Sofinanciranje aktivnosti KGZS-ZAVOD NM iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Evropa investira v podeželje

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja aktivnosti, ki so sofinancirane iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Te so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Iz tega vira se sofinancirajo: izdelava programov dobrobiti živali,    predhodno usposabljanje za potrebe izvajanja KOPOP in usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP),  usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa ekološko kmetovanje (EK), usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali, izdelava programov aktivnosti za vstop v KOPOP in EK, izdelava načrtov preusmeritev kmetijskih gospodarstev v prakse in metode ekološkega kmetovanja, izdelava kataloga stroškov, individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK in individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP za sklop 1.

 

 

USPOSABLJANJE ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DOBROBIT ŽIVALI (DŽ) IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014-2020 ZA LETO 2016, 2017, 2018 IN 2019

POVZETEK:

KGZS-ZAVOD NM v okviru izvedbe javnih naročil štev. 430-102/2016 z dne 10.8.2016, štev. 430-108/2017 z dne 17.8.2017, štev.  430-140/2018 in 430-141/2018  ter štev. 430-161/2019 z dne 18.11.2019  namenjenim »Usposabljanju za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020,  za leta 2016,  2017 in 2018 izvajal oz. v letu 2020 izvaja usposabljanje kmetov za ukrep DŽ. Udeležba na usposabljanjih je za udeležence brezplačna.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI:

KGZS-ZAVOD NM USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DOBROBIT ŽIVALI IZVAJA NA OBMOČJU DOLENJSKE, POSAVJA IN BELE KRAJINE. Usposabljanja so namenjena kmetom, ki so se vključili v izvajanje ukrepa DŽ in so se dolžni vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep, udeležiti tovrstnega štiriurnega usposabljanja.

V letu 2016  je KGZS-ZAVOD NM izvedel usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa DŽ GOVEDO IN DŽ PRAŠIČI. 

 

V obdobju 17.11.2016 – 8.12.2016 je bilo izvedenih 10 USPOSABLJANJ ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DOBROBIT ŽIVALI – GOVEDO (usposabljanj se je udeležilo 736 kmetov) in 1  USPOSABLJANJE ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DOBROBIT ŽIVALI – PRAŠIČI (usposabljanja se je udeležilo 39 kmetov). 

AKTIVNOSTI:

USPOSABLJANJE ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DOBROBIT ŽIVALI – GOVEDO
Izvedenih je  bilo 10 usposabljan v obsegu štirih ur z naslednjimi vsebinami:
 
1. pašništvo (ureditev pašnika, sistemi paše, ograjevanje in varovanje, pašna oprema, rudnine, voda in senca na pašniku…); 
2. ravnanje z govedom;
3. etologija (obnašanje govedi in govedu prilagojeni načini reje); 
4. preventiva in zdravstveno varstvo govedi (zajedavci pašnih živali, znamenja okuženosti, razmnoževanje zajedavcev, omejevanje širjenja zajedavcev ipd.).
 
 
USPOSABLJANJE ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DOBROBIT ŽIVALI – PRAŠIČI
Izvedeno je bilo eno usposabljanje v obsegu štirih ur z vsebinami:
 
1. ravnanje rejca s prašiči (ravnanje in postopki s prašiči, rejska opravila…); 
2. etologija prašičev in živalim prilagojene reje (obnašanje in potrebe prašičev, živalim prilagojena reja in sistemi vhlevitev, zoohigienski normativi…);
3. preventiva in zdravstveno varstvo prašičev (preprečevanje vnosa bolezni in pojava zdravstvenih težav – biovarnostni ukrepi.
 
 
V letu 2017  KGZS-ZAVOD NM izvaja usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa DŽ GOVEDO in DŽ DROBNICA. Za ukrep DŽ GOVEDO bo na območju Posavja in JV Slovenije izvedenih 11 usposabljaj  v obdobju 3.11.2017- 12.12.2017, za ukrep DŽ DROBNICA pa dve usposabljanji in sicer 1.12. in 7.12.2017.
 
DŽ GOVEDO - Vsebina predvidenih usposabljanj obsega: 
 
1. predstavitev zahtev in pogojev za ukrep DŽ, na področju govedoreje (1 ura):
(splošni pogoji operacije, vstopni pogoj, izdelava koproloških analiz, pravila glede izvedbe tretiranja, vodenje dnevnika paše; predstavitev zahtev identifikacije in registracije goveda, ki vplivajo na ukrep DŽ, na področju govedoreje, znižanja plačil in izključitev)
2. pašništvo (1,5 ure):
(predstavitev primerov dobrih praks in inovativnih rešitev, ravnanje z živalmi na paši, obnašanje živali na paši)
3. preventiva in zdravstveno varstvo goveda (1,5 ure):
(predstavitev koprološke analize in jemanja vzorcev blata, učinkovita zdravila za uničevanje notranjih in zunanjih zajedavcev, ukrepi na pašniku za omejevanje širjenja zajedavcev itn.)

CILJ:

Usposabljanja rejcev, ki so vstopili v ukrep DŽ iz PRP 2014–2020, dvig ozaveščenosti in razumevanja pomena dobrobiti živali ter informiranja rejcev o izvajanju ukrepa DŽ (zahteve, najpogostejše napake, tekoča problematika, novosti ipd.).   

 

PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI:

Usposobljeni kmetje za izvajanje zahtev ukrepa Dobrobit živali, kar pomeni razumevanje pomena dobrobiti živali.

DŽ DROBNICA - Vsebina predvidenih usposabljanj obsega: 
 
1. Pašništvo (1 ura):
(ureditev pašnika, sistemi paše, ograjevanje in varovanje pred napadi velikih zveri, pašna oprema, rudnine, voda in senca na pašniku itn….)
2. Ravnanje z drobnico (1 ura):
(posebnosti pri paši ovc, posebnosti pri paši koz)
3. Etologija(1 ura) : 
(obnašanje ovc in koz, drobnici prilagojeni načini reje)
4. Preventiva in zdravstveno varstvo drobnice (1 ura) :
(jemanje vzorcev blata in koprološka analiza, zunanji in notranji zajedavci ovc in koz, znamenja okuženosti, razmnoževanje zajedavcev, omejevanje širjenja zajedavcev ipd….)
 
V letu 2019  KGZS-ZAVOD NM izvaja usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa DŽ PRAŠIČI in DŽ DROBNICA za leto 2018. Za ukrep DŽ DROBNICA bodo za območja Posavja, JV Slovenije in Osrednjeslovenske regije izvedena 3 usposabljanja  v obdobju 16.01.2019- 24.01.2019, za ukrep DŽ PRAŠIČI pa eno usposabljanji in sicer 23.01.2019.
 
DŽ DROBNICA - Vsebina predvidenih usposabljanj obsega:
 
1. Informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali (0,5 ure)
2. Pašništvo (1 ura)
3. Ravnanje z živalmi (0,5 ure)
4. Preventivno zdravstveno varstvo drobnice (1 ura)
5. Prikaz dobrih praks v Sloveniji (1 ura)
 
DŽ PRAŠIČI - Vsebina predvidenih usposabljanj obsega:
 
1. Informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali (0,5 ure)
2. Dobro počutje prašičev in produktivnost (1 ura)
3. Ravnanje s prašiči (0,5 ure)
4. Vzpostavitev in vzdrževanje zdrvastvenega stanja v plemenski čredi ter pri tekačih in pitancih (1 ura)
5. Predstavitev dobrih praks v Sloveniji (1 ura)
 
V letu 2020 KGZS-ZAVOD NM izvaja usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa DŽ GOVEDO za leto 2019. Za ukrep DŽ GOVEDO bo za območja Posavja in JV Slovenije   izvedenih 11 usposabljanja  v obdobju 10.02.2020- 25.02.2020.
Vsebina predvidenih usposabljanj:
1. Informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali (15 min)
2. Pašništvo (30 min)
3. Ravnanje z živalmi (60 min)
4. Preventivno zdravstveno varstvo goveda (60 min) (izvajalca Veterina REP s.p. in Veterina Novo mesto d.o.o.)
5. Predstavitev  dobrih praks (15 min)
 
CILJ:
 
Usposabljanja rejcev, ki so vstopili v ukrep DŽ iz PRP 2014–2020, dvig ozaveščenosti in razumevanja pomena dobrobiti živali ter informiranja rejcev o izvajanju ukrepa DŽ (zahteve, najpogostejše napake, tekoča problematika, novosti ipd.).  
 

PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI:

Usposobljeni kmetje za izvajanje zahtev ukrepa Dobrobit živali, kar pomeni razumevanje pomena dobrobiti živali.