Odprt Javni razpis za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

Odprt Javni razpis za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

Živinoreja, Vinarstvo in vinogradništvo, Razvoj podeželja, Dan tehnike  | 
Hlev; foto : Freepik

Hlev; foto : Freepik

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 1. marca 2024, v Uradnem listu objavilo 30. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024 OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva.

Vložitev vloge poteka od 25. marca 2024 do vključno 22. maja 2024, do 14. ure.

Ključne besede: Primarna proizvodnja, mehanizacija za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, gradnja hlevov, gradnja skladiščnih kapacitet za živinska gnojila, javni razpisi

Odprt 30. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024 OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva.

Predmet podpore so individualne naložbe kmetijskih gospodarstev v izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka, in sicer:

  • izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka, in sicer
    • ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
    • nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
    • zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil,
    • nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov;
  • ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, če z isto vlogo na javni razpis uveljavlja podporo za naložbo v povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil, ki presegajo minimalne zahteve iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem iz kmetijskih virov za najmanj deset odstotkov oziroma bo rezultat naložbe v ureditev hleva oziroma nakup pripadajoče opreme povečanje obnovljivih virov energije oziroma učinkovite rabe energije za najmanj deset odstotkov glede na stanje pred naložbo.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v RKG in izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev  za ta razpis znaša 5.000 000 EUR. Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša od 50 % do največ 90% upravičenih stroškov naložbe.

Upravičenci, ki so utrpeli škodo po naravni nesreči-poplave avgusta 2023 bodo v okviru meril za izbor vlog pridobili dodatno maksimalno 30 točk v okviru horizontalnih ciljev naložbe. Ocenjuje se delež ugotovljene škode na osnovnih sredstvih za primarno kmetijsko pridelavo, ki so bila poškodovana v naravni nesreči-poplave avgusta 2023. V okviru javne svetovalne službe vam nudimo svetovanje glede razpisnih pogojev in obveznosti, ki sledijo v primeru odobrene vloge.

Več o samem razpisu in upravičenih stroških si lahko preberete na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/30-jr-4-1-nalozbe-zmanjsanje-toplogrednih-plinov-kmetijstvo/

Za več informacij lahko pokličete ali se oglasite na najbližji izpostavi KGZS-ZAVOD NM (izpostave Kmetijske svetovalne službe). Več informacij o kontaktih http://www.kmetijskizavod-nm.si/page/oddelek-za-kmetijsko-svetovanje.

 

Pripravila: Mira Kambič Štukelj, spec. za razvoj podeželja

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.