Sofinanciranje aktivnosti KGZS-ZAVOD NM iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Evropa investira v podeželje

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja aktivnosti, ki so sofinancirane iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Te so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Iz tega vira se sofinancirajo: izdelava programov dobrobiti živali,    predhodno usposabljanje za potrebe izvajanja KOPOP in usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP),  usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa ekološko kmetovanje (EK), usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali, izdelava programov aktivnosti za vstop v KOPOP in EK, izdelava načrtov preusmeritev kmetijskih gospodarstev v prakse in metode ekološkega kmetovanja, izdelava kataloga stroškov, individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK in individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP za sklop 1.

 

IZDELAVA NAČRTA PREUSMERITVE KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA V PRAKSE IN METODE EKOLOŠKEGA KMETOVANJA ZA LETA 2015, 2016 IN 2017-2018

POVZETEK:

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto v okviru izvedbe javnega naročila št.430-135/2015 z dne 31.7.2015, 430-102/2017 z dne 22.8.2017 in 430-159/2017/18 z dne 1.2.2018, namenjenemu Izdelavi načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja, izdeluje programe preusmeritev za kmetije (PEK), ki se preusmerjajo v prakse in metode ekološkega kmetovanja. Izdelava načrta PEK je za kmetijsko gospodarstvo brezplačna.

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto  je v obdobju od 8.1.2016 – 25.4.2016 izdelal 29 načrtov PEK za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so se prijavili organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave do 31.12.2014 in so vstopili v ukrep ekološko kmetovanje v letu 2015.
 

V letu 2016 je Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto opravil svetovanja in izdelal  19 načrtov PEK za nosilce tistih kmetijskih gospodarstev, ki so se prijavili organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave do 31.12.2015 in so vstopili v ukrep ekološko kmetovanje v letu 2016. Svetovanja izvaja na območju treh regij: Dolenjska, Posavje in Bela krajina.

V letu 2017 je Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto opravil svetovanja in izdelal  21 načrtov PEK za nosilce tistih kmetijskih gospodarstev, ki so se prijavili organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave do 31.12.2016 in so vstopili v ukrep ekološko kmetovanje v letu 2017. Svetovanja izvaja na območju treh regij: Dolenjska, Posavje in Bela krajina.

V letu 2018 Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto opravil svetovanja izdeluje načrte PEK za nosilce tistih kmetijskih gospodarstev, ki so se prijavili organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave do 31.12.2017 in so vstopili v ukrep ekološko kmetovanje v letu 2018.

 
Aktivnosti za izdelavo načrta PEK:
- analiza stanja kmetijskega gospodarstva – popis površin, vrst rastlin, načina gnojenja, staleža in vrst živali ter podatki vezani na čebelarstvo,
- izdelava informacije glede bistvenih ugotovitev analize stanja, glavnih pomanjkljivosti, predlaganih ustreznih ukrepov za izboljšanje stanja in možnosti preusmeritve v prakse in metode ekološkega kmetovanja ter opis prispevka KMG k blaženju oziroma prilagajanju podnebnim spremembam, varovanju voda in habitatov.
 
CILJ:

Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki na novo vstopajo v ukrep ekološko kmetovanje, nuditi svetovanje, opozarjati na morebitne pomanjkljivosti na kmetiji, predlagati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti ter svetovati, kako se preusmeriti v ekološki način kmetovanja. Pospeševati pravilen prehod k kmetovanju na naravi prijazen način, ki prispeva k ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine in k varovanju okolja nasploh.

PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI:

Izvedena individualna svetovanja ter izdelani načrti preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja za nosilce kmetijskih gospodarstev (PEK), ki prvič vstopajo v ukrep in kontrolo ekološko kmetovanje na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.