Zrnate stročnice – pridelava, predelava in uporaba


Ukrep

Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020

Podukrep

16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Naslov projekta

Zrnate stročnice – pridelava, predelava in uporaba

Projektno obdobje

2019 - 2021

Partnerji projekta

• Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede – vodilni partner
• Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,
• Kmetijski gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto,

• Kmetijski inštitut Slovenije,
• Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta
• Žipo živinoreja poljedelstvo Lenart d.o.o.,

• Kmetija Topolovec Alojz,

• Kmetija Grubič Miran,
• Kmetija Ferlan Alojz,
• Kmetija Leskošek Bojan
• Kmetija Kure Jožica.

 

Opis in cilji projekta 

Cilj projekta je na podlagi uvajanja novih praks vpeljati tehnologijo za pridelovanja soje in drugih zrnatih stročnic za različne sisteme pridelave ter s tem ustvariti pogoje za tržno uspešno proizvodnjo. Projektne dejavnosti bodo imele vpliv na zagotavljanje pogojev večje samooskrbe in s tem pomembno prispevale k zmanjšanju uvoza beljakovinske krme in hrane za ljudi. K ciljem spada tudi zasledovanje in priprava strokovnih podlag za doseganje ciljev skupne evropske kmetijske politike in osnutka Agende združenja Podonavske soje z naslovom The European Protein Transition, ki za naslednja obdobje predvideva bistveno zmanjšanje odvisnost uvoza beljakovinskih rastlin iz neevropskih trgov.

Z uvajanjem novih tehnologij, razvojem prototipa za toplotno obdelavo zrnatih stročnic na KMG, optimalizacijo krmnih obrokov z zrnatimi stročnicami, ter možnih novih proizvodih v humani prehrani, ki bi bili primerni na slovenskem tržišču ter zagotavljanjem kakovosti pridelkov s certificirano proizvodnjo, ustvarjamo možnosti za doseganje strateških ciljev zapisanih v dokumentih MKGP. S širjenjem znanja o stročnicah v prehrani in tehnoloških postopkih na kmetijah nastajajo nove priložnosti povečanja dohodka z novimi končnimi proizvodi visoke kakovosti (ekološki proizvodi, proizvodi brez GSO), kar prinaša podlage za večji dohodek in zaposljivost na kmetijah.

 

Povezava na zunanjo stran: Zrnate stročnice – pridelava, predelava in uporaba 

  

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
 
 

Usposabljanje za ravnanje s FFS