Z novim javnim razpisom do kmetijske mehanizacije namenjene zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

Z novim javnim razpisom do kmetijske mehanizacije namenjene zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

Živinoreja, Kmetijska tehnika, Poljedelstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo, Vrtnarstvo, Obvestila, Poljedelstvo, Travništvo in pridelava krme, Sadjarstvo, Zelenjadarstvo, Razvoj podeželja, Agrarna ekonomika, Dan tehnike, Travništvo in priprava krme, Sadjarstvo, Zelenjadarstvo, Zivinoreja  | 
Vir: Interexport.si

Vir: Interexport.si

MKGP je v ponedeljek, 15. 5. 2023, v Uradnem listu objavilo 28. javni razpis javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 v višini 15 milijonov eurov za naložbe v nakup kmetijske mehanizacije namenjene zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva.

Ključne besede: 28. javni razpis, kmetijska mehanizacija

28. javni razpis javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 je namenjen za naložbe v nakup kmetijske mehanizacije namenjene zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva.

Predmet podpore so naložbe v nakup kmetijske mehanizacije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva, po priloženem seznamu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 15.000.000,00 EUR, in se zagotavlja iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v RKG in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta delež se lahko poveča:

–  za 5 odstotnih točk za naložbe na OMD območjih, za naložbe upravičencev, ki so vključeni v ukrep KOPOP oziroma Ekološko kmetovanje, in imajo v ta dva ukrepa vključenih najmanj 50 odstotkov kmetijskih površin v uporabi,

– za 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij, za naložbe povezane z izvajanjem ukrepa DŽ ter za naložbe na problemskih območjih, ter

– 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov,

in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov.

 

 Vložitev vloge poteka od 6. junija 2023 do vključno 24. julija 2023, do 14. ure.

Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 31. avgust 2024.

V okviru javne svetovalne službe vam nudimo svetovanje glede razpisnih pogojev in obveznosti, ki sledijo v primeru odobrene vloge.

Več o samem razpisu in upravičenih stroških si lahko preberete na spodnji povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/28-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2023-operacija-nalozbe-v-zmanjsanje-emisij-toplogrednih-plinov-iz-kmetijstva/

 

Pripravila: Mira Kambič Štukelj, spec. za razvoj podeželja

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.