Odprt nov Javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023, ki so namenjene nakupu kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin

Odprt nov Javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023, ki so namenjene nakupu kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin

Živinoreja, Kmetijska tehnika, Razvoj podeželja, Sadjarstvo, Vinogradništvo, Vrtnarstvo, Obvestila, Poljedelstvo, Sadjarstvo, Zelenjadarstvo, Vinarstvo in vinogradništvo, Razvoj podeželja, Dan tehnike, Sadjarstvo, Zelenjadarstvo, Zivinoreja  | 
Odprt nov Javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023, ki so namenjene nakupu kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin

MKGP je 21. 4. 2023 objavilo 27. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva iz PRP 2014-2020 v višini 15 milijonov evrov za naložbe v nakup kmetijske mehanizacije namenjene spravilu rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin.

 Vložitev vloge poteka od 15. maja do vključno 26. julija 2023 do 14. ure.

Ključne besede: Primarna proizvodnja, mehanizacija za spravilo rastlinskih pridelkov, javni razpisi

Odprt 27. Javni razpis za naložbe v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavo vrtnin

 

MKGP je objavilo javni razpis, katerega upravičene naložbe so v nakup mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin, in sicer:

  • stroji za spravilo zrnatih, silažnih in predilnih poljščin,
  • stroji za spravilo krompirja in čebule,
  • stroji za spravilo buč,
  • stroji za spravilo hmelja: trgalnik enovrstni, prikolica za prevoz hmeljnih trt,
  • stroji za obiranje in spravilo sadja, grozdja in oljk, in
  • namenski vrtnarski in zelenjadarski stroji.

Upravičenec do podpore je je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v RKG in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.

Naložbe so namenjene za lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov,  tako za individualne vlagatelje, kot tudi kolektivne naložbe (skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev, zadruga, skupina kmetov).

Upravičenec mora tudi dosegati v letu 2022 primeren prihodek (vsaj 19.339,74 EUR/PDM) iz poslovanja kmetijskega gospodarstva.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.

Pri nakupu  posamezne kmetijske mehanizacije je ob vlogi potrebno izkazovati tudi gospodarno rabo kmetijske mehanizacije v PKP oz. GVŽ.

V okviru javne svetovalne službe vam nudimo svetovanje glede razpisnih pogojev in obveznosti, ki sledijo v primeru odobrene vloge.

Več o samem razpisu in upravičenih stroških si lahko preberete na spodnji povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/27-javni-razpis-4-1-prp-nalozbe-v-nakup-kmetijske-mehanizacije/

 

 

Pripravila: Mira Kambič Štukelj, spec. za razvoj podeželja

Nazaj

Prihajajoči dogodki