Javna služba kmetijskega svetovanja - Živinoreja

V okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pa deluje tudi specialistična služba za živinorejo, ki pokriva področje govedoreje, prašičereje, reje drobnice in konj ter perutninarstva. V okviru javne službe kmetijskega svetovanja nudimo kmetijam strokovno pomoč, ki pokriva področje pridelave kakovostne krme (pridelava, spravilo in priprava), prehrane živali (izračunavamo optimalne krmne obroke prilagojene potrebam in vrsti živali in bilanco krme na kmetiji), tehnologije reje živali, kjer na kmetijah uvajamo nove tehnolog (digitalizacija, adaptacije, rekonstrukcije in novogradnje hlevov) v povezavi z dobrobitjo živali in varstvom okolja. Strokovne naloge izvajamo preko osebnih svetovanja, predavanj, tehnoloških navodil, nasvetov in člankov. Vključujemo se tudi v EIP projekte in izvajamo javna naročila (dobrobit živali, KOPOP, EK in IS KOPOP in IS EK) ter druge naloge, ki so povezane z razvojem podeželja (izdelava tehnoloških projektov, strokovnih mnenj,…).