Javni razpis za intervencijo podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti

Javni razpis za intervencijo podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti

Živinoreja, Poljedelstvo, Travništvo in pridelava krme, Sadjarstvo, Zelenjadarstvo, Vinarstvo in vinogradništvo, Namakanje, Razvoj podeželja, Agrarna ekonomika, Dan tehnike, Ekološko kmetovanje  | 
Javni razpis za intervencijo podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za intervencijo podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027. Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 866.000 evrov.

Ključne besede: IRP39, sheme kakovosti

Podpora je namenjena sofinanciranju stroškov, ki nastanejo pri izvajanju aktivnosti informiranja in promocije shem kakovosti in proizvodov iz naslednjih shem kakovosti: Ekološka pridelava in predelava, Zaščitena označba porekla, Zaščitena geografska označba, Zajamčena tradicionalna posebnost in Izbrana kakovost.

Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 8. julija 2024 od 8.00 ure do vključno 19. septembra 2024, do 14.00 ure. Vloga na javni razpis se vloži na Agencijo v elektronski obliki, podpisano z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.

Upravičenci do podpore so skupine izvajalcev za izvajanje sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava in skupine oziroma organizacije proizvajalcev, ki povezujejo vsaj 2 proizvajalca, vključena v izvajanje podprtih shem kakovosti.

Bistveni pogoji za oddajo vloge na javni razpis so priznanje skupine oziroma organizacije proizvajalcev s strani MKGP, da gre za novo obliko sodelovanja, oziroma da so se promocijske aktivnost sheme kakovosti oziroma proizvodov iz shem kakovosti začele izvajati na novo.

Podprte aktivnosti v okviru intervencije so organizacija, priprava in sodelovanje na javni predstavitvi, kot je sejem, tržnica, razstava, delavnica, informiranje in promocija proizvodov na prodajnih mestih, v sektorju prehrambne industrije, v izobraževalnih ustanovah ali na drugih javnih dogodkih, priprava, oblikovanje in izvedba spletnih seminarjev, izdelava spletne strani upravičenca, priprava, izdaja in distribucija promocijskega gradiva in zakup oglasnega prostora za namen promocije sheme kakovosti oziroma proizvodov iz sheme kakovosti.

Upravičeni stroški v okviru intervencije so: stroški dela in stroški kilometrine, stroški udeležbe na dogodkih, stroški uporabe javnega prevoza, stroški nastanitve, stroški hrane in pijače za namen degustacije, posredni stroški in stroški zunanjih storitev, kot so stroški upravljanja in koordinacije izvajanja načrta, stroški priprave idejne zasnove, stroški izdelave spletne strani, stroški izdelave in distribucije promocijskih gradiv, stroški sodelovanja na javnih predstavitvah in stroški zakupa oglasnega prostora.

Podpora se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, in sicer v višini 70 % upravičenih stroškov, ki so nastali z izvajanjem aktivnosti promocije in informiranja iz načrta aktivnosti informiranja in promocije. Najvišji znesek podpore znaša 200.000 eurov za shemo kakovosti oziroma za proizvod iz sheme kakovosti. Najnižji znesek podpore znaša 5.000 eurov na vlogo. (vir: MKGP,https://skp.si/javni-razpisi).

 

Razpisna dokumentacija je na voljo na slednji povezavi: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/1-javni-razpis-za-intervencijo-podpora-za-dejavnosti-informiranja-in-promocije-proizvodov-iz-shem-kakovosti-iz-strateskega-nacrta-skupne-kmetijske-politike-2023-2027/

Za vsa dodatna pojasnila in možnosti koriščenja tovrstnih sredstev vam svetujemo, da se obrnete na Območne izpostave Kmetijsko svetovalne službe ali pa na INFO točke za investicijske razpise v kmetijstvu.

 

Pripravila

Mira Kambič Štukelj, specialistka za razvoj podeželja,

INFO točka, KGZS Zavod NM

Nazaj

Prihajajoči dogodki