Travništvo in priprava krme

Javni del nalog temelji na svetovanju v okviru vseh kmetijskih panog na tehnološkem in okoljevavarstvenem področju opravljanja kmetijske dejavnosti. Pomemben del svetovanja zajema tudi:

 • Informiranje, svetovanje in usposabljanje kmetov o tehnologijah ekološke pridelave in prireje ter prednostih ekološkega kmetovanja
 • Ciljno svetovanje in usposabljanje ekoloških kmetov na področju vzpostavljanja različnih oblik povezovanja in tržnih verig za ekološko kmetovanje s poudarkom na trženju in promociji ekološkega mesa in mleka ter spodbujanje za dobavo ekoloških živil preko javnih naročil
 • Priprava tehnoloških priporočil za izboljšanje pridelave in reje v vseh kmetijskih panogah
 • Spodbujanje pridelovalcev k ohranjanju in trajnostni rabi avtohtonega genskega materiala kmetijskih rastlin na vseh področjih kmetijske pridelave (poljedelstvo, vrtnarstvo, sadjarstvo…) oz. avtohtonih pasem živali.
 • svetovanje v zvezi z uveljavljanjem in ustreznim izvajanjem ukrepov kmetijske politike.
 • svetovanje preusmeritve kmetije v ekološko pridelovalo in rejo živali, izdelava preusmeritvenega načrta kmetije (PEK)
 • Svetovanje gnojenja in izdelava gnojilnih načrtov za vso rastlinsko pridelavo,
 • Svetovanje krmljenja živali in izdelava krmnih obrokov,
 • Izdelava hitrih nitratnih testov (N-min) in nasvetov za dognojevanje rastlinam,
 • Organiziranje in izvajanje usposabljanj o aktualnih tehnoloških napotkih za pridelovalce kmetijskih rastlin in rejce živali, svetovanje izvajanja posameznih tehnoloških ukrepov v okviru izvajanja skupne kmetijske politike, ukrepov za preusmeritev v ekološko pridelovalo,
 • Sodelovanje svetovalcev z drugimi izvajalci javnih služb, strokovnimi in znanstvenimi inštitucijami ter prenos novih znanj na kmetije
 • Sodelovanje pri pripravi ponudb in izvajanju JN na področju usposabljanja KOPOP in EK,
 • Sodelovanje pri pripravi in izvajanju projektov EIP z vseh kmetijskih panog

Oblike svetovanja so: osebno in skupinske oblike v obliki predavanj, prikazov, krožkov, tečajev, delavnic, seminarjev, strokovnih ekskurzij. Svetovanje izvajamo tudi preko izdelave strokovnih člankov, prispevkov v različnih avdio-vizualnih sredstvih, tehnoloških navodil, brošur, obvestil in knjig.

Ciljne skupine so pridelovalci posameznih krmnih rastlin na njivah ali trajnem travinju, zavezanci za izvajanje zahtev iz navzkrižne skladnosti, pridelovalci vključeni v nadstandardno pridelavo na travnatem svetu (KOPOP, EK), pridelovalci vključeni v varovana območja (krajinski park Kolpa, Jovsi), vodovarstvena območja (VVO).