Objavljen javni razpis za medgeneracijski prenos znanja

Objavljen javni razpis za medgeneracijski prenos znanja

Razvoj podeželja  | 
Slika_1_Prenos znanja_splet

Slika_1_Prenos znanja_splet

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 2. Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2024 v skupni vrednosti 3.294.000 eurov.

Finančna podpora je namenjena prenosnikom, ki izvajajo aktivnosti, s katerimi se na mladega prevzemnika prenašajo specifična znanja in izkušnje, pridobljene z dolgoletnim opravljanjem kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu

Ključne besede: IRP30, IRP24, prenosnik, prevzemnik

 

 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek, 1. marec 2024 objavilo 2. Javni razpis za medgeneracijski prenos znanja (IRP30) iz naslova Strateškega načrta skupne kmetijske politike (SKP) za leto 2024, čemur namenja več kot 3,2 milijonov evrov. Spodaj navajamo nekaj glavnih poudarkov iz javnega razpisa.

Finančna podpora je namenjena prenosnikom, ki izvajajo aktivnosti, s katerimi se na prevzemnika prenašajo specifična znanja in izkušnje, pridobljene z dolgoletnim opravljanjem kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu (KMG).

Višina nepovratne finančne pomoči v skupnem znesku  znaša 10.800 eurov za triletno obdobje. Upravičencu se izplačajo trije obroki po 3.600 eurov, na podlagi izvedenih aktivnosti in oddanega poročila.

Upravičenec je prenosnik KMG, ki je fizična oseba in izvaja aktivnosti, s katerimi prenaša znanje in izkušnje na prevzemnika v skladu s programom izvajanja aktivnosti prenosa znanja in izkušenj.

Prenos KMG s prenosnika na prevzemnika je bil izveden na podlagi medgeneracijskega prenosa.

Pogoji za dodelitev sredstev:

  • Vlagatelj je bil v RKG vpisan kot nosilec  na  prenesenem KMG v skupnem trajanju najmanj 10 let pred prenosom KMG,
  • Vlagatelj  je bil  vključen v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti v skupnem trajanju najmanj 7 let pred prenosom KMG,
  • pred oddajo vloge na javni razpis je najmanj petkrat oddal zbirno vlogo za preneseno KMG v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov skupne kmetijske politike ali predpisom, ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike za posamezno leto,
  • vlogi na javni razpis se  priloži program izvajanja aktivnosti prenosa znanj in izkušenj, s katerim se strinja tudi prevzemnik, kar dokazuje z izjavo,

·        prevzemniku je bila izdana odločba o pravici do podpore iz naslova podpore za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in je vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ali je ob oddaji vloge na javni razpis podal izjavo, da se bo v tovrstna zavarovanja vključil v obdobju treh mesecev od oddaje vloge na javni razpis.

Vloge na javni razpis je mogoče oddati od 25. 3. 2024 od 8. ure, do vključno 7. 6. 2024, do 14. ure.

Razpisna dokumentacija je na voljo na slednji povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-intervencijo-medgeneracijski-prenos-znanja-za-leto-2024/

Dodatna svetovanja na voljo v okviru info točk za JR razpise oziroma na izpostavah KSS KGZ Novo mesto v okviru javnega svetovanja kmetijsko svetovalne službe.

Pripravila

Mira Kambič Štukelj, specialistka za razvoj podeželja

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.