Aktualno

Hlev; foto KGZ NM
Slika_1_mladi kmet_splet https://www.freepik.com
Slika_1_Ekološka pridelava_Sotošek_V
Slika_1_Ekološka živinoreja_Sotošek_V
Slika_1_namakanje_Kmetič_Škof_T
Slika_1_odprava zaraščanjam_Kambič_Štukelj_M
Slika_1_drobnica_arhiv KGZS - Zavoda NM
Predavanja "Preusmeritev v ekološko kmetovanje"
Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023
Slika_1_namakanje_Brence_A
Slika_1_Paša goveda in konj_Mežan_A
Vabilo na predavanje EKOLOŠKA REJA GOVEDI
Slika_1_Strokovno srečaje ekoloških pridelovalcev jabolk, januar 2023_Brence_A
Slika_1_Kmetijska pokrajina_Kmetič_Škof_T
Slika: Pelko N.
Nadaljevalno usposabljanje za izvajanje ukrepa ekološkega kmetovanja
PRIPRAVA KOMPOSTNEGA ČAJA
PREUSMERITEV V EKOLOŠKO KMETOVANJE
METODE VROČEGA KOMPOSTIRANJA
NEKEMIČNI UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE KONKURENČNOSTI PLEVELOV V PRIDELAVI ZELENJAVE
EKOLOŠKEMU SADJARSTVU NA POT
PREUSMERITEV V EKOLOŠKO PRIDELAVO NA NJIVAH IN TRAVNATEM SVETU
PREUSMERITEV V EKOLOŠKO ŽIVINOREJO
PREUSMERITEV V EKOLOŠKO PRIDELAVO SADJA IN GROZDJA
PREUSMERITEV V EKOLOŠKO-POSTOPEK CERTIFICIRANJA
PREUSMERITEV V EKOLOŠKO ZELENJADARSTVO

V letu 2021 je prišla v veljavo preurejena zakonodaja v ekološki pridelavi, ki ne prinaša veliko sprememb, vendar vpeljuje določene novosti katere morajo ekološki kmetje obvezno poznati in jih izvajati.

Pogoji upravičencev ostajajo enaki, medtem ko so se preuredila nekatera pravila v rastlinski pridelavi, živinoreji, na področju čebelarjenja, označevanja proizvodov, teh možnosti skupnega certificiranja.

Možnost delne preusmeritve ostaja enako, kjer ostaja zahteva po jasni ločenosti med ekološkimi pridelovalnimi enotami od neekoloških in se za to vodi ločene evidence opravil, dokupov repromateriala, skladiščenja itn.

Rastlinska pridelava:

Zakonodaja poudarja, da se ekološke kmetijske rastline prideluje v živi prsti, ki so v stiku s podtaljem in kamninsko podlago, razen tistih, ki naravno rastejo v vodi (torej hidroponska pridelava ostaja prepovedana). Izjema so sadike in zelišča ter okrasne rastline v lončkih, namenjene za prodajo potrošnikom.

Na področju rastlinskega razmnoževalnega materiala se vpeljuje nov pojem 'ekološki heterogeni material', ki pomeni skupino rastlin znotraj ene botanične razvrstitve najnižjega znanega ranga, ki kaže skupne fenološke značilnosti, ga istočasno zaznamuje visoka stopnja genske in fenotipske raznovrstnosti med posameznimi razmnoževalnimi enotami, ni sorta in ni mešanica sort in je bil pridelan v skladu z zakonodajo. Ta rastlinski razmnoževalni material se bo lahko uporabljalo pri setvi in se ga tržilo za potrebe ekološkega kmetovanja. 

Pravila reje živali:

Na področju reje živali je določeno najkrajše obdobje za hranjenje živali, ki še sesajo (po možnosti z materinim mlekom):

 • 90 dni po rojstvu za govedo in enoprste kopitarje
 • 45 dni po rojstvu za ovce in koze

V primeru celoletne paše živali so po novem določena obvezna zatočišča , ki jih zavarujejo pred ekstremnimi vremenskimi pojavi. Posebej je izpostavljeno, da na zelo vlažnih ali močvirnatih tleh ekološka živinoreja ni dovoljena.

Krma iz obdobja preusmeritve iz kmetijskih gospodarstvih, ki ekološko redijo živali:

 • v povprečju do 25 % količine krme lahko vsebuje krmo iz drugega leta preusmeritve. Ta delež se lahko poveča na 100 %, kadar ta krma iz obdobja preusmeritve prihaja z gospodarstva, kjer se zadržuje živina, in
 • do 20 % skupne povprečne količine krme za živino lahko izvira s paše ali je pridobljene s trajnih pašnikov ali zemljišč s trajnimi krmnimi rastlinami ali beljakovinskimi rastlinami, posejanimi v okviru ekološkega upravljanja v prvem letu preusmeritve, če so te površine del samega gospodarstva.

Za uporabo neekološke beljakovinske krme za perutnino in prašiče:

 • je potrebno pridobiti dovoljenje MKGP(https://www.gov.si/zbirke/storitve/odobritev-izjeme-od-pravil-ekoloskega-kmetovanja/)
 • ta izjema se lahko uporablja samo do 31. decembra 2025, njena uporaba pa je omejena le na pujske do 35 kg in mlado perutnino in sicer v 5 % deležu glede na suho snov v obroku na podlagi odobritve (pod pogojem, da ekološke beljakovinske krme ni na voljo v zadostnih količinah v ekološki obliki  ter, če se krma se proizvaja ali pripravlja brez uporabe kemičnih topil.

V primeru dokupa neekoloških živali je še vedno enako, dokup neekoloških živali mora odobriti pristojni organ (MKGP). Kmalu bo na spletni strani MKGP vzpostavljena evidenca razpoložljivosti ekoloških živali, da bo nakup le teh lažji. Kadar bo iz evidence razpoložljivosti ekoloških živali razvidno, da kvalitetne ali količinske potrebe kmeta glede ekološko vzrejenih živali niso izpolnjene, lahko pristojni organ z odstopanjem od zahtev odobrijo vključitev neekološko vzrejenih živali v ekološko pridelovalno enoto, pri katerem se upoštevajo pogoji kot so, starost, število itn. Dokup neekoloških živali se lahko odobri do naslednje starosti:

 • Ko se čreda ali jata sestavljata prvič, se lahko neekološko vzrejene mladiče vključi za namen razmnoževanja. Takoj ko prenehajo sesati, oziroma po odstavitvi se redijo v skladu s pravili za ekološko pridelavo. Poleg tega se na dan, ko se navedene živali vključujejo v čredo in jato, uporabljajo naslednje omejitve:

- govedo, enoprsti kopitarji in živali z rogovjem morajo biti stari manj kakor šest mesecev;

- ovce in koze morajo biti stare manj kakor 60 dni;

- prašiči morajo tehtati manj kakor 35 kg;

- kunci morajo biti stari manj kakor tri mesece.

- Za samice živali veljajo še dodatne omejitve starosti in števila živali, za katero se lahko pridobi dovoljenje: Dovoljenje se lahko pridobi za samice, ki še niso kotile, oz. v primeru potrebe po dokupu neekološke avtohtone pasme živali, se lahko odobri dokup tudi samic, ki so že kotile. Za kmetije, ki redijo do 10 živali se lahko dovoli dokup samo ene samice določene živali. Za kmetijska gospodarstva z več kot 10 živalmi se lahko dovoli dokup 10 % samic živali glede na število živali na KMG.

 • Ko se čreda ali jata obnavlja, se lahko za namene razmnoževanja vključijo neekološko vzrejeni odrasli samci in samice, ki še niso kotile. Nato se redijo v skladu s pravili ekološke pridelave. Poleg tega za število samic živali veljajo naslednje letne omejitve:

- do največ 10 % odraslih enoprstih kopitarjev ali goveda in 20 % odraslih prašičev, ovc, koz, kuncev ali živali z rogovjem;

- za enote, v katerih je največ 10 enoprstih kopitarjev, živali z rogovjem, goved ali kuncev ali največ pet prašičev, ovc ali koz, je vsako takšno obnavljanje omejeno na največ eno žival na leto. Za kmetije nad 10 živali se lahko dokup samic živali poveča na 40%, če je izpolnjen kateri od naslednjih pogojev:

- na kmetijskem gospodarstvu se izvaja obsežna širitev reje;

- ena pasma je bila zamenjana z drugo;

- začela se je nova živinorejska specializacija. Za vse dokupljene živali je potrebno upoštevati preusmeritveno obdobje, preden se lahko živali tržijo kot ekološke.

Pred nakupom živali bo moral kmet preveriti ponudbo na trgu z ekološkimi živalmi in v primeru pomanjkanja ponudbe bo lahko pristojni organ odobril dokup živali iz neekološke reje. Vlogo za odobritev  »Nakup neekološko vzrejenih živali« se bo poslalo na MKGP (https://www.gov.si/zbirke/storitve/odobritev-izjeme-od-pravil-ekoloskega-kmetovanja/).

Vezana reja goveda je še vedno dovoljena pod določenimi znanimi pogoji na manjših kmetijskih gospodarstvih. Po novem je le dovoljeno število živali večje, to je do 50 živali , brez upoštevanja mladičev. Priporočljivo je, da kmetje na vlogi zaprosijo za večje število živali naenkrat- npr. za 12 živali in ne vsako posebej, sicer bo moral vsakič ko bo zaprošal, dati novo vlogo. Izvajalci, ki imajo vezano rejo odobreno s strani pristojnega organa (MKGP) jim odločba ostaja v veljavi in je ni potrebno obnoviti. V kolikor je vezana reja na novo ali za izjemo še ni pridobljene odločbe (prva prijava…) je potrebna pridobitev dovoljenja.

V pravila so po novem zajeti tudi ekološka reja divjadi v oborah in reja kuncev z zapisanimi pogoji reje (namestitveni pogoji, krmljenje in drugo).

Pri reji perutnine je na novo opredeljena veranda, ki je dodaten pokrit prostor med notranjimi in zunanjimi površinami.

Pristojni organ (MKGP) lahko z odstopanjem od pravil dovoli dokup neekološko vzrejene perutnine, če so mlade kokoši za prirejo jajc in perutnina za prirejo mesa mlajše od treh dni. Iz njih pridobljeni proizvodi se lahko štejejo za ekološke, le če je bilo upoštevano obdobje preusmeritve:

- 10 tednov za perutnino za prirejo mesa, ki se uhlevi pred starostjo treh dni, razen za pekinške race;

- 7 tednov za pekinške race, ki se uhlevijo pred starostjo treh dni;

- 6 tednov v primeru perutnine za prirejo jajc, ki se uhlevi pred starostjo treh dni.

Za perutnino je določena preusmeritev, samo v primeru dokupa živali mlajših od treh dni. Če dokupite starejše živali dovoljenja ne morete pridobiti in takšne živali nikoli ne morejo pridobiti statusa ekološki.

Čebelarstvo:

Za vzrejo čebel bo letno dovoljeno vključiti višji delež rojev in čebeljih matic neekološkega izvora v ekološko vzrejo in sicer 20 %. Prav tako ni več območji, ki niso primerne za ekološko pridelavo. 

Označevanje:

Proizvode se označuje z  označbo ekološki (lahko tudi eko, bio, biološki) in obvezna je uporaba EU logotipa na vseh predpakiranih živilih + šifra kontrolne organizacije (izjema so uvožena ekološka živila).

Poreklo za surovine kmetijskega izvora:

₋ »Kmetijstvo Slovenija«

₋ »Kmetijstvo EU«

₋ »Kmetijstvo izven EU«

₋ »Kmetijstvo EU/izven EU«

Skupno certificiranje:

 1. primerno za majhne kmetije, da se znižajo stroški certifikacije
 2. priložnost za boljši nastop na trgu
 3. je sestavljena le iz članov, ki so kmetje
 4. letni promet vsakega člana iz ekološke pridelave ne presega 25 000 EUR ali standardni obseg ekološke pridelave ne presega 15 000 EUR na leto, ali
 5. KMG ima lahko največ:
 • - 5 hektarjev ali
 • - 0,5 hektarja v primeru rastlinjakov ali
 • - 15 hektarjev, izključno v primeru trajnega travinja
 1. Pogoji:
  • - ima sedež v državi članici
  • - je pravna oseba
  • - je sestavljena le iz članov, katerih dejavnosti pridelave se
  • - izvajajo geografsko blizu druga drugi
  • - ima vzpostavljen skupni sistem trženja za proizvode, ki jih
  • - prideluje skupina, in
  • - ima vzpostavljen sistem za notranji nadzor

Certifikat:

 1. Dostopna bo EU BAZA - brskalnik po EKO certifikatih;
 2. samo kategorije proizvodov;
 3. poenoteno med vsemi KO;
 4. bolj podrobna navedba kategorij proizvodov;
 5. večja preglednost;
 6. prilagoditev certifikata za skupinsko certificiranje (če se certificirajo kot skupina s tem niso opravičeni do individualnega certifikata, ki bi jim omogočal trženje ekoloških proizvodov na njihovo ime, zato se mora v tem primeru certificirati individualno).

 

Pripravila:

Sabina Lazič, terenska kmetijska svetovalka I