Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto


 


Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto je ustanovljen kot samostojna pravna oseba leta 2001 po sprejetju Zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije in s tem sklepa o ustanovitvi kmetijsko gozdarskih zavodov. Kot regijski javni zavod pokriva območje Dolenjske in Bele krajine (JV Slovenija) ter Posavja (Spodnjeposavska regija). Organizacijsko ima 8 izpostav in pokriva 19 občin (Brežice, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, Krško, Metlika, Mirna, Mirna peč, Mokronog - Trebelno, Novo mesto, Semič, Sevnica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke toplice, Trebnje in Žužemberk).

KGZ Novo mesto izvaja dejavnosti javne službe kmetijskega svetovanje (Oddelek za kmetijsko svetovanje), strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke (Oddelek za živinorejo) in tržne dejavnosti v Oddelku za druge dejavnosti - enološki laboratorij.
Na osnovi Statističnega popisa kmetijskih gospodarstev leta 2000 je na območju, ki ga pokriva Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto 75.168 ha kmetijskih zemljišč, katere obdeluje 17.264 kmetij.

Oddelek za kmetijsko svetovanje se glede na organizacijo in vsebino dela deli:

 • izpostave terenske kmetijske svetovalne službe in
 • specialistična svetovalna služba, ki zajema področja:
  • živinoreja,
  • poljedelstvo/zelenjadarstvo,
  • sadjarstvo,
  • vinogradništvo,
  • vinarstvo,
  • varstvo rastlin,
  • ekonomika kmetijstva,
  • kmetijska tehnika,
  • strokovno delo s kmečko družino in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
  • razvoj podeželja.

Naloge kmetijske svetovalne službe so: izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij, spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka na kmetijah, izvajanje ukrepov kmetijske politike, združevanje in povezovanje na podeželju ter drugi projekti in aktivnosti.

Oddelek za živinorejo izvaja:

 • kontrolo proizvodnje v govedoreji in reji drobnice,
 • selekcijo, rodovništvo in reprodukcijo, ki se izvaja pri vseh pasmah goveda in pri prašičih,
 • selekcijo govedi in prašičev,
 • delo na področju ´genske banke´ avtohtonih pasem domačih živali (prašiči, ovce),
 • označevanje in registracija goveda, drobnice, prašičev in konj.

Enološki laboratorij je od leta 2001 od strani države pooblaščen za:

 • spremljanje dozorevanja grozdja zaradi določitve roka trgatve in ugotavljanja primernosti grozdja za vrhunsko vino ZGP,
 • ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina in izdaja odločb o sposobnosti vina za promet,
 • izdaja izvozne dokumentacije,
 • kemična in organoleptična ocena vzorcev vina v svetovalne namene, po sprotnem naročilu stranke.

Delovni čas: vsak delovni dan od 7:00 do 15:00 ure.

KGZS Novo mesto

Šmihelska c. 14

8000 Novo mesto

tel.: 07/373 05 70

fax.: 07/373 05 90

email:  tajnistvo@kgzs-zavodnm.si

 

                       

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan del.čas
12.9.22 - 28.10.22
pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS