Sofinanciranje aktivnosti KGZS-ZAVOD NM iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Evropa investira v podeželje

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja aktivnosti, ki so sofinancirane iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Te so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Iz tega vira se sofinancirajo: izdelava programov dobrobiti živali,    predhodno usposabljanje za potrebe izvajanja KOPOP in usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP),  usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa ekološko kmetovanje (EK), usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali, izdelava programov aktivnosti za vstop v KOPOP in EK, izdelava načrtov preusmeritev kmetijskih gospodarstev v prakse in metode ekološkega kmetovanja, izdelava kataloga stroškov, individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK in individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP za sklop 1.

 

 

IZDELAVA PROGRAMOV AKTIVNOSTI ZA LETI 2016 IN 2017

POVZETEK:

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto v okviru izvedbe javnega naročila št.430-165/2015 z dne 9.11.2015, namenjenemu Izdelavi programov aktivnosti za leti 2016 in 2017, izdeluje programe aktivnosti (PA) za kmetijska gospodarstva, ki v letih 2016 ali 2017 vstopajo v ukrep Kmetijsko – okoljsko podnebna plačila (KOPOP) oziroma ukrep ekološko kmetovanje (EK) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020. Izdelava programa aktivnosti je za kmetijsko gospodarstvo brezplačna.

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto je v obdobju od 15.3.2016 – 31.5.2016 izdeloval programe aktivnosti za kmetijska gospodarstva, ki v letu 2016 prvič vstopajo v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK in spremembe programov aktivnosti za kmetijska gospodarstva, ki so se odločile za spremembo oziroma dopolnitev izbora operacij in so v ukrepa KOPOP ali EK vstopila v letu 2015.

V obdobju oddaje zbirnih vlog za leto 2017 je Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto izdeloval programe aktivnosti za kmetijska gospodarstva, ki so v letu 2017 prvič vstopila v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK in spremembe programov aktivnosti za kmetijska gospodarstva, ki so se odločile za dopolnitev izbora operacij in so v ukrepa KOPOP ali EK vstopile v letih 2015 in 2016.

Svetovanja izvaja na območju treh regij: Dolenjska, Posavje in Bela krajina.

Aktivnosti za izdelavo načrta PA:
- Izdelava opisa stanja kmetijskega gospodarstva – opis zemljišč (njiv, intenzivnih sadovnjakov, visokodebelnih sadovnjakov, trajnega travinja, njiv na območjih iz načrta upravljanja voda, trajnega travinja na območju posebnih travniških habitatov) in živali
- Opis predlaganih operacij in zahtev v ukrepu KOPOP, njihov prispevek k ohranjanju tal, varovanju voda, ohranjanju biotske raznovrstnosti, zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter opis morebitnih predlaganih zahtev v ukrepu EK

V LETU 2016 JE BILO IZDELANIH 120 PA IN 197 SPREMEMB PA-jev.

V LETU 2017 JE BILO IZDELNIH 21 pa IN 155 SPREMEMB PA-jev.

CILJ:

Kmetijskim gospodarstvom svetovati k ustrezni in pravilni odločitvi glede izbora operacij in zahtev za ukrep KOPOP oziroma EK ter možen izbor kombinacij med zahtevami posameznega ukrepa ter med ukrepoma in tako spodbuditi nadstandardne, sonaravne kmetijske prakse, usmerjene k ohranjanju biotske raznovrstnosti, ustreznemu gospodarjenju z vodami in upravljanju s tlemi ter blaženju in prilagajanju kmetovanja podnebnim spremembam.

PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI:

Izpolnjeni pogoji za kmetijska gospodarstva – izdelani PA in spremembe PA-ja, za oddajo zahtevkov za KOPOP in EK.

Osveščeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki prvič vstopajo v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK ali spreminjajo oziroma dopolnjujejo izbor zahtev in kombinacij.