Sofinanciranje aktivnosti KGZS-ZAVOD NM iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja


Evropa investira v podeželje

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja aktivnosti, ki so sofinancirane iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Te so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).Iz tega vira se sofinancirajo: izdelava programov dobrobiti živali,    predhodno usposabljanje za potrebe izvajanja KOPOP in usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP),  usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa ekološko kmetovanje (EK), usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali, izdelava programov aktivnosti za vstop v KOPOP in EK, izdelava načrtov preusmeritev kmetijskih gospodarstev v prakse in metode ekološkega kmetovanja, izdelava kataloga stroškov, individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK in individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP za sklop 1.

 

 

REDNA USPOSABLJANJA KMETOV ZA POTREBE IZVAJANJA UKREP-a KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA (KOPOP) IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014-2020 ZA LETO 2015, LETO 2016, LETO 2017 IN ZA LETO 2018

 

POVZETEK:

KGZS-ZAVOD NM v okviru izvedbe javnih naročil štev. 430-247/2014 z dne 21.4.2015,  štev. 430-201/2015 z dne 2.12.2015,  štev. 430-128/2017, z dne 12.10.2017 in štev. 430-104/2018, z dne 5.10.2018, namenjenim Podpori  za redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, izvaja redna usposabljanja za leta 2015, 2016, 2017 in 2018 za kmete, ki so vključeni v KOPOP.

 

KGZS-ZAVOD NM REDNA USPOSABLJANJA IZVAJA NA OBMOČJU DOLENJSKE, POSAVJA IN BELE KRJINE.

V letu 2015 je bilo v obdobju 17.11.2015 – 4.12.2015 izvedenih 6 REDNIH USPOSABLJANJ za ukrep KOPOP, katerih se je udeležilo 402 kmetov.

V letu 2016 je bilo v obdobju 8.11.2016 – 7.12.2016  izvedenih 7 REDNIH USPOSABLJANJ za ukrep KOPOP, katerih se je udeležilo 513 kmetov.

V letu 2018 je bilo v obdobju 9.1.2018 – 25.1.2018 izvedenih 7 REDNIH USPOSABLJANJ za ukrep KOPOP in sicer kot obveznost usposabljanja za leto 2017, katerih se je udeležilo 509 kmetov.
 
V letu 2019 bo v obdobju 18.1.2019 – 13.2.2019 izvedenih 7 REDNIH USPOSABLJANJ za ukrep KOPOP in sicer kot obveznost usposabljanja za leto 2018.

CILJ:

Usposobiti kmete za izvajanje operacij in zahtev v katere so se vključili z izdelavo Programa aktivnosti in oddajo zbirne vloge za leto 2015 in za leto 2016 (vključitev v ukrep KOPOP).

 

PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI:

Usposobljeni kmetje za izvajanje zahtev operacij KOPOP v katere so vključeni, kar pomeni poznavanje načinov kmetovanja pri katerih skrbijo za ohranjanje narave, varstvo tal in voda ter tehnologij, ki vplivajo na blaženje in prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam ter usposobljenost za vodenje predpisanih evidenc.

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS