Oddelek za živinorejo

Delo na oddelku za živinorejo obsega izvajanje kontrole proizvodnosti in selekcijo v govedoreji, prašičereji ter reji drobnice na območju Dolenjske, Posavja in Bele Krajine. Pri prašičereji izvajamo še vodenje rejskega programa pri edini ohranjeni slovenski avtohtoni pasmi prašičev, krškopoljskem prašiču na območju celotne Slovenije. Označevanje in registracija govedi sta pretežno opravljena s strani naših kontrolorjev, manjši del označujejo in registrirajo rejci sami ali s pomočjo veterinarske službe. Dnevno sodelujemo z drugimi javnimi službami, ki delujejo na področju živinoreje.