Poljedelstvo

Javni del nalog temelji na svetovanju pridelovalcem poljščin in krme na njivah na tehnološkem in okoljevavarstvenem področju opravljanja kmetijske dejavnosti. Pomemben del svetovanja zajema tudi:

 • Svetovanje, informiranje in usposabljanje pridelovalcev o tehnologijah pridelave poljščin (tudi manj razširjenih), o sortah, gnojenju, namakanju, vključno z ekološkim in integriranim varstvom rastlin ter trženjem.
 • Izmenjava znanja in sodelovanje z Javno službo (JS) v poljedelstvu in drugimi JS (razmnoževalni material, tehnologije, demonstracijski poskusi, integrirano varstvo rastlin, priprava tehnoloških navodil, delavnice in strokovni prispevki) in znanstveno raziskovalnimi institucijami
 • Strokovna podpora žitni verigi
 • Spodbujanje uporabe potrjenega semena za setev oziroma povečanja uporabe v Sloveniji pridelanega potrjenega semena, vključno z lokalnimi sortami
 • Spodbujanje vključevanja kmetij v pridelavo semena za večje sisteme semenarstva na podlagi analize smiselne regionalizacije semenarjenja po rastlinskih vrstah:
 • pomoč pri uvajanju pridelave semen na kmetijah
 • svetovanje v zvezi z uveljavljanjem in ustreznim izvajanjem ukrepov kmetijske politike.
 • Svetovanje in izdelavo večletnih poljskih kolobarjev in gnojilnih načrtov za poljščine in travnati svet,
 • Izdelava hitrih nitratnih testov (N-min) in nasvetov za dognojevanje poljščin,
 • Sodelovanje pri izvedbi tečajev za uporabnike fito farmacevtskih sredstev,
 • Sodelovanje pri izvedbi tečajev NPK poljedelec, živinorejec
 • Organiziranje in izvajanje usposabljanj o aktualnih tehnoloških napotkih za pridelovalce, svetovanju izvajanja posameznih tehnoloških ukrepih v okviru izvajanja skupne kmetijske politike, ukrepov za preusmeritev v ekološko pridelovalo,
 • Sodelovanje svetovalcev z drugimi izvajalci javnih služb, strokovnimi in znanstvenimi inštitucijami ter prenos novih znanj na kmetije
 • Sodelovanje pri pripravi ponudb in izvajanju JN na področju usposabljanja KOPOP in EK, ter izdelave preusmeritvenih načrtov v ekološko pridelavo (PEK)
 • Sodelovanje pri pripravi in izvajanju projektov EIP s področja poljedelstva, trajnostnega kmetovanja na njivah in travnatem svetu

Oblike svetovanja so: osebno in skupinske oblike v obliki predavanj, prikazov, krožkov, tečajev, delavnic, seminarjev, strokovnih ekskurzij. Svetovanje izvajamo tudi preko izdelave strokovnih člankov, prispevkov v različnih avdio-vizualnih sredstvih, tehnoloških navodil, brošur, obvestil in knjig.

Ciljne skupine so pridelovalci posameznih poljščin ali krmnih rastlin, zavezanci za izvajanje zahtev iz navzkrižne skladnosti, pridelovalci vključeni v nadstandardno pridelavo na njivah

oz. travnatem svetu (KOPOP, EK), pridelovalci vključeni v varovana območja (krajinski park Kolpa, Jovsi), vodovarstvena območja (VVO).