Izvajanje intervencije DŽ za prašiče v letu 2023

Izvajanje intervencije DŽ za prašiče v letu 2023

Živinoreja, Zivinoreja  | 
zahteva za tekače (slika: Mežan A.)

zahteva za tekače (slika: Mežan A.)

S 1. januarjem 2023 je začela veljati Uredba o intervenciji dobrobit živali (DŽ) za leto 2023 (Uradni list RS, št. 166/22). Namen intervencije DŽ je spodbujanje kmetijskih gospodarstev k izpolnjevanju zahtev za dobrobit živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja, navedene v uredbi, ki ureja pogojenost, in običajno rejsko prakso. Intervencija DŽ je enoletna intervencija..

Ključne besede: uredba,DŽ-prašiči, roki januar 2023, novosti zahetv

S 1. januarjem 2023 je začela veljati Uredba o intervenciji dobrobit živali (DŽ) za leto 2023 (Uradni list RS, št. 166/22). Namen intervencije DŽ je spodbujanje kmetijskih gospodarstev k izpolnjevanju zahtev za dobrobit živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja, navedene v uredbi, ki ureja pogojenost, in običajno rejsko prakso. Intervencija DŽ je enoletna intervencija. Za intervencijo DŽ se zahtevki vložijo ločeno za posamezno podintervencijo (govedo, drobnica, prašiči, konji).  Zahtevki so sestavni del zbirne vloge za leto 2023.

Upravičenec mora imeti za gospodarstvo, na katerem bo uveljavljal podintervencijo DŽ – prašiči, predhodno izdelan pregled gospodarstva in podatke iz pregleda gospodarstva najpozneje en dan pred vložitvijo zahtevka vnesene v Centralni register prašičev (CRPš). V letu 2023 pregled gospodarstva izvaja Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Brez izvedenega pregleda gospodarstva ne bo mogoče ob subvencijski vlogi vlagati zahtevkov za podintervencijo DŽ – prašiči. Prav zaradi tega ARSKTRP poziva nosilce kmetijskih gospodarstev, da na ARSKTRP po telefonu na številko 01 580 77 92 ali po elektronski pošti dzpregled.aktrp@gov.si sporočijo, da želijo v letu 2023 vstopiti v podintervencijo DŽ – prašiči in da se za njihovo gospodarstvo izvede pregled. Rok za sporočanje je do vključno 31. januarja 2023. Pregled gospodarstva obsega pregled in popis podatkov o objektih na gospodarstvu, podatkov o številu plemenskih svinj in plemenskih mladic ter številu tekačev in pitancev, pregled pogojev za izpolnjevanje posamezne zahteve iz uredbe, določitev največjega dovoljenega števila živali v primeru uveljavljanja zahtev za večjo neovirano talno površino in izris tlorisa za posamezen objekt na gospodarstvu, v katerem je bil opravljen pregled izpolnjevanja zahtev.

Na dan pregleda gospodarstva mora upravičenec na posameznem gospodarstvu, za katero uveljavlja podintervencijo DŽ – prašiči, rediti:

-        10 ali več plemenskih svinj oziroma plemenskih mladic, če uveljavlja zahteve iz 11. člena te uredbe, ki se nanašajo na plemenske mladice, plemenske svinje ali tekače;

-        50 ali več tekačev, če uveljavlja zahteve iz 11. člena te uredbe, ki se nanašajo na tekače, in vstopni pogoj iz prejšnje alineje ni izpolnjen;

-        50 ali več pitancev, če uveljavlja zahteve iz 11. člena te uredbe, ki se nanašajo na prašiče pitance.

Pri tem pa mora upravičenec med trajanjem enoletne obveznosti v centralni register prašičev (CRPš) sporočati podatke o staležu prašičev na svojem kmetijskem gospodarstvu za vsako posamezno gospodarstvo ne glede na to, ali za to gospodarstvo uveljavlja podintervencijo DŽ – prašiči ali ne. Podatke o staležu prašičev na prvi dan v mesecu upravičenec sporoči najpozneje do sedmega dne v mesecu za tekoči mesec. Če je sedmi dan sobota, nedelja ali praznik, se zadnji dan za poročanje prenese na prvi naslednji delovni dan. IZJEMA je januar 2023!!! Podatek o številu prašičev na 1. januar 2023 morajo nosilci sporočiti do vključno ponedeljka 9. januarja 2023. Nosilci lahko sporočajo podatke o staležu prašičev v elektronski obliki neposredno v CRPš ali prek pooblaščenih organizacij.

Nabor možnih zahtev ni enak naboru iz preteklih let. Za pridobitev plačil za podintervencijo DŽ – prašiči mora upravičenec na posameznem gospodarstvu, za katero uveljavlja podintervencijo DŽ – prašiči, izpolnjevati najmanj eno izmed naslednjih zahtev:

1. za plemenske svinje in plemenske mladice:

-  zahtevo za skupinsko rejo z izpustom;

-  zahtevo za 15 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih glede na površino, določeno s pravilnikom, ki ureja zaščito rejnih živali;

-  zahtevo za dodatno ponudbo strukturne voluminozne krme;

2. za tekače in pitance:

-  zahtevo za 15 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih glede na površino, določeno s pravilnikom, ki ureja zaščito rejnih živali, z najmanj 40 % deležem polnih tal;

-  zahtevo za 20 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih glede na površino, določeno s pravilnikom, ki ureja zaščito rejnih živali;

-  zahtevo za zagotovitev obogatitve okolja z zaposlitvenim materialom;

3. za pitance: zahtevo za skupinsko rejo z izpustom.

Za več informacij o podintervenciji DŽ – prašiči se lahko obrnete na svetovalce KGZS – Zavod NM.

 

Pripravila: Anja Mežan, specialist za živinorejo

Nazaj

Prihajajoči dogodki