Vinogradništvo in vinarstvo

Vinogradništvo in vinarstvo predstavljata pomemben del kmetijske pridelave na območju delovanja Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, ki po rajonizaciji vinogradniškega območja v Republiki Sloveniji sovpada z območjem vinorodne dežele Posavje. Vinorodna dežela Posavje je ena od treh vinorodnih dežel v Sloveniji, sestavljajo jo trije vinorodni okoliši. To so vinorodni okoliš Bela krajina, Bizeljsko Sremič in vinorodni okoliš Dolenjska.

Tabela 1: Podatki o površinah vinogradov iz Registra pridelovalcev grozdja in vina in Zajema rabe tal po vinorodnih okoliših vinorodne dežele Posavje.

Vinorodni okoliš RPGV (ha) Zajem rabe tal (ha)
Bela krajina 339 453
Bizeljsko Sremič 769 916
Dolenjska 1.457 2.015
Skupaj 2.565 3.384

(vir: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano; 2019)

V vinorodni deželi Posavje je v primerjavi z ostalima dvema vinorodnima deželama je po površini nekoliko manj vinogradov. Kot kažejo podatki iz tabele, je v Register pridelovalcev grozdja in vina vpisanih 2.565 ha vinogradov, podatki iz zajema rabe tal pa kažejo, da je v naši vinorodni deželi 3.384 ha vinogradov. Povprečna površina po pridelovalcu je 0,25 ha. Starostna struktura, gledano v slovenskem merilu, je v tej vinorodni deželi najslabša, saj je več kot 51 % vinogradov starejših od 25 let.

Težave, ki nas pestijo predstavljajo velik izziv pri delu v prihodnosti. Veliko posestno razdrobljenost vinogradov in kleti lahko izkoristimo kot pestrost in unikatnost. Poleg urejene vinorodne dežele, si moramo prizadevati za odlično donegovana vina.

Vsak vinorodni okoliš skozi svoja vina zrcali značilnosti svojega območja, skupna značilnost vsem trem vinorodnim okolišem oz. celotni vinorodni deželi Posavje pa so t.i. vina s priznanim tradicionalnim poimenovanjem ali vina PTP. To so cviček PTP, Metliška črnina PTP, Belokranjec PTP, rdeči Bizeljčan PTP in beli Bizeljčan PTP. Med njimi je najbolj znan cviček PTP, ki je kot vino zvrst rdečih in belih vinskih sort, pridelanih na območju vinorodnega okoliša Dolenjska in od leta 2000 zaščiten s Pravilnikom o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – cviček (Ur. l. RS, št. 3/00, 66/04 in 44/22).

Na KGZS-Zavodu Novo mesto na celotnem območju vinorodne dežele Posavje, svetujeta strokovnjaka specialista za področje vinogradništva in vinarstva.

Delo specialista za vinogradništvo temelji na raznovrstnih strokovnih srečanjih, osebnih svetovanjih, predavanjih, opazovanjih, spremljanjih in prikazih. Sodelujemo tudi z dajanjem predlogov, pobud in pri vrednotenju nekaterih zakonodajnih predlogov in predpisov. Organiziramo številna aktualna strokovna srečanja. To so: prikazi rezi in zelenih del v spomladanskem in poletnem času, predavanja, delavnice in krožki z različnimi temami s področja vinogradništva. Na terenu pogosto potekajo ogledi vinogradniških površin ter svetovanja glede obnove ali nove zasaditve vinogradov. Pogosto se obisk na terenu lahko kombinira z jemanjem vzorcev zemlje, izdelavo gnojilnih načrtov, spremljanjem rigolanja, sajenja in nadaljnjim svetovanjem vzgoje trte do rodnosti in tudi naprej. Ogledi vinogradov in svetovanja na terenu potekajo tudi v primeru izrednih razmer po pozebi, toči ali po nevšečnostih, ki jih povzročijo razne bolezni ali škodljivci.

Strokovno področje specialista za vinarstvo zajema svetovanje iz tehnologije pridelave vina na terenu, v laboratoriju, v pisarni, priprava aktualnih strokovnih prispevkov za medije ter izdaja strokovne literature. Organiziramo številna strokovna srečanja in izvajamo predavanja iz tehnologije pridelave vina in izvedba tečajev; Tečaj iz osnov vinarstva za donegovanje in ustekleničenje vina, Tečaj senzorične analize vina in izobraževanje s področja Smernic dobre higienske prakse za predelavo grozdja v vino. Sodelujemo tudi pri delu z državnimi organizacijami (MKGP, ARSKTRP) na področju vinarstva, predvsem pri pripravi predlogov za predpise s področja vinarstva in pri projektnem delu z drugimi strokovnimi organizacijami na področju vinarstva. vinogradnikov na našem območju. Zelo aktivno sodelujemo tudi na področju dela z 42. društvi vinogradnikov v naši vinorodni deželi.