Sofinanciranje aktivnosti KGZS-ZAVOD NM iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Evropa investira v podeželje

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja aktivnosti, ki so sofinancirane iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Te so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).Iz tega vira se sofinancirajo: izdelava programov dobrobiti živali,    predhodno usposabljanje za potrebe izvajanja KOPOP in usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP),  usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa ekološko kmetovanje (EK), usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali, izdelava programov aktivnosti za vstop v KOPOP in EK, izdelava načrtov preusmeritev kmetijskih gospodarstev v prakse in metode ekološkega kmetovanja, izdelava kataloga stroškov, individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK in individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP za sklop 1.

 

 

REDNA USPOSABLJANJA KMETOV ZA POTREBE IZVAJANJA UKREP-a KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA (KOPOP) IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014-2020 ZA LETO 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 IN 2020

 

POVZETEK:

KGZS-ZAVOD NM v okviru izvedbe javnih naročil štev. 430-247/2014 z dne 21.4.2015, štev. 430-201/2015 z dne 2.12.2015, štev. 430-128/2017, z dne 12.10.2017 in štev. 430-104/2018, z dne 5.10.2018, in štev.430-59/2019, z dne 5.6.2019 namenjenim Podpori za redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, izvaja redna usposabljanja za leta 2015, 2016, 2017, 2018,2019 in 2020 za kmete, ki so vključeni v KOPOP.

 

KGZS-ZAVOD NM REDNA USPOSABLJANJA IZVAJA NA OBMOČJU DOLENJSKE, POSAVJA IN BELE KRJINE.

V letu 2015 je bilo v obdobju 17.11.2015 – 4.12.2015 izvedenih 6 REDNIH USPOSABLJANJ za ukrep KOPOP, katerih se je udeležilo 402 kmetov.

V letu 2016 je bilo v obdobju 8.11.2016 – 7.12.2016  izvedenih 7 REDNIH USPOSABLJANJ za ukrep KOPOP, katerih se je udeležilo 513 kmetov.

V letu 2018 je bilo v obdobju 9.1.2018 – 25.1.2018 izvedenih 7 REDNIH USPOSABLJANJ za ukrep KOPOP in sicer kot obveznost usposabljanja za leto 2017, katerih se je udeležilo 509 kmetov.
 
V letu 2019 je bilo v obdobju 18.1.2019 – 13.2.2019 izvedenih 7 REDNIH USPOSABLJANJ za ukrep KOPOP in sicer kot obveznost usposabljanja za leto 2019, katerih se je udeležilo 493 kmetov.

V letu 2020 bo sistem usposabljanja zaradi epidemije COVID-19 prilagojen. 468 obveznikov za usposabljanje za KOPOP za leto 2020 bo na naslove svojih KMG prejelo gradivo KOPOP. Glede na izkazan interes se bodo lahko udeležili spletenega usposabljanja na tri predhodno določene termine, lahko pa si bodo ogledati tudi posnetke izvedenih predstavitev.

CILJ:

Usposobiti kmete za izvajanje operacij in zahtev v katere so se vključili z izdelavo Programa aktivnosti in oddajo zbirne vloge za leto 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 in za leto 2020 (vključitev v ukrep KOPOP).

 

PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI:

Usposobljeni kmetje za izvajanje zahtev operacij KOPOP v katere so vključeni, kar pomeni poznavanje načinov kmetovanja pri katerih skrbijo za ohranjanje narave, varstvo tal in voda ter tehnologij, ki vplivajo na blaženje in prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam ter usposobljenost za vodenje predpisanih evidenc.