Varstvo rastlin


Enota za varstvo rastlin

Zaposleni:

 

Glavno področje dela:


Domen Bajec

univ.dipl.ing.agr.

opazovalno napovedovalna dejavnost

lab. diagnostika – mikologija


Karmen Rodič

univ.dipl.ing.agr.

opazovalno napovedovalna dejavnost

lab. diagnostika – entomologija


Andreja Peterlin

dipl.ing.agr.

opazovalno napovedovalna dejavnost

izobraževanja FFS

 

 

 

Javna služba za varstvo rastlin je na KGZ Novo mesto organizirana kot Enota za varstvo rastlin. V njenem okviru deluje tudi diagnostični laboratorij za varstvo rastlin, ki opravlja mikološke in entomološke analize škodljivih organizmov na rastlinah.

Naloge:


 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

·       Strokovna podpora Fitosanitarni upravi RS na področju zdravstvenega varstva rastlin.

·       Opazovalno napovedovalna dejavnost s spremljanjem pojava najpomembnejših bolezni in škodljivcev gojenih rastlin ter napovedovanje najprimernejših rokov za njihovo zatiranje v povezavi s sonaravnim kmetovanjem (integrirano in ekološko kmetovanje):

-        Spremljanje in opazovanje razvoja škodljivih organizmov na sadnem drevju, vinski trti, vrtninah in poljščinah ter določanje optimalnih rokov zatiranja;

-        Evidentiranje izbruhov, napovedovanje razvoja in povečanega pojava škodljivih organizmov na podlagi opazovanj in izmerjenih podatkov;

-        Zagotavljanje meteoroloških, biotičnih podatkov za namene opazovanja in napovedovanja pojava škodljivih organizmov ter sodelovanje pri uvajanju informacijskega sistema;

-        Spremljanje pojava in evidentiranje karantenskih in gospodarsko pomembnih bolezni in škodljivcev;

-        Obveščanje in poročanje;

-        Svetovanje, izobraževanje in strokovno usposabljanje v zvezi z izvajanjem dejavnosti zdravstvenega varstva rastlin.

·       Laboratorijska podpora – razvoj in vpeljava diagnostike:

-        Laboratorijske analize

-        Dokumentiranje škodljivih organizmov (zagotavljanje sistema kakovosti v laboratoriju za diagnostiko): Dokumentiranje škodljivih organizmov z izdelavo dokazne dokumentacije in trajnih kultur. Hranjenje in vzdrževanje zbirke škodljivih organizmov je eden temeljnih pogojev za dobro laboratorijsko prakso.

-        Strokovna usposabljanja in vzdrževanje virov (zagotavljanje sistema kakovosti v laboratoriju za diagnostiko).

·       Vzdrževanje centra z lokalno mrežo merilnih vremenskih postaj in drugih naprav, vzdrževanje infrastrukture informacijske podpore za zajem, zbiranje in obdelavo agrometeoroloških podatkov ter njihov prikaz, in izpopolnjevanje informacijskega sistema za zajemanje in distribucijo informacij na področju varstva rastlin.

·       Strokovno svetovanje in informiranje pridelovalcev na področju zdravstvenega varstva rastlin. Izobraževanje na področju zdravstvenega varstva rastlin.

·       Spremljanje pojavov in širjenje karantenskih in gospodarsko pomembnih škodljivih organizmov v okviru posebnih nadzorov:

-        hrušev ožig (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.), trsne rumenice (Flavescence doree, Bois Noir), kostanjeva šiškarica (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), koruzni hrošč (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), plodove muhe iz družine Tephritidae: orehova muha (Rhagoletis completa Cresson), češnjeva muha (Rhagoletis cerasi Linnaeus), breskova muha (Ceratitis capitata Wiedemann), višnjeva muha (Rhagoletis cingulata Loew); trsni rak (Agrobacterium vitis Ophel & Kerr), južna plodovrtka (Helicoverpa armigera Hübner),…

·       Vodenje dokumentacije o pojavu rastlinskih bolezni in škodljivcev.

Diagnostični laboratorij za varstvo rastlin

 

 

 

 


·       Na območju JV Slovenije, ki ga pokriva Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, se glede na spremljanje pojava škodljivih organizmov in upoštevajoč klimatske razmere pojavljajo organizmi, ki so na tem območju evidentirani kot karantenski in gospodarsko škodljivi organizmi, ki so običajno navzoči na rastlinah. Prizadevamo si za vzpostavitev laboratorijske podpore za območje Dolenjske, Posavja in Bele krajine.

·       Diagnostični laboratorij za varstvo rastlin opravlja diagnostiko bolezni in škodljivcev rastlin za imetnike rastlin. Med njegovimi nalogami so poleg analitske dejavnosti tudi izdelava in vzdrževanje trajnih kultur glivičnih povzročiteljev bolezni ter zbirke škodljivih žuželk.

·       Laboratorijske analize potekajo po EPPO in drugih mednarodno priznanih postopkih za Š.O. – odvisno od posameznih vrst. Program laboratorijskih analiz obsega na področju mikologije analize vzorcev in raziskave bolezni, ki jih povzročajo talne glive na vinski trti, raziskave bolezni na vrtninah in jagodah ter sadnem drevju. Na področju entomologije se izvaja diagnostika z izdelavo dokazne dokumentacije pri skupini metuljev: sovke (Noctuidae), zavijači (Tortricidae) vešče (Pyralidae), in skupini hroščev: podlubniki (Scolytidae).

Način objave rezultatov

Rezultati izvajanja strokovnih nalog so podani v letnem Poročilu opazovalno napovedovalne službe in Poročilu o nadzoru Š.O. za posamezna leta.

Aktualna obvestila kot rezultat tekočih spremljanj se objavljajo na spletni strani FITO – INFO, javnih občilih (lokalne radijske postaje, lokalna TV postaja, lokalni časopis,…), avtomatskem telefonskem odzivniku ter prek strokovnih predavanj iz teme varstva rastlin, SKOP, KOP demonstracijah ter delavnicah in mednarodnih posvetih.

Enota za varstvo rastlin na KGZS – Zavodu Novo mesto deluje na podlagi:

-        Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS št. 62/2007 – uradno prečiščeno besedilo).;

-        Zakona o ratifikaciji Konvencije o varstvu rastlin (spremenjene) (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 23/00; Uradni list RS, št. 84/00);

-        Zakona o ratifikaciji Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije – Sporazum o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (Uradni list RS št. 36/95-MP, št. 10/95);

-        Direktive Sveta št. 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (Ur. l. št. 169 z dne 10.07.2000) s spremembami;

-        Odločbe o pooblastitvi Kmetijskega Zavoda Ljubljana Oddelek Novo mesto za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Ur. L. RS, št. 38/01) ter

-        predpisov EU, ki veljajo neposredno po objavi v Uradnem listu;

-        Poslovnika kakovosti Enote za varstvo rastlin in organizacijske podenote Diagnostični laboratorij za varstvo rastlin ter

-        Programa strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin za leta 2009-2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan del.čas
12.9.22 - 28.10.22
pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS