Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)


Ukrep

Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020

Podukrep

16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Naslov projekta

Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)

Projektno obdobje 

november 2019 – december 2022

Partnerji projekta

• Limnos Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o.– vodilni partner,

• Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,

• Meja Šentjur d.d.,
• Infrastrukturni Center Jablje,
• Kmetija Dejan Küčan,
• Kmetija Andrej Grabnar,

• Kmetija Majda Veselič,
• Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave,

• Razvojna agencija Kozjansko

• KGZS – Zavod Novo mesto,

• KGZS – Zavod Murska Sobota.

Vsebina projekta 

Kmetijstvo ima pomembno vlogo pri vzdrževanju kvalitete vode v naravnem okolju. Odtok s kmetijskih površin je vir gnojil, organskih snovi in sedimentov v vodna telesa. Onesnaževanje vode predstavlja tveganje za vodne ekosisteme. Namen projekta je povezati izkušnje kmetijstva in okoljskega inženiringa za zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske vode. V projektu bomo razvili, umestili in testirali učinek grajenih ekosistemov, ki bodo umeščeni na 5 lokacijah na kmetijskih gospodarstvih.

Cilj projekta 

Cilj projekta je oceniti učinkovitosti grajenih ekosistemov z vidika zmanjševanja onesnaženja površinskih voda ter zadrževanja vode v okolju. Podana bo ocena primernosti in učinkovitosti umeščanja takih ukrepov v osuševalne sisteme. Rezultati projekta bodo poleg omenjenih pilotnih lokacij tudi usposabljanja in priročnik za uporabo rezultatov projekta, pripravljen za širšo rabo. 

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
 
 

Usposabljanje za ravnanje s FFS