti živali,    predhodno usposabljanje za potrebe izvajanja KOPOP in usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP),  usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa ekološko kmetovanje (EK), usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali, izdelava programov aktivnosti za vstop v KOPOP in EK, izdelava načrtov preusmeritev kmetijskih gospodarstev v prakse in metode ekološkega kmetovanja, izdelava kataloga stroškov, individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK in individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP za sklop 1.


 
 
 
USPOSABLJANJA KMETOV ZA POTREBE IZVAJANJA UKREP-a EKOLOŠKO KMETOVANJE (EK) IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014-2020 ZA LETO 2016, 2017 IN LETO 2018
POVZETEK:
KGZS-ZAVOD NM v okviru izvedbe javnih naročil št. 430-81/2016/23 z dne 10.6.2016, št. 430-84/2017 z dne 28.7.2017 in št. 430-148/2018, z dne 5.10.2018, namenjenim podpori za usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje (EK) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 za leta 2016, 2017 ter 2018 izvajal oz. v letu 2018 izvaja nadaljevalno usposabljanje kmetov za ukrep EK. Udeležba na usposabljanjih je za udeležence brezplačna.
 
Glavne dejavnosti:
KGZS-ZAVOD NM IZVAJA USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA EK NA OBMOČJU DOLENJSKE, POSAVJA IN BELE KRJINE.Usposabljanja so namenjena kmetom, ki so se vključili v izvajanje ukrepa EK in so se dolžni vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep, udeležiti tovrstnega šesturnega usposabljanja.
V letu 2016 so bila v obdobju 18.10.2016 – 26.10.2016 izvedena 4 USPOSABLJANJA ZA KMETE ZA POTREBE IZVAJNJA UKREPA EK, katerih se je udeležilo 296 kmetov.
 
 
Vsako posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu šestih ur s sledečo vsebino:
1. izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (1 ura);
2. varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (2 uri);
3. trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (1 ura);
4. ogledi dobrih praks (2 uri).
Avdio posnetek izvedenih nadaljevalnih usposabljanj kmetov za ukrep EK je dostopen na povezavi Nadaljevalno usposabljanje za ukrep EK iz PRP 2014-2020, 10. novembra 2016.

 

 

V letu 2017 je bilo v obdobju 17.10.2017 – 13.11.2017 izvedenih 5 USPOSABLJANJ ZA KMETE ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA EK, katerih se je udeležilo 320 kmetov.

 

V letu 2019 bo v obdobju 15.2.2019 – 27.2.2019 izvedenih 5 USPOSABLJANJ ZA KMETE ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA EK, katerih se bo predvidoma udeležilo 339 kmetov.

 
Vsako posamezno usposabljanje bo izvedeno v obsegu šestih ur s sledečo vsebino:.
1. izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (1 ura);
2. varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (2 uri);
3. trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (1 ura);
4. predstavitev dobrih praks (2 uri).
 
CILJ:

Vsakoletno redno usposabljanje kmetov, ki bodo oz. so vstopili v ukrep EK in je pogoj za uspešno izvajanje ukrepa v programskem obdobju 2014–2020, saj ekološko kmetovanje zahteva specializirano znanje in usmeritve na kmetijskem gospodarstvu. S tovrstnim znanjem kmetijska gospodarstva prispevajo tudi k izboljšanju gospodarske in okoljevarstvene učinkovitosti.

 
PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI:

Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Usposobljeni kmetje za izvajanje praks ekološkega kmetovanja, ki zahteva specializirano znanje in usmeritve na kmetijskem gospodarstvu. S tovrstnim znanjem kmetijska gospodarstva prispevajo k izboljšanju gospodarske in okoljevarstvene učinkovitosti.

Usposobljenost kmetov pozitivno vpliva na zmanjševanje števila napak pri izvajanju ukrepa EK.