Odprt Javni razpis za naložbe v predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov

Odprt Javni razpis za naložbe v predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov

Živinoreja, Dopolnilne dejavnosti, Dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Sadjarstvo, Zelenjadarstvo, Vinarstvo in vinogradništvo, Razvoj podeželja  | 
Slika_1_Predelava mesa_splet

Slika_1_Predelava mesa_splet

Javni razpis je objavljen iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Razpisanih je 15.000.000 evrov.

Ključne besede: Predelava, trženje, kmetijski proizvodi

V kolikor se že ukvarjate s predelavo kmetijskih proizvodov ali pa razmišljate da bi nadgradili osnovno pridelavo s predelavo in na tak način povečali dodano vrednost svojim proizvodom, ali pa bi radi nadgradili dopolnilno dejavnost tudi s prostori za trženje, potem je smiselno razmišljati tudi o vlaganju vloge za pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova 10. JR iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Razpisanih je 15 milijonov evrov, od tega 300.000 evrov za naložbe majhnih kmetij, 5 milijonov evrov za naložbe kmetij ter 9,7 milijona evrov za naložbe podjetij.

Vloge na razpis je možno oddati elektronsko od 23. januarja 2023 do vključno 18. aprila 2023 do 14. ure.

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za:

  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,
  • ureditev skladiščnih kapacitet,
  • ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ponovno uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav,
  • ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter proizvodnjo bioplina (do 50 kW) za lastno porabo,
  • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcija objektov in nakup opreme, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub in
  • nakup opreme in naprav za ponovno uporabo stranskih proizvodov.

V nadaljevanju izpostavljamo nekatere upravičene vrste stroškov po tem razpisu: ureditev skladišč za namen predelave kmetijskih proizvodov, ureditev hladilnic za meso z opremo, ureditev objektov in opreme za trženje kmetijskih proizvodov, objektov in opreme za predelavo sadja, zelenjave, grozdja (oprema kleti), objektov in opreme za stiskanje olja,  objektov in opreme za peko kruha, potic, testenin, mletje žit, objektov in naprave  za pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije,…   

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša od 30% do  maksimalno 50% upravičenih stroškov naložbe. Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod, so nižje stopnje javne podpore.

Vlagatelji morajo za potrebe uspešne prijave izpolnjevati splošne, kot tudi specifične pogoje razpisa, ki so odvisne tudi od vrste naložbe.

Več o samem razpisu na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/10-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2022/

Prav tako v okviru zavoda nudimo svetovanje glede razpisnih pogojev, izdelavo vlog in zahtevkov.

 

Mira Kambič Štukelj, spec. za razvoj podeželja

Nazaj

Prihajajoči dogodki