Odprt Javni razpis za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2023

Odprt Javni razpis za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2023

Živinoreja, Dopolnilne dejavnosti, Travništvo in pridelava krme, Sadjarstvo, Zelenjadarstvo, Vinarstvo in vinogradništvo, Razvoj podeželja, Agrarna ekonomika, Ekološko kmetovanje  | 
Vir: https://www.freepik.com; Prenos znanja na novo generacijo

Vir: https://www.freepik.com; Prenos znanja na novo generacijo

Pristojno ministrstvo (MKGP) je dne, 18. 8. 2023, objavilo Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov (IRP24) iz naslova Strateškega načrta skupne kmetijske politike (SKP) za leto 2023, za ta namen je v dveh sklopih razpisanih nekaj  več kot 12 milijonov evrov.

Predmet javnega razpisa je dodelitev zagonske pomoči mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Ključne besede: Mladi kmet, medgeneracjski prenos, IRP 24

Pristojno ministrstvo (MKGP) je dne, 18. 8. 2023, objavilo Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov (IRP24) iz naslova Strateškega načrta skupne kmetijske politike (SKP) za leto 2023, za ta namen je v dveh sklopih razpisanih nekaj  več kot 12 milijonov evrov.

Predmet javnega razpisa je dodelitev zagonske pomoči mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

  • na 1. sklop lahko vložijo vlogo samostojni podjetniki posamezniki, enoosebne gospodarske družbe in upravičenci, ki so ob vložitvi vloge na javni razpis vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti.
  • na 2. sklop lahko vložijo vlogo fizične osebe, ki izkazujejo ustrezne delovne izkušnje ali upravičenci, ki so ob vložitvi vloge na javni razpis vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti in niso vložili vloge na 1. sklop.

Skupni znesek podpore se določa na podlagi izpolnjevanja upravičenosti do posameznih delnih pavšalov, in sicer na 1. sklopu od 40.000 do 57.600 evrov, in na 2. sklopu od 18.600 do 31.920 eurov.

Pogoji za dodelitev sredstev:

Vlagatelj je mladi kmet, ki je lahko fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik ali enoosebna gospodarska družba in je na dan oddaje vloge na javni razpis:

  • star od 18 do vključno 40 let,
  • ima najmanj nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti ali nižjo poklicno izobrazbo nekmetijske smeri in pridobljen certifikat NPK s področja kmetijstva,
  • ustrezne delovne izkušnje,
  • je v zadnjih petih letih postal lastnik kmetijskega gospodarstva

Mladi kmet je na dan oddaje vloge nosilec kmetijskega gospodarstva, in to do največ pet let pred vložitvijo vloge na JR.

Ključna sprememba se nanaša na vstopni pogoj, ki za razliko od razpisov za mlade in preteklega programskega obdobja ni več vezan na površine ali živali. Sedaj je vstopni pogoj tako imenovani standardni prihodek, ki mora za posamezno kmetijsko gospodarstvo znašati med 12.000 EUR do 330.000 EUR. Slednji podatek je razviden iz Registra kmetijskih gospodarstev (RKG).

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 29. avgusta 2023 do vključno 21. septembra 2023, do 14. ure.

Več o razpisu in samih pogojih na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-podpora-za-vzpostavitev-gospodarstev-mladih-kmetov-2023/

 

Pripravila: Mira Kambič Štukelj, specialistka za razvoj podeželja

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki