Drugo obvezno zatiranje Ameriškega škržatka

Drugo obvezno zatiranje Ameriškega škržatka

Varstvo rastlin, Vinogradništvo, Obvestila  | 
Drugo obvezno zatiranje Ameriškega škržatka

Ključne besede: Scaphoideus titanus (ameriški škržatek)

Pri razvoju vinske trte se postopno začenja dotikanje jagod in njihovo zapiranje v grozd (77 po lestvici BBCH). Med spremljanjem ameriškega škržatka trenuto beležimo prevladovanje ličink na stopnji L4 in nekaj manj na L3. Na najzgodnejših legah je že možna prisotnost odraslih osebkov.

Sporočamo vam, da je v naslednjih dneh čas za drugo obvezno tretiranje proti ameriškemu škržatku, ki je poleg odstranjevanja okuženih trt ključni ukrep za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice, zato je nujno čim bolj znižati populacijo prenašalca ameriškega škržatka. Na območju Posavja, Dolenjske in Bele krajine ga je treba opraviti tri tedne po prvem, oziroma najkasneje do 14. julija.

 Zatiranje ameriškega škržatka je obvezno:

-  v vinogradih za pridelavo grozdja in na trti v brajdah in ohišnicah na razmejenih območjih zlate trsne rumenice (v okuženih območjih in varovalni pasovih),

-  v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah povsod po Sloveniji.

V matičnih vinogradih, matičnjakih ali trsnicah so obvezna 3 tretiranja povsod po Sloveniji, obvezno je tudi spremljanje odraslih škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami (RLP), ki jih izobesimo v začetku julija, ko se običajno začnejo pojavljati odrasli škržatki. Spremljanje z RLP je opisano v nadaljevanju.

Zatiranje ameriškega škržatka v razmejenem območju zlate trsne rumenice na Dolenjskem in v Posavju:

  • V okuženem območju je treba opraviti 3 tretiranja.
  • V varovalnem pasu (občine: Žužemberk, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog-Trebelno, Sevnica, Šmarješke Toplice, Škocjan, Semič, Črnomelj, Metlika) so prav tako obvezna tri škropljenja, vendar 3. škropljenja ni treba opraviti, če vinogradnik sam spremlja ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami, kot je opisano v nadaljevanju tega obvestila in ulov po 2. opravljenem škropljenju ne presega praga 4 škržatki na eno ploščo na teden. RLP izobesimo po 2. opravljenem škropljenju proti ameriškemu škržatku.

V vinograd za pridelavo grozdja, matični vinograd, trsnico ali matičnjak  izobesimo najmanj 3 RLP. Če je površina večja od 2 ha, število plošč ustrezno povečamo, kot je navedeno v spodnji preglednici:

Površina (ha) Število rumenih lepljivih plošč
do 2 3
nad 2 do 5 6
nad 5 9

RLP pregledujemo 1 × tedensko, pri pregledu s plošče odstranimo ulovljene škržatke. Ulov redno beležimo. Plošče je treba menjavati na 14 dni, ker lepilo sčasoma popusti, zato se posledično škržatki slabše lovijo.

Ulov ameriškega škržatka spremljamo v vinogradih za pridelavo grozdja do konca avgusta, v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah pa do sredine septembra.

Kdor ameriškega škržatka ne pozna, se lahko obrne na Službo za varstvo rastlin na KGZ Novo mesto ali si pomaga s Pripomočkom za prepoznavanje različnih razvojnih stadijev ameriškega škržatka na povezavi: http://projects.nib.si/fdgameplan/wp-content/uploads/sites/46/2016/04/fotografije-preimaginalni-stadiji-imago-A%C5%A0.pdf

Kontaktni podatki ustanov, ki so vključene v javno službo zdravstvenega varstva rastlin, so dostopni na spletni strani Uprave https://www.gov.si/teme/javna-sluzba-zdravstvenega-varstva-rastlin/

Spremljanje ulova ameriškega škržatka je opisano tudi v zloženki o zlati trsni rumenici in ameriškem škržatku, ki je objavljena na spletni strani Uprave https://www.gov.si/zlata-trsna-rumenica/.

Video navodilo o zatiranju ameriškega škržatka s fitofarmacevtskimi sredstvi v 2024 je dosegljivo na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=knrVP9mEG-o&t=187s.

OPOZORILO:

Pripravki, ki se uporabljajo za zatiranje ameriškega škržatka, so nevarni za čebele. Pred tretiranjem je treba pokositi cvetočo podrast v vinogradu oziroma na drugi način preprečiti, da bi jo fitofarmacevtsko sredstvo (FFS) doseglo.

 V letu 2024 se za zatiranje ameriškega škržatka uporabljajo naslednja fitofarmacevtska sredstva:

FFS Akt. snov Odmerek Število dovoljenih tretiranj v eni rastni dobi Opombe
ASSET FIVE piretrin (4,65%) 0,96 l/ha tri  
BIOTIP FLORAL piretrin (1,86%) 1,6 l/ha tri  
DECIS 100 EC deltametrin (10%) 75 ml/ha eno V fenofazah po BBCH od 15 do 89.
DECIS 2,5 EC4 deltametrin (2,5%) 0,5 l/ha

eno

dve

Eno tretiranje: v vinogradih za pridelavo grozdja in matičnih vinogradih.

Dve tretiranji: v matičnjakih in trsnicah.

FLORA VERDE piretrin (1,86%) 1,6 l/ha tri  
MAVRIK 240 EW tau-fluvalinat (24%) 0,2 l/ha dve  
MOSPILAN 20 SG (4) acetamiprid (20%) 0,375 kg/ha eno Uporablja se lahko samo na podlagi napovedi JSZVR.
MOVENTO SC 100 spirotetramat (10%) 0,7 l/ha dve Zaradi doseganja perzistentnega učinka je obvezna samostojna uporaba, mešanje z drugimi FFS se zato odsvetuje.
SIVANTO PRIME flupiradifuron (20%) 0,5 l/ha eno  

 POMEMBNO:

Vinogradniki morajo vsa FFS uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketiPri uporabi FFS je treba upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14, 28/18, 56/22 in 155/22).

 Učinkovitost tretiranja je zelo odvisna od učinkovitega nanosa FFS, zato je priporočljiva uporaba klasičnih pršilnikov. Da dosežemo dobro omočenost rastlin in povečamo učinkovitost insekticidov, priporočamo povečano porabo vode (vsaj 400 l/ha) in uporabo močil.

 

Vinogradi za pridelavo grozdja – ekološka pridelava:

V vseh razmejenih območjih so obvezna najmanj 3 tretiranja z enim od pripravkov na podlagi piretrina: BIOTIP FLORALFLORA VERDE ali ASSET FIVE. Teh pripravkov se ne sme uporabljati v vročini in na neposrdni sončni svetlobi. Priporoča se uporabo v večernih urah in pri nižjih temperaturah zraka. Za dobro delovanje je potreben ustreten pH in sicer pod 6.5. Zaradi boljše učinkovitosti zatiranja je priporočljivo, da se pri uporabi teh sredstev škropilni brozgi doda ustrezno močilo oziroma adjuvant.

Pomembno: uporabi se močila, ki so dovoljena v ekološki pridelavi.

 

Vinogradi za pridelavo grozdja - integrirano varstvo:

Za drugo tretiranje priporočamo uporabo pripravka MOVENTO SC 100 ali DECIS 2,5 ali DECIS 100 EC ali MAVRIK 240 EW. Če za prvo tretiranje nismo uporabili pripravkov MOSPILAN 20 SG ali SIVANTO PRIME, lahko enega izmed teh uporabimo za drugo tretiranje.

Pripravki Movento SC 100, Mospilan 20 SG in Sivanto prime imajo sistemičen – rezidualni način delovanja in učinkovito zatirajo ameriškega škržatka za obdobje cca. 3 tednov.

Decis 2,5, Decis 100 EC in Mavrik 240 EW imajo kontaktni način , zato so učinkovita krajše obdobje (v povprečju le en teden).

Aktivno snov deltametrin (Decis 2,5 EC ali Decis 100 EC) lahko uporabimo samo enkrat v rastni sezoni. Pripravek Mavrik 240 EW lahko uporabimo 2 krat v rastni sezoni.

 

Število tretiranj po občinah – integrirano varstvo:

Za območje Posavja, Dolenjske in Bele krajine:

Območje in institucija Občine Število tretiranj

Okuženo območje

(Posavje in Dolenjska)

KGZS – Zavod NM

Dolenjske Toplice, Straža, Mirna peč, Novo mesto, Šentjernej, Kostanjevica na Krki, Krško, Brežice 3 tretiranja

Varovalni pas vključno z žarišči okužbe

(Posavje, Dolenjska in Bela krajina)

KGZS – Zavod Novo mesto

Žužemberk, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog-Trebelno, Sevnica, Šmarješke Toplice, Škocjan, Semič, Črnomelj, Metlika 3 tretiranja; če imetnik sam spremlja ulov odraslih škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami in so po 2. tretiranju ulovljeni manj kot 4 škržatki na eno ploščo na teden, 3. tretiranja ni treba opraviti.

 

Obvestilo pripravil mag. Domen Bajec

Nazaj

Prihajajoči dogodki