Sofinanciranje aktivnosti KGZS-ZAVOD NM iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja


Evropa investira v podeželje

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja aktivnosti, ki so sofinancirane iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Te so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Iz tega vira se sofinancirajo: izdelava programov dobrobiti živali,    predhodno usposabljanje za potrebe izvajanja KOPOP in usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP),  usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa ekološko kmetovanje (EK), usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali, izdelava programov aktivnosti za vstop v KOPOP in EK, izdelava načrtov preusmeritev kmetijskih gospodarstev v prakse, metode ekološkega kmetovanja, izdelava kataloga stroškov, individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK in individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP za sklop 1.

 

 

IZDELAVA PROGRAMOV DOBROBIT ŽIVALI ZA LETA 2015, 2016 IN 2017 – »POMOČ PRI UPORABI STORITEV SVETOVANJA«

POVZETEK:

KGZS-ZAVOD NM je v okviru izvedbe javnih naročil: štev. 430-14/2015, z dne 13.3.2015 in štev. 6302/2015, z dne 11.9.2015 in štev. 430-148/2016   z dne 20.12.2016, namenjenim Podpori za pomoč pri uporabi storitev svetovanja, izdeloval PROGRAME DOBROBITI ŽIVALI ZA LETO 2015, PROGRAME DOBROBITI ŽIVALI ZA LETO 2016 in  PROGRAME DOBROBITI ŽIVALI ZA LETO 2017.

V obdobju 9.4.2015 do 31.4.2015 izdelal 16 Programov dobrobiti živali za leto 2015 na območju Dolenjske, Posavja, Bele krajine, Gorenjske in Osrednje Slovenije.

V obdobju 4.12.2015 do 15.3. 2016 izdelal 31 Programov dobrobiti živali za leto 2016 na območju Dolenjske, Posavja, Bele krajine, Gorenjske in Osrednje Slovenije.

V obdobju 4.12.2016 do 15.3. 2017 je izdelal 30 Programov dobrobiti živali za leto 2017 na območju Dolenjske, Posavja, Bele krajine, Gorenjske in Osrednje Slovenije.  

 

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Izvajali smo individualno svetovanje na kmetijskih gospodarstvih, ki so se vključila v ukrep DŽ in sicer na 16 kmetijskih gospodarstvih v letu 2015 in na 13 kmetijskih gospodarstvih v letu 2016 in na 30 kmetijskih gospodarstvih v letu 2017.

Individualno svetovanje je zajemalo:

- Priprava celotnega programa DZ za kmetijsko gospodarstvo (popis podatkov o gospodarstvu, podatkov o prašičih na kmetiji – število in kategorija živali, načini in pogoji vhlevitve, podatkov o zdravstvenem stanju črede – kar je izvedel usposobljen zunanji izvajalec, svetovanje o potrebnih ukrepih za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih v pregledu gospodarstva, pregled izpolnjevanja zahtev, ki jih gospodarstvo izpolnjuje in za katera bo mogoče pridobiti podporo iz ukrepa dobrobit živali, določitev največjega dovoljenega števila živali v primeru uveljavljanja zahtev za večjo neovirano talno površino, izris tlorisa za posamezen gospodarski objekt, v katerem je bil opravljen pregled izpolnjevanja zahtev)

- Pregled gospodarstva in vnos podatkov v CRPs (pregled izpolnjevanja zahtev, ki jih je zadevno gospodarstvo uveljavljalo že v letu 2014 in jih bo uveljavljalo tudi v letu 2015 ter v letu 2016, izpolnjevanje Programa DŽ: -obrazec za leto 2015 in za leto 2016, vnos ugotovitev o izpolnjevanju zgoraj navedenih zahtev v eRPs).

- Posodobitev programa DZ in vpis podatkov v CRPs, (pregled izpolnjevanja zahtev, ki jih je zadevno gospodarstvo uveljavljalo v letu 2014 in jih bo uveljavljalo tudi v letu 2015 in v letu 2016 ter vnos ugotovitev 0 izpolnjevanju zgoraj navedenih zahtev veRPs.

- Izdelava izjave zootehnika.

CILJ:

Ozaveščanje in povečanje števila rejcev, ki se odločajo za nadstandardne načine reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI:

Večja ozaveščenost rejcev na področju dobrobiti živali ter izboljšanje stanja reje živali oziroma uspešnejše preusmerjanje v nadstandardne oblike reje, kar je pomembno ne le z vidika zagotavljanja dobrobiti živali, temveč tudi z vidika zagotavljanja kakovostnejših proizvodov na trgu.

 

Vključitev kmetijskih gospodarstev v ukrep M14 Dobrobit živali.

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
 
 

Usposabljanje za ravnanje s FFS