Odprti javni razpisi za naložbe v ureditev trajnih nasadov

Odprti javni razpisi za naložbe v ureditev trajnih nasadov

Poljedelstvo, Sadjarstvo, Vinarstvo in vinogradništvo, Namakanje, Razvoj podeželja, Ekološko kmetovanje  | 
Vir: Pixabay; trajni nasad

Vir: Pixabay; trajni nasad

Za namen ureditve trajnih nasadov je pristojno ministrstvo v maju in juniju objavilo javne razpise, ki izhajajo iz različnih intervencij iz novega programskega obdobja SN SKP 2023-2027, ki skupno zagotavljajo 21 MIO evrov nepovratnih sredstev .

Javni razpisi, ki so namenjeni spodnjim naložbam so finanacirani iz dveh intervencij SN SKP 2023-2027, (IRP02 in IRP016, ki izhajata iz SN SKP 2023-2027).

IRP02 podpira naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev za leto 2024, med tem ko je IRP16 namenjena naložbam v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih. Pri prvi intervenciji je večji poudarek na ekonomskem vidiku naložbe, pri drugi intervenciji pa je pri merilih za izbor vlog večji poudarek na zelenem in digitalnem prehodu.

Predmet podpore so naslednje naložbe:

·         Ureditev (nova postavitev in obnova) trajnega nasada, razen v primeru vrste rabe GERK 1211 – vinograd, pri kateri je upravičena le nova postavitev nasada, pri intervenciji IRP 16 samo s tolerantnimi sortami;

  • Pri IRP 02 je možna nova postavitev zasebnega namakalnega sistema v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, in nakup namakalne opreme za namakanje oziroma opreme za oroševanje trajnih nasadov, pri IRP 16 pa so možne le tehnološke posodobitve obstoječega namakalnega sistema;
  • nakup in postavitev mreže proti toči, pri čemer je v okviru te naložbe upravičen tudi nakup in postavitev zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov;
  • nakup kmetijske mehanizacije za postavitev mreže proti toči (večnamenske traktorske ali samohodne ploščadi) – možno samo pri IRP 02;  
  • nakup mehanizacije za protislansko zaščito, ki ni oroševanje  -možno samo pri IRP 02;
  • nakup in postavitev opreme za tretiranje razmnoževalnega in sadilnega materiala trte z vročo vodo, kot na primer cepiči in podlage trte ter trsne cepljenke.

Naložbe iz druge do pete alineje niso samostojne naložbe, ampak se morajo izvesti hkrati z naložbo v postavitev oziroma obnovo trajnega nasada v okviru iste vloge na javni razpis. Naložba v nakup kmetijske mehanizacije za postavitev mreže proti toči se lahko izvede samo v povezavi z naložbo v nakup in postavitev mreže proti toči. Naložba v nakup in postavitev opreme za tretiranje razmnoževalnega in sadilnega materiala trte z vročo vodo, se lahko izvede samo v povezavi z naložbo v ureditev matičnjaka oziroma trsnice.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev (ločen javni razpis) ter pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (ločen javni razpis).

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2023 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 36 mesecev od datuma vložitve vloge na javni razpis.

Višina podpore je različna, oziroma odvisna od intervencije in znaša od 30 % upravičenih stroškov naložbe (IRP02) do 50% IRP16. Ta višina se lahko poveča za:

  • 10 odstotnih točk, če je kmetijsko gospodarstvo upravičenca razvrščeno v območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD), in
  • 10 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov oziroma 15% pri IRP16.

Vloge je možno oddati na AKTRP preko elektronske aplikacije najkasneje do 19. avgusta (IRP02) oziroma 26. avgusta 2024 najkasneje do 14. ure.

V kolikor načrtujete nove zasaditve trajnih nasadov oziroma obnove se je najprej potrebno opredeliti, kateri razpis je za vas ugodnejši oz. primernejši. Zato vam svetujemo, da se oglasite na osebna svetovanja, kjer bomo z vami natančneje opredelili načrtovano investicijo, pregledali vstopne pogoje kot tudi obveznosti ter izvedli informativno točkovanje.

Za natančnejši pregled pogojev vam nudimo svetovanja tako v okviru Info točke na KGZ NM, kot tudi na lokalnih KSS enotah.

Več o razpisih in samih pogojih na spletni strani MKGP na povezavi:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave/

 

 

Pripravila:

Mira Kambič Štukelj, specialistka za razvoj podeželja

Nazaj

Prihajajoči dogodki