Javni razpis za podukrep 5.2: Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov

Javni razpis za podukrep 5.2: Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov

Živinoreja, Dopolnilne dejavnosti, Kmetijska tehnika, Dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Ekološko kmetijstvo, Poljedelstvo, Travništvo in pridelava krme, Sadjarstvo, Zelenjadarstvo, Vinarstvo in vinogradništvo, Namakanje, Varstvo narave in okolja, Razvoj podeželja, Agrarna ekonomika  | 
Hlev; foto KGZ NM

Hlev; foto KGZ NM

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 1. marca 2024, v Uradnem listu objavilo Javni razpis za podukrep 5.2: Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov

Vložitev vloge je možna do 22. maja 2024 do 14. ure.

Ključne besede: Škoda na kmetijskih zemljiščih, poplave 2023, škoda na kmetijskih objektih, škoda na kmetijski mehanizaciji

Predmet podpore so individualne naložbe kmetijskih gospodarstev v osnovna sredstva za primarno kmetijsko pridelavo, ki so bila poškodovana ali uničena v poplavah v avgustu 2023, in sicer:

  • obnova gospodarskih poslopij in drugih objektov za kmetijsko dejavnost: ureditev in vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in nakup pripadajoče opreme ter ureditev priključkov kmetijskega gospodarstva na objekte gospodarske javne infrastrukture,
  • nakup kmetijske mehanizacije,
  • agromelioracije na kmetijskih zemljiščih v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča ter zakonom, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih sredstev,
  • nakup rejnih živali,
  • obnova trajnih nasadov,
  • postavitev oziroma obnova pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi ter nakup pripadajoče opreme,
  • nakup in postavitev rastlinjakov, ki niso objekti, ter nakup pripadajoče opreme.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG), imajo obseg škode v višini najmanj 30 odstotkov potenciala kmetijske proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu glede na posamezen predmet naložbe, in so prijavili škodo po naravni nesreči poplave v avgustu 2023 ter je le-ta zavedena v Končni oceni škode na stvareh zaradi poplav in zemeljskih plazov avgusta 2023, ki jo je izdelala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah (t.i. aplikacija AJDA).

 

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis vendar ne pred 4. 8. 2023.

 

Ob vlogi je potrebno priložiti vso zahtevano projektno dokumentacijo odvisno od vrste naložb ter zahtevane priloge. 

Vstopni prag je 15% možnega številka točk, kar znaša 15 točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev.

Vnos in vložitev vloge v elektronski sistem bo možen od 25. marca do vključno 22. maja 2024.

Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025. Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba zaključena in vsi računi plačani.

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslednji povezavi: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-podukrep-5-2-obnova-kmetijskega-zemljisca-poplave/

Za več informacij lahko pokličete ali se oglasite na najbližji izpostavi Kmetijsko svetovalne službe ali na mira.kambic-stukelj@kgzs-zavodnm.si

Pripravila: Mira Kambič Štukelj, spec. za razvoj podeželja

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.