Vloga industrijske konoplje pri prilagajanju podnebnim spremembam ter varovanju virov v kmetijstvu

 

Ukrep Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020
Podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam
Naslov projekta Vloga industrijske konoplje pri prilagajanju podnebnim spremembam ter varovanju virov v kmetijstvu
Projektno obdobje 2020 -2023
Partnerji projekta • Kmetijsko gozdarski zavod Maribor – vodilni partner,
• Zadruga Konopko z.o.o.,
• Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto,
• Kmetijsko gozdarski zavod Kranj,
• Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota,
• Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
• Kmetijsko gozdarski zavod Celje,
• Pribinovina proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.,
• Krevh Danica,
• Škofic Frančišek,
• Lamberger Khatib Maja,
• Redek Jernej.

 

Kratek opis projekta

Uvajanje alternativnih poljščin za širitev kolobarja je v času podnebnih sprememb nujno potrebno. Vloga konoplje kot rastline primerne za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter za varovanje virov v kmetijstvu v Slovenij še ni bila celostno ovrednotena v praktičnih pogojih. Projekt bo doprinesel k razširitvi in prenosu tehnoloških znanj med kmete in stroko ter prispeval nova znanja in podatke o uporabnosti konoplje za izboljševanje tal, varovanje voda, sekvestracijo ogljika, ter kljubovanje podnebnih spremembam. Vključitev konoplje v kolobar ob primerni infrastrukturi lahko pomeni večjo odpornost in varnost kmetije v času podnebnih sprememb in ohranjanje naravnih virov.

 

Cilji projekta

 • uporabiti svetovno in že obstoječo domačo bazo znanj in rezultatov znanstvenih in svetovalnih ustanov s področja pridelave in rabe konoplje in jih prenesti v prakso na slovenskih kmetijah,
 • ugotoviti in uveljaviti vlogo, ki jo ima konoplja pri varovanju kmetijskih virov in prilagajanju na podnebne spremembe na slovenskih kmetijah,
 • izkoristiti prednosti, ki jih vključevanje konoplje v kolobar omogoča na kmetiji v luči dodatnega prihodka, podnebnih sprememb in varovanja naravnih virov (organska masa, odpornost na sušo, skladiščenje ogljika, rahljanje tal, odpornost na vremenske pogoje, škodljivce in bolezni, …),
 • izboljšati in optimizirati posamezne agrotehnične ukrepe v pridelavi konoplje za različne namene v različnih pedoklimatskih pogojih,
 • priporočiti dobro kmetijsko prakso pri pridelavi konoplje za različne namene v naših pedoklimatskih razmerah,
 • predstaviti možnosti in načine spravila pridelka glede na namen uporabe konoplje,
 • predstaviti možnosti najboljše zadelave žetvenih ostankov konoplje v tla –uporaba slame za obogatitev organske mase v tleh,
 • predstaviti možnosti predelave in širitve industrijske rabe konoplje kmetom, stroki in širši javnosti,
 • povečati zanimanje pri zainteresirani javnosti (strokovnjaki, pridelovalci, študentje, trgovci, kupci) za prehranske produkte, kozmetiko, tekstil in gradbeni material iz konoplje –v luči trajnosti, varovanja naravnih virov in prilagajanja podnebnim spremembam.

 

Pričakovani rezultati

 • povečan delež konoplje v kolobarju,
 • manjša obremenitev okolja z mineralnimi gnojili in FFS na konvencionalnih kmetijah,
 • izboljšana struktura tal, izboljšana zračnost tal, večja fiksacija ogljika v tla, manjša zapleveljenost,
 • povečana masa organske snovi v tleh in večja sposobnost tal za zadrževanje vode (na račun velike mase korenin, novih načinov zaoravanja slame, novih kombinacij z dosevki),
 • identifikacija škodljivih, potencialno škodljivih in koristnih vrst žuželk v posevkih konoplje na posameznih lokacijah v posameznih letih,
 • večja odpornost kmetij na podnebne spremembe (predvsem suša).
 • bolje povezana pridelava in predelava in povečanje prihodkov v kmetijski panogi (povečane možnosti za nove izdelke in prodajo surovin).