VLOGA ZA ZNIŽANJE ALI ODPIS PRISPEVKOV ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE


Objavljeno dne: 21.7.2011

V primeru elementarnih nesreč lahko v roku 15 dni od nastanka škode zavarovanec iz naslova kmetijske dejavnosti vloži posebno vlogo za odpis ali zmanjšanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri pristojni izpostavi DURS.

Kmetom in članom njihovih gospodarstev, ki so zavarovani na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, se zaradi zmanjšanja pridelave, ki je posledica naravnih nesreč ali drugih dogodkov, ki jih ni bilo mogoče preprečiti, zmanjšajo ali odpišejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za kmete in člane njihovih gospodarstev ureja poseben zakon (Zakon o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane – ZPKZ; Uradni list RS, št. 48/92 in 21/95). 

Prispevki se zavarovancem lahko zmanjšajo ali odpišejo le v primerih elementarnih nesreč, če je škodo ocenila občinska komisija, pristojna na podlagi posebnih predpisov.

Glede na ZPKZ se zavarovanci razvrstijo v dve kategoriji glede na odstotek prizadetosti:

  • v I. kategorijo prizadetosti se razvrstijo tisti, katerim je ocenjena škoda povzročila izgubo donosa od 80 do 100% letnega katastrskega dohodka,
  • v II. kategorijo prizadetosti se razvrstijo tisti, katerim je ocenjena škoda povzročila izgubo donosa od 30 do 80% letnega katastrskega dohodka.

Zavarovancu I. kategorije prizadetosti se letni prispevek v celoti odpiše, zavarovancu II. kategorije prizadetosti pa se prispevek zmanjša za enak odstotek, kot je ocenjen odstotek izgube letnega katastrskega dohodka.

Vlogo je možno dobiti na izpostavah DURS, pri kmetijskih svetovalcih na izpostavah Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto ali na spletnih naslovih:

http://www.durs.gov.si/si/aktualno/oskodovanci_v_naravnih_nesrecah/  in

http://www.kmetijskizavod-nm.si/.

 

Novo mesto, 21.07.2011                                                        Damijan VRTIN

                                                                                               KGZS – Zavod NM

PriponkaVrstaVelikost
Prenesi Naravne_nesrece_vloga_ODPIS_prispevkov_kmetijsk...PDF document16.73 KB
PriponkaVelikost
bajtov

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan del.čas
13.9.21 - 29.10.21
pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS