Sofinanciranje aktivnosti KGZS-ZAVOD NM iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja


Evropa investira v podeželje

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja aktivnosti, ki so sofinancirane iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Te so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). 

 

 

 

EIP IN PILOTNI PROJEKTI - Aktivnosti PRP 2014-2020 iz podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij  in podukrepa 16.5: Okolje in podnebne spremembe

 

1. POVEČANJE PRODUKTIVNOSTI KMETIJSKE PRIDELAVE Z UČINKOVITO IN TRAJNOSTNO RABO VODE (PRO-PRIDELAVA)

2. ZRNATE STROČNICE - PRIDELAVA, PREDELAVA IN UPORABA

3. PITANJE GOVEDI ZA PRIREJO GOVEDINE VRHUNSKE KAKOVOSTI

4. SPEKTROSKOPIJA V REALNEM ČASU ZA OPTIMIZACIJO PRIDELKA GLEDE NA SPREMLJANJE HRANIL V ZEMLJI

5. KONTROLIRANO KRMLJENJE KORUZNE SILAŽE V OBROKIH GOVEDI

6. VPELJAVA ODBIRE PLEMENSKIH ŽIVALI NA PODLAGI KAKOVOSTI MESA PRI PASMI KRŠKOPOLJSKI PRAŠIČ

7. TEHNOLOŠKA POSODOBITEV PRIDELAVE GROZDJA IN VINA ZA CVIČEK PTP

8. OKOLJSKI VIDIKI PREUSMERITVE V EKOLOŠKO PRIDELAVO SADJA

9. VISOKOSTORILNA TRAJNOSTNA PRIDELAVA JABOLK

10. AVTOMATIZACIJA IN EKONOMSKA UPRAVIČENOST NAMAKANJA V OLJKARSTVU

11. GRAJENI EKOSISTEMI ZA BLAŽENJE VPLIVA KMETIJSTVA NA OKOLJE OZ. ZAŠČITO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

12. BONITA, NOVA ODPORNA KLUBSKA SORTA JABOLK V SLOVENIJI - OD PRIDELAVE DO TRŽENJA

13. UVEDBA NACIONALNEGA GENOMSKEGA OBRAČUNA PLEMENSKIH VREDNOSTI S KOMBINIRANO REFERENČNO POPULACIJO ZA SLOVENSKO RJAVO IN ČRNO-BELO PASMO GOVEDI

14. REJA PRAŠIČEV ZA PROIZVODNJO IZDELKOV VIŠJE KAKOVOSTI

15. SLEDLJIVOST POREKLA PRI PASMI KRŠKOPOLJSKI PRAŠIČ

16. RAZVOJ SODOBNIH ANALITIČNIH SISTEMOV V PODPORO SVETOVANJU NA KMETIJAH Z RAZVOJEM EMPIRIČNO PODPRTIH PANOŽNIH KROŽKOV IN RAZVOJEM RAČUNALNIŠKEGA SISTEMA ZA POSLOVNO ODLOČANJE NA KMETIJAH (FARM MANAGER)

17. VLOGA INDUSTRIJSKE KONOPLJE PRI PRILAGAJANJU PODNEBNIM SPREMEMBAM TER VAROVANJU VIROV V KMETIJSTVU

18. VZPOSTAVITEV GEO-REFERENCIRANEGA MOBILNEGA VZORČENJA ZA ANALIZE TAL S CILJEM OPTIMALNE RABE GNOJIL IN ZMANJŠANJA NEGATIVNIH VPLIVOV NA OKOLJE

19. VZPOSTAVITEV MODELA RECIKLAŽE AGRO – STRETCH FOLIJE ZA BALE IN SILAŽNE FOLIJE S CILJEM OLAJŠATI ORGANIZACIJO ZA KMETE IN ZMANJŠATI NEGATIVNE POSLEDICE NA OKOLJE

20. VZPOSTAVITEV VZDRŽEVALNE SELEKCIJE ČEBULNIC ZA PRIDELAVO ZDRAVEGA SEMENA SLOVENSKIH SORT ČESNA IN ŠALOTKE

 

PROJEKTI V OKVIRU RAZPISANIH JAVNIH NAROČIL - To so aktivnosti PRP 2014-2020 iz ukrepa M1: Prenos znanja in informiranja in iz ukrepa M2: Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah.

IZVEDBA DEMONSTRACIJSKIH PROJEKTOV RAZVOJA DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI, PODJETNIŠTVA IN TRŽENJA NA KMETIJAH

IZDELAVA PROGRAMOV DOBROBIT ŽIVALI

PREDHODNA USPOSABLJANJA KMETOV  ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA KOPOP

REDNA USPOSABLJANJA KMETOV ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA KOPOP

USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA EKOLOŠKO KMETOVANJE

USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DOBROBIT ŽIVALI

IZDELAVA PROGRAMOV AKTIVNOSTI ZA VSTOP V UKREP KOPOP IN EK

IZDELAVA NAČRTOV PREUSMERITVE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V PRAKSE IN METODE EKOLOŠKEGA KMETOVANJA

KATALOG STROŠKOV

INDIVIDUALNA SVETOVANJA ZA KMETIJSKA GOSPODARSTVA, KI SO VSTOPILA V UKREP EK

INDIVIDUALNA SVETOVANJA ZA KMETIJSKA GOSPODARSTVA, KI SO VSTOPILA V UKREP KOPOP, ZA SKLOP 1

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan del.čas
12.9.22 - 28.10.22
pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS