Varstvo narave in okolja

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVE

Na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto je 12 območij Nature 2000, ki zavzema približno 6150 ha travnikov in okoli 2690 ha njiv. Območje zavoda pokriva naslednja Natura območja: Bela Krajina, Bohor, Dobličica, Dobrava – Jovsi, Gorjanci – Radoha, Kočevsko, Krakovski gozd – Šentjernejsko polje, Lahinja, Marindol, Mirna, Vejar in Vrbina.

Specialistična služba za varovanje narave in okolja prenaša znanja iz tehnologije kmetovanja na Natura 2000 območjih in ohranjanje habitatov. Poudarek je na ohranjanju trajnih travnikov in travniških sadovnjakov. Prenos znanja vezanega na zakonodajo in pogojev izvajanja ukrepov kmetijske politike in programa razvoja podeželja za ohranjanje habitatov. Tehnološke rešitve za kmetovanje na območjih Nature 2000, sodelovanje z ostalimi specialističnimi področji za pridelavo in rejo ter predelavo v končne produkte, možnosti trženja in razvoja blagovnih znamk. Razvijanje novih produktov na Natura območjih za usmeritve razvoja kmetij. Sodelovanje z drugimi institucijami, na področju ohranjanja naravnih danosti in ohranjanje obdelanosti površin in preprečevanja opuščanja in zaraščanja kmetijskih površin na teh območjih.

Delo se izvaja v naslednjih oblikah: osebna svetovanja, organizacija in izvedba predavanj, izvajanje ogledov primerov dobrih praks, prenos dobrih praks ter izvajanje projektov za ohranjanje narave in habitatov.