Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti

Ukrep Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020
Podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij 
Naslov projekta Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti
Projektno obdobje 2019 - 2021
Partnerji projekta • Emona - Razvojni center za prehrano – Koordinator projekta,
• Kmetijski Inštitut Slovenije (raziskovalna organizacija),
• Kmetijski gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto,
• Univerza v Ljubljani,
• Žipo živinoreja poljedelstvo Lenart d.o.o.,
• Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma,
• Kmetija Stanko Kavčič,
• Kmetija Marko Ravbar,
• Kmetija Ivan Srnko,
• Kmetija Rok Cvitkovič,
• Kmetija Ludvik Trebše.

 

Vsebina projekta

S 1. 1. 2019 se je začel projekt EIP Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti. Cilj projekta je izboljšati priraste telet in pitancev (MPG) za 10-15% v primerjavi s trenutnim stanjem in dvigniti kvaliteto teletine ter mlade govedine. Projekt financirata Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Republika Slovenija.

Projekt odgovarja na aktualne izzive v pitanju goveda. Pitanje goveda v Sloveniji predstavlja za prirejo mleka drugo najpomembnejšo živinorejsko panogo. V procesu pitanja živali in kasneje v pred klavnih in post klavnih postopkih, skladiščenju in trženju mesa se med seboj prepleta veliko dejavnikov, ki v končni fazi vplivajo na kakovost proizvoda - govedine. Obvladovanje vseh teh postopkov je zahtevna in kompleksna naloga. Na tem področju v Sloveniji zaostajamo za svojimi severnimi in zahodnimi sosedi. V bolj razvitih državah EU proizvajalci tržijo teletino in mlado govedino visoke kakovosti, znotraj uveljavljenih blagovnih znamk.

Emona Razvojni center za prehrano d.o.o. bo skupaj s partnerji izvedel poskusna pitanja telet in mlade govedi za prirejo mesa vrhunske kakovosti pri sedmih rejcih širom Slovenije. Menedžment in prehrano živali, spremljanje ekonomike reje, pred klavnih in klavnih postopkov in tehnologijo post klavne obdelave mesa bodo vodili strokovnjaki Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijskega inštituta Slovenije in Emona Razvojnega centra za prehrano. Strokovnjaki za agrarno ekonomiko bodo naredili kalkulacije gospodarnosti pitanja in podali smernice za ekonomičnost reje. Pri razširjanju znanja bodo sodelovali vsi partnerji pod vodstvom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zavoda Novo mesto.

 

Cilj projekta

Cilj projekta je pripraviti, preizkusiti in predstaviti tehnologijo pitanja telet za prirejo teletine in mlade govedine vrhunske kakovosti. Razvita tehnologija reje skupaj z ekonomskimi analizami bo osnova na kateri se bodo lahko v nadaljevanju postavile blagovne znamke govedine visoke kakovosti, izboljšal ekonomski status rejcev in z optimizirano prehrano živali zmanjšal izpust toplogrednih plinov na enoto proizvoda.