Okoljski vidiki preusmeritve v ekološko pridelavo sadja

 

 

Ukrep Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020
Podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam
Naslov projekta Okoljski vidiki preusmeritve v ekološko pridelavo sadja
Projektno obdobje 2019 - 2022
Partnerji projekta • Univerza v Mariboru – vodilni partner,
• Univerza v Ljubljani,
• Kmetijski inštitut Slovenije,
• Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto,
• Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana,
• Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,
• Sadjarstvo Dežman,
• Kmetija Strgar,
• Kmetija Staniša,
• Kmetija Černelič,
• Kmetija Sadjarstvo Trstenjak,
• Sadjarstvo Ormož d.o.o.,
• Biotehniška šola Maribor,
• Ivan Knez,
• Kmetija Kante.

 

Opis in cilji projekta

Cilj projekta je s praktičnimi primeri na partnerskih/demonstracijskih posestvih v 6 statističnih regijah po Sloveniji in vključujoč več sadnih vrst pokazati pridelovalcem, da je ob uporabi obstoječih praks in tehnoloških ukrepov možen uspešen prehod iz integriranega v ekološki način pridelovanja tudi v že obstoječih trajnih nasadih. Ekološki način pridelave sadja je eden najzahtevnejših, vendar najbolj dosledno izpolnjuje večnamensko vlogo kmetijstva, ki obsega zagotavljanje zadostne preskrbe z varno hrano, ohranjanje naravnih danosti – voda, tla, zrak, biotske raznovrstnost in tudi ohranjanje kulturne kmetijske krajine z gospodarsko in socialno vlogo kmetijstva.

 

Načrtovane aktivnosti projekta

 • sodelovanje z vsemi kmetijskimi gospodarstvi pri vzpostavitvi sadovnjakov za izvedbo posameznih tehnoloških ukrepov
 • zunanji strokovnjak: uvajanje novega tehničnega znanja
 • priprava načrtov za spremljanje tehnoloških ukrepov trajnostne:
  • rabe tal
  • varstva rastlin
  • blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe
  • ohranjanja biotske raznovrstnosti
  • učinkovite rabe energije in
  • rabe vode
 • spremljanje realizacije tehnoloških ukrepov
 • organizacija srečanj predstavnikov kmetijskih gospodarstev
 • priprava predavanj v okviru usposabljanj predstavnikov kmetijskih gospodarstev
 • izvedba štirih predavanj na srečanjih predstavnikov kmetijskih gospodarstev
 • organizacija strokovnega posveta za več kot 50 udeležencev
 • priprava večine vsebin za tehnološka navodila
 • sodelovanje z mediji
 • priprava spletnih vsebin
 • priprava analize izvedljivosti ukrepov
 • testiranje kmetijskih praks, ki pripomorejo k ohranjanju biotske raznovrstnosti
 • najem in nakup naprav in opreme
 • poročanje o aktivnostih na projektu
 • razširjanje rezultatov projekta

 

Pričakovani rezultati projekta

Strnjeno lahko kot pričakovane rezultate projekta izpostavimo naslednje:

 • nastanek demonstracijskih objektov z različnimi sadnimi vrstami z naborom sodobnih ukrepov v ekološki pridelavi sadja, razpršeno od pomurske do primorske regije (6 statističnih regij)
 • po testiranju kmetijskih praks, ki pripomorejo k biotskih raznovrstnosti v prakso preneseno znanje glede pomena pridelave sadja za varovanje nadzemnih in podzemnih voda in njene racionalne rabe, razmer v tleh, biotske raznovrstnosti in naravovarstva
 • v prakso prenešeno znanje glede prilagajanja pridelave sadja podnebnim spremembam in tudi prilagoditev pridelave za preprečevanje nadaljnjega negativnega vplivanja na podnebne spremembe
 • v prakso prenešeno znanje glede izvedbe trajnostnega varstva rastlin
 • v prakso prenešeno znanje za izvedbo analize možnosti prehoda v EKO pridelavo
 • povečanje površin z ekološko pridelavo
 • umestitev izbranih ukrepov, ki se izvajajo v ekološki pridelavi sadja (po izvedbi testiranja kmetijskih praks, ki pripomorejo k ohranjanju biotske raznovrstnosti), tudi v sheme standardne (IP) pridelave